ÎNREGISTRAREA NAŞTERII ÎN STRĂINĂTATE ŞI OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE NAŞTERE ROMÂNESC


Copiii născuţi în străinătate, care au cel puţin un părinte cetăţean român, obţin cetăţenia română la data naşterii, chiar dacă, potrivit legii statului în care s-au născut, obţin şi cetăţenia acestui stat. Pentru a putea produce efecte, inclusiv în ceea ce priveşte cetăţenia, naşterea trebuie înregistrată la ambasada sau consulatul român din ţara în care s-a produs.

Înregistrarea naşterii la ambasadă sau consulat se face pe baza certificatului de naştere emis de autorităţile statului în care aceasta s-a produs. Solicitarea de înregistrare a naşterii şi de eliberare.a unui certificat de naştere românesc se face de ambii părinţi ai copilului, dacă aceştia sunt cetăţeni români. Dacă numai unul dintre părinţi este cetăţean român, solicitarea de înregistrare a naşterii şi de eliberare a certificatului românesc de naştere trebuie însoţită de declaraţia de consimţământ a celuilalt părinte, autentificată în condiţiile legii locale.Pentru înregistrarea naşterii şi eliberarea certificatului de naştere românesc, solicitantul trebuie să prezinte funcţionarului ambasadei sau consulatului român certificatul de naştere emis de autorităţile locale (tradus în limba română), care să cuprindă şi constatarea medicală a naşterii (în unele ţări, certificatul medical de constatare a naşterii este emis separat). Trebuie prezentate, de asemenea, paşaportul românesc al părintelui care face declaraţia naşterii, certificatul de căsătorie al părinţilor (dacă aceştia sunt căsătoriţi) şi documentele doveditoare ale statutului legal al părinţilor pe teritoriul statului în care s-a produs naşterea.

În cazul în care părinţii poartă nume de familie diferite, este necesară declaraţia autentică a ambilor părinţi cu privire la numele de familie pe care îl va purta copilul, nume ce va fi înscris în certificatul de naştere românesc emis de ambasadă sau consulat.

Certificatul de naştere românesc se eliberează direct de ambasada sau consulatul la care a fost înregistrată cererea. Părinţilor li se înmânează certificatul de naştere pe baza semnăturii în registrele de stare civilă aflate la ambasade şi consulate.

Pe baza certificatului de naştere emis de ambasada sau consulatul român, părinţii vor putea solicita eliberarea unui paşaport românesc pentru copilul minor.

Eliberarea certificatului de naştere, legalizarea copiilor de pe documente şi a traducerilor actelor necesare sunt supuse taxelor consulare, care se plătesc de solicitanţi la ambasada sau consulatul competent.

Ambasadele şi consulatele României sunt în măsură să ofere informaţii suplimentare, în funcţie de practica locală. De asemenea, informaţii generale despre procedura de obţinere a certificatelor de naştere pot fi accesate la http://evp.mai.gov.ro/ (Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor).


ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Dacă nu am obţinut certificat de naştere românesc pentru copil, putem să îi obţinem un paşaport de cetăţean român?

Nu. Dacă copilul nu are certificat de naştere românesc, înseamnă că el nu este înregistrat în evidenţa cetăţenilor români şi nu i se poate elibera nici un act. După înregistrarea naşterii la ambasadă sau consulat, actele de înregistrare sunt trimise în România (de către ambasadă sau consulat) şi autorităţile române de stare civilă înregistrează persoana în evidenţa cetăţenilor români. Pe baza acestei înregistrări se va putea ulterior obţine paşaportul sau un alt act de identitate.

ÎNREGISTRAREA CĂSĂTORIEI ÎN STRĂINĂTATE ŞI OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE ROMÂNESC


Ambasadele şi consulatele României în străinătate pot oficia încheierea căsătoriei dintre doi cetăţeni români sau dintre un cetăţean român şi un cetăţean străin, dacă legislaţia statului respectiv nu interzice acest lucru. Sunt ţări care nu recunosc căsătoriile încheiate la ambasadele sau consulatele străine şi care interzic astfel de formalităţi.

Căsătoria încheiată la o ambasadă sau consulat român este supusă condiţiilor de formă şi fond prevăzute de legea română, dacă legea statului respectiv nu prevede altfel.

Condiţiile prevăzute de legea română pentru încheierea căsătoriei sunt următoarele:

· Persoanele care se căsătoresc trebuie să fi împlinit vârsta legală pentru căsătorie (18 ani bărbaţii şi 16 ani femeile); îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte cu documentele de identitate valabile (paşaport, buletin de identitate) şi cu actele de stare civilă (certificat de naştere)

· Persoanele care se căsătoresc trebuie să nu fie căsătorite la data încheierii căsătoriei; îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte prin declaraţiile personale ale viitorilor soţi, prin care aceştia certifică pe proprie răspundere faptul că nu sunt căsătoriţi la data încheierii căsătoriei sau, în cazul persoanelor care au fost căsătorite anterior, prin prezentarea unuia dintre documentele următoare, în funcţie de caz: hotărârea de divorţ prin care este desfăcută căsătoria anterioară; hotărârea judecătorească de anulare a căsătoriei anterioare; certificatul de deces al soţului, împreună cu certificatul de căsătorie anterior; certificatul de naştere cu menţiunea desfacerii căsătoriei anterioare, înscrisă de autorităţile de evidenţă a persoanei din România

· Persoanele care se căsătoresc trebuie să nu fi înregistrat deja căsătoria la altă ambasadă, consulat sau autoritate română; îndeplinirea acestei condiţii de dovedeşte prin completarea unei declaraţii pe proprie răspundere

· Persoanele care se căsătoresc trebuie să fie apte medical pentru încheierea căsătoriei; îndeplinirea acestei condiţii se dovedeşte prin prezentarea unui certificat medical din care să rezulte că fiecare dintre viitorii soţi este apt pentru a încheia căsătoria (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii)

Oficierea căsătoriei se poate face numai după trecerea unui termen de 10 zile de la data înregistrării cererii la ambasada sau consulatul român.

În cazul în care unul dintre viitorii soţi este cetăţean străin, acesta va trebui să prezinte, în vederea înregistrării cererii de încheiere a căsătoriei, următoarele documente:

un act de identitate valabil; certificatul de naştere; un certificat de celibat (care confirmă faptul că persoana nu este deja căsătorită) emis de autorităţile statului de cetăţenie sau de ambasada sau consulatul statului de cetăţenie; un certificat de cutumă (care prezintă condiţiile de formă şi fond pentru închierea căsătoriei prevăzute de legislaţia statului de cetăţenie) emis de autorităţile statului de cetăţenie sau de ambasada sau consulatul statului de cetăţenie.

După oficierea căsătoriei, ambasada sau consulatul român eliberează soţilor certificatul de căsătorie românesc, pe baza semnăturii ambilor soţi şi a martorilor în registrele de stare civilă.

Documentele depuse în vederea încheierii căsătoriei, care sunt emise de autorităţi străine, vor trebui traduse în limba română şi certificate de ambasada sau consulatul român.

Eliberarea certificatului de căsătorie, legalizarea copiilor de pe documente şi a traducerilor actelor necesare sunt supuse taxelor consulare, care se plătesc de solicitanţi la ambasada sau consulatul competent.

Ambasadele şi consulatele României sunt în măsură să ofere informaţii suplimentare, în funcţie de practica locală. De asemenea, informaţii generale despre procedura de obţinere a certificatelor de căsătorie pot fi accesate la http://evp.mai.gov.ro/ (Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor).

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Dacă suntem doi cetăţeni români, cu domiciliul în România, ne putem căsători în străinătate, la o ambasadă sau la un consulat al României?

Depinde. Potrivit legii, căsătoria se încheie în localitatea în care soţii îşi au domiciliul sau reşedinţa. dacă doriţi să încheiaţi căsătoria în cursul unei excursii turistice de scurtă durată, acest lucru nu este posibil, pentru că nu sunt întrunite condiţiile legale.

Dacă vă aflaţi în străinătate pe o durată mai lungă (la studii, la muncă etc.), care să depăşească 90 de zile şi v-aţi înregistrat ca rezident temporar la autorităţile din acea ţară, atunci ambasada sau consulatul român din ţara respectivă poate încheia căsătoria, în măsura în care toate celelalte condiţii pentru încheierea căsătoriei sunt îndeplinite.

Aceleaşi reguli se aplică şi în cazul în care un cetăţean român doreşte să se căsătorească cu un cetăţean străin.

Faţă de cele prezentate mai sus, se adaugă şi prevederile legislaţiei din ţara respectivă. În unele state este interzisă oficierea căsătoriilor la ambasadele sau consulatele străine. În alte state căsătoriile oficiate la ambasade sau consulate nu sunt recunoscute. Vă recomandăm să consultaţi ambasada sau consulatul român din ţara în care doriţi să oficiaţi căsătoria, pentru a afla cu exactitate dacă această oficiere este posibilă şi dacă căsătoria va fi recunoscută.

Dacă ne-am căsătorit în străinătate, este certificatul de căsătorie străin recunoscut de autorităţile române?

Certificatul de căsătorie străin este recunoscut de autorităţile române dar, pentru a putea produce efecte (schimbarea numelui, obţinerea actelor de identitate etc.), este necesar ca acel certificat să fie înregistrat la autorităţile de stare civilă din România. Înregistrarea se poate face şi prin intermediul ambasadelor şi consulatelor române din străinătate sau prin intermediul unui mandatar din România, în baza unei procuri de reprezentare.

Dacă m-am căsătorit cu un cetăţean străin, poate el obţine un paşaport românesc?

Nu. Căsătoria nu produce efecte asupa cetăţeniei nici unuia dintre soţi. Nici cetăţenii români căsătoriţi cu cetăţeni străini nu dobândesc automat cetăţenia soţului, nici cetăţenii străini nu dobândesc automat cetăţenia română.

Cetăţenii străini căsătoriţi cu cetăţeni români beneficiază totuşi de termene mai scurte de acordare a cetăţeniei, cu condiţia să îndeplinească toate celelalte cerinţe ale legii cetăţeniei române

ÎNREGISTRAREA DECESULUI ÎN STRĂINĂTATE ŞI OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE DECES ROMÂNESC

Ambasadele şi consulatele României pot înregistra decesul cetăţenilor români în străinătate şi pot elibera, la cerere, certificate de deces. Decesul unui cetăţean român în străinătate trebuie declarat în termen de cel mult 3 zile de la data decesului sau de la data descoperirii corpului neînsufelţit.Pentru înregistrarea decesului unui cetăţean român în străinătate, persoana responsabilă se poate adresa ambasadei sau consulatului român cel mai apropiat, care va putea elibera certificatul de deces, necesar înhumării.Declaraţia de înregistrare a decesului trebuie însoţită de următoarele documente:

certificatul de deces emis de autorităţile statului în care s-a produs decesul; certificatul medico-legal care confirmă decesul şi stabileşte cauza decesului; raportul autorităţilor judiciare, în cazul în care decesul a survenit unui eveniment violent (accident, omor, sinucidere); paşaportul românesc al persoanei decedate; certificatul de naştere al persoanei decedate; paşaportul sau alt act de identitate al persoanei care declară decesul.

După evaluarea documentelor prezentate, ambasada sau consulatul român eliberează certificatul de deces românesc, pe baza semnăturii persoanei responsabile în registrele de stare civilă.

Documentele depuse în vederea înregistrării decesului, care sunt emise de autorităţi străine, vor trebui traduse în limba română şi certificate de ambasada sau consulatul român.

Eliberarea certificatului de deces, legalizarea copiilor de pe documente şi a traducerilor actelor

 

Ambasadele şi consulatele României pot înregistra decesul cetăţenilor români în străinătate şi pot elibera, la cerere, certificate de deces. Decesul unui cetăţean român în străinătate trebuie declarat în termen de cel mult 3 zile de la data decesului sau de la data descoperirii corpului neînsufelţit.

Pentru înregistrarea decesului unui cetăţean român în străinătate, persoana responsabilă se poate adresa ambasadei sau consulatului român cel mai apropiat, care va putea elibera certificatul de deces, necesar înhumării.

Declaraţia de înregistrare a decesului trebuie însoţită de următoarele documente:

certificatul de deces emis de autorităţile statului în care s-a produs decesul; certificatul medico-legal care confirmă decesul şi stabileşte cauza decesului; raportul autorităţilor judiciare, în cazul în care decesul a survenit unui eveniment violent (accident, omor, sinucidere); paşaportul românesc al persoanei decedate; certificatul de naştere al persoanei decedate; paşaportul sau alt act de identitate al persoanei care declară decesul.

După evaluarea documentelor prezentate, ambasada sau consulatul român eliberează certificatul de deces românesc, pe baza semnăturii persoanei responsabile în registrele de stare civilă.

Documentele depuse în vederea înregistrării decesului, care sunt emise de autorităţi străine, vor trebui traduse în limba română şi certificate de ambasada sau consulatul român.

Eliberarea certificatului de deces, legalizarea copiilor de pe documente şi a traducerilor actelor necesare sunt supuse taxelor consulare, care se plătesc de solicitanţi la ambasada sau consulatul competent.

Ambasadele şi consulatele României sunt în măsură să ofere informaţii suplimentare, în funcţie de practica locală. De asemenea, informaţii generale despre procedura de obţinere a certificatelor de căsătorie pot fi accesate la http://evp.mai.gov.ro/ (Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor).

În cazul în care este necesar transportul persoanei decedate în România, în vederea înhumării, ambasada sau consulatul român poate emite un paşaport mortuar, care va însoţi sicriul din punctul de plecare până la destinaţie.

Pentru obţinerea paşaportului mortuar, persoana responsabilă trebuie să prezinte funcţionarului ambasadei sau consulatului român următoarele documente:

certificatul de îmbălsămare a corpului defunctului (eliberat, de regulă, de casa funerară care a efectuat îmbălsămarea) adeverinţă medicală care să confirme faptul că persoana decedată nu suferea de boli infecţioase sau contagioase (eliberată, de regulă, de autorităţile sanitare ale statului respectiv)

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Dacă persoana decedată nu are pe nimeni în străinătate care să declare decesul la ambasadă sau la consulat, cum se va putea obţine certificatul de deces?

În acest caz, familia din România va îndeplini formalităţile necesare înregistrării decesului la autorităţile de stare civilă (primărie) române. Este necesar, în acest caz, ca familia să obţină certificatul de deces din străinătate şi celelalte acte necesare.

 

ÎNSCRIEREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ EMISE DE AUTORITĂŢI STRĂINE

 

Ambasadele şi consulatele României pot efectua înscrierea certificatelor de stare civilă (naştere, căsătorie sau deces) emise de autorităţile statului în care îşi desfăşoară activitatea.

Înscrierea acestor acte este necesară pentru recunoaşterea lor de către autorităţile române, în vederea producerii efectelor lor juridice.

În cazul certificatelor de naştere, titularul actului sau părinţii acestuia (dacă titularul este copil minor) se pot adresa ambasadei sau consulatului român cel mai apropiat din ţara în care a fost emis actul, în vederea solicitării înscrierii actului străin în registrele de stare civilă române.

Cererea trebuie să fie însoţită de certificatul de naştere străin în original, o traducere a acestuia în limba română, copia actelor de identitate ale titularului actului sau ale părinţilor, precum şi de o declaraţie prin care solicitantul confirmă, pe proprie răspundere că nu a mai cerut înscrierea actului la o altă ambasadă, consulat sau autoritate română.

În urma înscrierii certificatului străin, ambasada sau consulatul eliberează titluarului un certificat de naştere românesc, în care se regăsesc datele prezente în certificatul străin.

În cazul certificatelor de căsătorie, titularii actului sau titularul cetăţean român (dacă numai unul dintre soţi este cetăţean român) se pot adresa ambasadei sau consulatului român din ţara în care a fost emis actul, în vederea solicitării înscrierii actului străin în registrele de stare civilă române.

Cererea trebuie să fie însoţită de certificatul de căsătorie străin în original, o traducere a acestuia în limba română, copia actelor de identitate ale soţilor, precum şi de o declaraţie prin care solicitantul confirmă, pe proprie răspundere că nu a mai cerut înscrierea actului la o altă ambasadă, consulat sau autoritate română. Solicitanţii vor depune, de asemenea, o declaraţie prin care confirmă, pe proprie răspundere statutul civil anterior, iar în cazul în care din certificatul de căsătorie străin nu rezultă numele de familie al soţilor după căsătorie, se va depune o declaraţie prin care soţii precizează care este acest nume. Numele precizat în declaraţie va fi dovedit cu acte de identitate emise după încheierea căsătoriei.

În cazul în care unul dintre soţi a fost căsătorit anterior, acesta va prezenta unul dintre următoarele documente, în funcţie de caz:

hotărârea de divorţ prin care este desfăcută căsătoria anterioară; hotărârea judecătorească de anulare a căsătoriei anterioare; certificatul de deces al soţului, împreună cu certificatul de căsătorie anterior; certificatul de naştere cu menţiunea desfacerii căsătoriei anterioare, înscrisă de autorităţile de evidenţă a persoanei din România.

În cazul în care unul dintre soţi este cetăţean străin, acesta va prezenta o declaraţie autentică, în original, prin care îşi exprimă consimţământul pentru înscrierea certificatului în registrele de stare civilă române. Declaraţia va fi autentificată la un notar local şi va fi legalizată sau supra-legalizată de autorităţile statului respectiv, conform legislaţiei acestui stat şi convenţiilor internaţionale aplicabile.

În cazul certificatelor de deces, persoana responsabilă se poate adresa ambasadei sau consulatului român din ţara în care a fost emis actul, în vederea solicitării înscrierii actului străin în registrele de stare civilă române.

Cererea trebuie să fie însoţită de certificatul de deces străin în original, o traducere a acestuia în limba română, copia actului de identitate al solicitantului, precum şi de o declaraţie prin care solicitantul confirmă, pe proprie răspundere că nu a mai cerut înscrierea actului la o altă ambasadă, consulat sau autoritate română.

Ambasadele şi consulatele României deţin formularele corespunzătoare cererilor de înscriere a acestor documente. Acestea sunt puse la dispoziţia persoanelor interesate gratuit, în vederea completării.

Înscrierea certificatelor de naştere, căsătorie şi deces, legalizarea şi certificarea copiilor de pe documente şi a traducerilor necesare sunt supuse taxelor consulare, care se plătesc de solicitanţi la ambasada sau consulatul competent.

Ambasadele şi consulatele României sunt în măsură să ofere informaţii suplimentare, în funcţie de practica locală. De asemenea, informaţii generale despre procedura de obţinere a certificatelor de căsătorie pot fi accesate la http://evp.mai.gov.ro (Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor).

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

De ce este necesară înscrierea certificatelor străine?

Naşterile, căsătoriile, schimbările de nume şi decesele petrecute în străinătate nu figurează în evidenţele autorităţilor române decât dacă sunt declarate şi înregistrate. Dacă nu sunt înregistrate, autorităţile române nu le pot recunoaşte din oficiu şi nu pot rezolva anumite operaţiuni ulterioare, de care aveţi nevoie. De exemplu, dacă v-aţi căsătorit în străinătate şi v-aţi schimbat numele ca urmare a căsătoriei, autorităţile române de paşapoarte nu vor putea emite un paşaport pe noul nume decât dacă înregistraţi certificatul de căsătorie străin. Ele nu vor putea emite paşaportul nici pe numele dinaintea căsătoriei, pentru că documentele pe care le veţi anexa la cererea de paşaport vor arăta că numele dumneavoastră s-a schimbat.


Se poate face înscrierea certificatelor prin poştă?

Nu. Atunci când faceţi înscrierea, faceţi anumite declaraţii în nume propriu, sub semnătură, cu privire la numele anterior şi cel nou dobândit, cu privire la situaţia căsătoriilor anterioare sau cu privire la relaţia avută cu persoana decedată. Declaraţiile sub semnătură nu pot fi transmise prin poştă. Funcţionarul consular trebuie să se convingă că persoana care semnează declaraţia este cea care figurează în conţinutul actului şi să îi confirme identitatea. Această cerinţă reprezintă o măsură de asigurare inclusiv pentru dumneavoastră, pentru a evita situaţia în care o altă persoană declară date despre dumneavoastră.


Ce pot face atunci când numele meu a fost modificat printr-o eroare a unui funcţionar străin?

În cazul în care un reprezentant al autorităţii străine v-a modificat numele din eroare şi v-a eliberat un act care are un nume diferit faţă de numele dumneavoastră care figurează în propriul paşaport sau certificat de naştere, puteţi fie să cereţi refacerea actului, fie, dacă acceptaţi această modificare, să îndepliniţi procedura de schimbare pe cale administrativă a numelui, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003. Informaţii detaliate despre această procedură puteţi obţine vizitând http://evp.mai.gov.ro (Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor).

OBTINEREA ACTELOR DE STARE CIVILĂ DIN ROMÂNIA

Ambasadele şi consulatele României îi pot sprijini pe cetăţenii români aflaţi în străinătate la obţinerea unor duplicate ale certificatelor de stare civilă (naştere, căsătorie sau deces).

Pentru obţinerea certificatelor de naştere, titularii se pot adresa ambasadei sau consulatului român cel mai apropiat. Certificatele de naştere se eliberează numai la cererea titularilor lor. Persoanele interesate trebuie să completeze cererea de obţinere a actului, la care se adaugă copia paşaportului românesc sau a unui alt act de identitate.

Certificatele de căsătorie pot fi solicitate de unul dintre soţi, prin completarea cererii corespunzătoare şi prezentarea copiei paşaportului românesc sau a unui alt act de identitate.

Certificatele de deces pot fi solicitate de un membru al familiei persoanei decedate, cu precizarea motivului pentru care este necesar actul. Cererea de obţinere a certificatului de deces trebuie să fie însoţită de paşaportul românesc al solicitantului sau de un alt act de identitate al acestuia.

Certificatele de cazier judiciar pot fi solicitate numai de titulari, prin completarea cererii corespunzătoare, precizarea motivului pentru care este solicitat actul şi prezentarea paşaportului românesc sau a unui alt act de identitate.

Ambasadele şi consulatele României transmit aceste cereri autorităţilor competente din România. Durata de procesare a acestor cereri este de aproximativ 3 luni.

Ambasadele şi consulatele României deţin formularele corespunzătoare cererilor de obţinere a acestor documente. Acestea sunt puse la dispoziţia persoanelor interesate gratuit, în vederea completării.

Eliberarea actelor de stare civilă şi a certificatelor de cazier judiciar, legalizarea şi certificarea copiilor de pe documente sunt supuse taxelor consulare, care se plătesc de solicitanţi la ambasada sau consulatul competent.

Persoanele care au nevoie de aceste acte într-un termen mai scurt, pot solicita eliberarea lor prin intermediul unui mandatar din România, care se va adresa direct autorităţilor române competente (Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanei, în cazul actelor de stare civilă şi Direcţia Cazier Judiciar a Ministerului Administraţiei şi Internelor, în cazul certificatelor de cazier judiciar). Mandatarul trebuie să fie în posesia unei procuri autentificate de ambasada sau consulatul României din ţara în care locuieşte solicitantul actului sau, dacă nu este autentificată de ambasadă, trebuie să fie autentificată de un notar local şi legalizată sau supra-legalizată de autorităţile statului respectiv, conform legislaţiei acestui stat şi convenţiilor internaţionale aplicabile.


ÎNTREBĂRI FRECVENTE

După ce am obţinut certificatul de stare civilă, mai trebuie să facem alte formalităţi pentru recunoaşterea lui de către autorităţile statului în care ne aflăm?

Depinde de la ţară la ţară. În unele state, actele oficiale străine (inclusiv cele româneşti) nu sunt recunoscute decât dacă poartă însemnele unei legalizări sau supralegalizări oficiale. În ţările semnatare ale Convenţiei de la Haga din 1961 privind suprimarea cerinţei de supralegalizare a actelor oficiale străine, certificatele emise de autorităţile române sunt recunoscute dacă poartă legalizarea cu Apostilă. Legalizarea cu Apostilă se face în România de prefecturile municipiilor reşedinţă de judeţ.

În statele cu care România a încheiat acorduri de recunoaştere a actelor oficiale, acestea sunt recunoscute direct, fără nici o altă formalitate.

În statele care nici nu sunt semnatare ale Convenţiei de la Haga, nici nu au încheiat acorduri de recunoaştere a actelor cu România, actele oficiale române sunt recunoscute numai dacă sunt legalizate şi supralegalizate de autorităţile române. Legalizarea unui certificat de naştere sau a oricărui alt act oficial se face de instituţia emitentă, iar supralegalizarea se face de Ministerul Afacerilor Externe.

Recomandăm să consultaţi ambasadele şi consulatele române din ţara în care vă aflaţi, precum şi autorităţile locale ale acelei ţări, pentru a afla cu exactitate care este regimul actelor oficiale

Reclame

The URI to TrackBack this entry is: https://avocata.wordpress.com/2008/03/10/inregistrarea-nasterii-in-strainatate-si-obtinerea-certificatului-de-nastere-romanesc/trackback/

RSS feed for comments on this post.

349 comentariiLasă un comentariu

 1. as dori sa stiu cat duteaza sa iasa acul de nastere al copilului meu in tara ,fiindca am nascut in italia .dar sotul meu a depus actele la primaria unde avem domiciliu.actele au fost depuse la sf lui aprilie
  unde as putea sa ma informez daca sunt gata
  va multumesc

  • Va puteti informa la locul unde au fost depuse actele pentru emiterea certificatului,cu specificarea numarului de inregistrare a dosarului de depunerea a acestora.In mod normal,actele pentru emiterea certificatului de nastere ,trebuiau depuse la starea civila de la domiciliu.

 2. As vrea sa ii fac in Romania un pasaport romanesc baietelului meu, nascut in Olanda. Mama este romanca (eu), tatal francez, parintii necasatoriti (locuim impreuna in Olanda). Eu am domiciliul oficial in Romania, aici avind doar un permis inregistrat la ministerul de interne olandez .

  Baiatul are certificat de nastere olandez si pasaport francez.

  Ce acte/formulare sint necesare pt. obtinerea pasaportului romanesc?

  Va multumesc

  • Sunati la Directia pasapoarte.

   • cititi fata disparuta in spania din 2007 daca o vedeti cititi vidioclipu si l trimiteti la colegi aveti poza ei ;multumesc de intelegere

 3. Sint cetatean roman sotia mea este straina si am doi copii de 20 ani si 18 ani nascuti
  In strainatate ,va rog sa-mi spuneti daca acum dupa multii ani este posibila inregistrarea
  Copiii in Ambasada Romana,
  Va multumes frumos –

  • Copiii,fiind majori,pot opta si pentru dobindirea cetateniei romane,cea pe linie paterna.Decizia le apartine,fiind majori.

 4. As dori sa stiu cum se procedeaza pentru a ma casatori cu un cetatean olandez..care sunt conditiile..ce acte sunt necesare..unde se depun si cat timp dureaza pana se oficiaza casatoria..eu locuiesc in Romania, in prezent..va rog sa-mi raspundeti cat mai urgent cu putinta..va multumesc,prof.Adriana Manole.

  • Puteti cere aceste informatii la ambasada tarii cu al carui cetatean doriti sa incheiati casatoria!In principiu,actele d-voastra de stare civila(c.i,certificat nastere,pasaport,hotarire divort legalizat cu mentiunea definitiva si irevocabila -daca e cazul etc) traduse in limba respectiva,apostilate sau legalizate,vor fi trimise in tara respectiva la viitorul sot,dupa care acesta depune actele necesare casatoriei la oficiul de stare civila din tara al carei cetatean este.

 5. sint nascuta pe 28 oct 1978 iar pe certificatul meu de nastere sint inreg in aprilie 1984
  eu am fost infiiata de parintii mei dar totusi diferenta de ani este prea mare.este cumva o greseala de la functionarii. acest lucru ma poate incurca vreodata daca o sa vreau sa plec in strainatate
  va multumesc antiipat

  • Eroarea este prea mare ca sa fie una materiala a unui functionar .Eu cred ca ,de fapt,este vorba de certificatul de nastere al altei persoane si nu al d-voastra(faptul ca ati fost infiata imi intareste convingerea asta).Ar trebui sa rezolvati urgent in instanta aceasta eroare,deoarece,veti avea mari probleme pe tot parcursul vietii,toate actele d-voastra de stare civila(carte de identitatea,pasaport,certificat de casatorie etc) precum si actele juridice care le veti incheia fiind lovite de nulitate absoluta din punct de vedere juridic, oricind putind iesi la iveala o asemenea eroare care v-ar putea prejudicia grav.Din punct de vedere juridic,ati putea fi considerata ca nu sinteti inregistrata ca nascuta,codul numeric personal fiind altul decit cel real .Sfatul meu,rezolvati urgent aceasta disproportie vadita intre varsta reala si cea din actele de identitate.

 6. buna ziua.Sant o romanca casatorita in Italia cu un cetatean italian.de curand am nascut un copil si imi este foarte neclar de ce acte am nevoie pentru a calatorii in Romania.Copilul meu trebuie inregistrat si in registrele romane??? trebuie sa ii fac certificat de nastere romanesc sau el va dobindii cetatenia tatalui adica..italian,si nu mai e nevoie sa merg la consulatul de la milano???E greu pentru noi cei de aici sa gasim raspunsuri la toate aceste intrebari,de aceea in speranta ca imi ve-ti raspunde va multumesc anticipat!!!

  • Copilul va avea nevoie pentru a calatori, sa fie trecut(date personale si poza) pe pasaportul parintelui cu care va efectua calatoria.Pentru aceasta nu este necesara inscrierea certificatului de nastere italian in registrele romane.In functie de legea italiana,copilul va dobindi cetatenia italiana prin nastere si ca urmas al unui cetatean italian.Doar in cazul in care hotariti sa aibe cetatenia romana,vor fi necesare niste proceduri suplimentare.

   • Dacă am un copil născut în Spania nu sunt legitima cu tatăl copilului pot face certificatul de naștere an România

 7. SANTEM ROMANI SOTIA MEA A NASCUT UN COPIL IN SPANIA PUTEM CALATORI CU COPILUL IN CONCEDIU IN ROMANIA NUMAI CU CERTIFICATUL DE NASTERE SPANIOL AL COPILULUI???VA MULTUMESC ANTICIPAT

  • Din pacate nu se poate,pt. ca nu mai puteti veni inapoi cu copilul fara cf.rom.
   Cu toate actele sp.traduse si legalizate(apostilate),prin consulatul ro.va elibereaza cf. ro.dar am inteles ca dureaza cam 3 luni de zile.

   Mult noroc.

 8. Buna,

  Sunt ramanca casatorita cu un cetatean german. Trebuie neaparat inregistrata casatoria la consulat? Mentionez ca mi-am schimbat numele de familie ca al sotului si doresc sa-mi schimb pasaportul cu numele nou. Ce trebuie sa fac?

 9. Suntem romani si avem un copil nou nascut cu certificat de nastere spaniol.copilul dobandeste automat cetatenia spaniola?putem cere emiterea unui pasaport spaniol pt copil ca sa putem merge in vacanta in Romania sau trebuie sa intocmim certificat de nastere si pasaport romanesc ?Va multumim.

  • Nu cunosc legislatia spaniola in acordarea cetateniei .Probabil dobindeste cetatenia spaniola la implinirea a 18 ani.Pentru calatoria in Romania, puteti sa -l treceti pe pasaportul unuia dintre parinti.

 10. BUNA ZIUAS…AM SI EU O INTREBARE…EU AM NASCUT IN ITALIA IN LUNA IUNIE SI NU AM PUTUT OBTINE CERTIFICATUL COPILULUI…M-AM INTORS IN ROMANIA CU SOTUL SI COPILUL DOAR CU O FOAIE DE DRUM…CUM SA PROCEDEZ PENTRU A OBTINE CERTIFICATUL SI APOI PASAPORTUL SI CAT DUREAZA?TREBUIE PREZENTA AMBILOR PARINTI?VA MULTUMESC..

  • Adresati-va Starii Civile de la domiciliu si serviciului pasapoarte.

 11. buna am si eu o intrebare:am nascut in norvegia si vreau sai eliberez copilului pasaport romanesc ca sa pot calatori.se mai elibereaza pasapoartele cu ajutorul ambasadei sau nu?sau daca as putea obtine un document pt a putea calatori in liban pt ca sotul este libanez.sau poate se poate elibera de la ambasada rom din liban,se poate daca el este nascut in norvegia???

  • Puteti suna la Ambasada pentru a cere informatii.

 12. buna ziua domna avocat! as si eu o rugaminte la dumneavoastra! eu am 18 ani sunt inca eleva in clasa aXII-a,parinti mei au decedat,ultimul in decembrie 2009! as dori sa stiu daca dupa ce termin liceul,de fapt eu as dori si de acum,sa obtin tutela fratelui meu1 cum as putea face asta! o bunica de a mea a obtinut deocamdata o decizie de la primarie privind curatela nostra! imi e frica ca nu il mai pot lua eu pe fratele meu! ea a facut si dosar de plasament! amandoi avem pensie de urmas! casa pe numele nostru nu avem niciunul! as dori sa stiu cum pot obtine eu tutela! va multumesc

  • Se va numi temporar un tutore(bunica in cazul vostru) de catre primaria in raza caruia locuiti,tu si fratele tau.Dupa finalizarea studiilor liceale,sau a facultatii,daca o sa te angajezi si o sa faci dovada unor venituri care sa poata intretine 2 persoane si cu ajutorul pensiei de urmas,poti face cerere la primarie,pentru acordarea tutelei fratelui.Banuiesc ca vorbesti de dosar de plasament la domiciliul bunicii,ceea ce e foarte bine .O data cu schimbarea situatiei(angajare,finalizare studii etc),se va putea face o cerere de inlocuire a tutorelui actual.

 13. am uitat sa specific fratele meu are 10 ani!

 14. Buna ziua,copilul nostru este nascut in Spania,eu sint din Republica Moldova,sotia mea are dubla cetatenie, din Republica Moldova si cetatenie Romina cu domiciluil in RM Moldova este posibil de facut certificatul de nastere al copilului la ambasada rominiei in Spania,ca apoi sa primiasca pasaportul romin

 15. am uitat sa mentionez avem toate actele in regula si certificatul de casatorie rominesc

 16. Buna ziua doamna avocat,am si eu o intrebare… sunt casatorita cu marocan,si avem o fetita de 1 an,sotul are carte de sogiorno si fata are sogiorno si citadinanta marocana,putem sa ne ducem in romania?Fetita mea nu are certificat romanesc.Va multumesc

 17. Buna ziua doamna avocat,am si eu o intrebare… sunt casatorita cu marocan,si avem o fetita de 1 an,sotul are carte de sogiorno si fata are sogiorno si citadinanta marocana,putem sa ne ducem in romania? Va multumesc.

 18. buna ziua.as avea si eu o intrebare.suntem cetateni romani casatoriti si eu sunt insarcinata in luna a7a si locuim in italia.as dori si eu sa stiu cum as putea obtine certificatul roman al copilului dupa ce il nasc.va multumesc din suflet

 19. buna ziua .eu sunt in italia si am decis sa ma casa toresc cu un cetatean italian,fecem casatoria religioasa ,dar preotul imi cere si un certificat de stato libero,de unde se ia?trebuie si apostolat?multumesc

  • Contactati Ambasada Romana din Italia.

  • trebuie sa te duci la consulat la milano si iti elibereaza nulla osta…adica un document prin care rezulta ca nu esti casatorita.

 20. buna ziua .am si io o antrebare sunt roman an italia,si prietena mea a nascut acum cateva zile ,cum pot obtine certificatul de nastere an care sa rezulte ca eu sunt tatal copilului daca nu am acte ,cum pot rezolva acest lucru?mama copilului este italianca

  • Mergeti la Starea Civila italiana si declarati copilul.E suficient pasaportul d-voastra si un act de identitate al mamei copilului .Nu aveti nevoie de acte italiene.

 21. as dori sa stiu ce acte sunt necesare pt a face certificat romanesc unui bebelus nascut in spania.dorim sa il facem in romania.

  • Sunati la Ambasada Romana din Spania pentru a afla actele necesare .

 22. Cunosc pe cineva care locuieste in Olanda de 5 ani. Au impreuna un copil de
  4 ani, insa nu sunt nici un fel de acte facute, pentru sofinummer(cnp). Copilul
  este nascut in Olanda si este asigurat pe numele mamei. Mama ar vrea sa se
  intoarca in Romania cu tot cu copil. Intrebarea mea este cum ar putea sa
  vina mama cu tot cu copil in Romania si ce riscuri sunt ? Mama avand cum sa
  dovedeasca precum copilul este al ei. Sau trebuie sa fie copilul intai
  inscris pe numele mamei la primarie ? Mama vrea sa se stabileasca in Romania
  cu tot cu copil, fara tatal acestuia. Este posibil ? De 4 ani este mintita zi de zi de tatal copilului impreuna cu parintii acestuia ca nu sunt actele necesare pentru a face certificatul de nastere al copilului. Cum poate sa faca certificatul de nastere al copilului fara acordul tatalui pentru a putea veni in Romania ?

  Va multumesc anticipat !

  • Copilul nascut in Olanda,beneficiaza de legile olandeze(de obicei preia cetatenia parintilor sau a unuia dintre ei si la implinirea a18 ani va putea opta pentru cetatenia tarii in care s-a nascut).Certificat de nastere i se emite copilului si fara acordul tatalui,fiind un act de stare civila,numai ca ,in dreptul tatalui va fi trasa o linie in locul numelui acestuia(asta in situatia in care tatal nu a recunoscut copilul,asa cum inteleg din ceea ce -mi spuneti mai sus).Mama copilului poate foarte bine sa declare copilul si sa-i faca certificat de nastere la Ambasada Romana din Olanda.Tot de acolo i se poate emite copilului pasaport individual sau va putea fi trecut pe pasaportul mamei ,pentru a putea veni in Romania. Trebuie contactata urgent Ambasada Romana din Olanda pentru a afla detalii.

   • la nastere copilul ce cetatenia va avea in olanda ? ambi parinti sunt romanii . va multumesc

 23. Suntem doi romani stabiliti in Norvegia si avem o fetita nascuta pe 4 martie anul acesta.Am vrea sa stim daca putem o putem pleca cu fetita din Norvegia in Romania numai cu cerificatul ei de nastere eliberat de autoritatile norvegiene?

  • Fetitei ii trebuie pasaport individual sau poate fi trecuta pe pasaportul unuia dintre parinti.Ptr.detalii contactati Ambasada Romana din Norvegia.

 24. buna ziua am o fetita de 1 an si 1 luna si sunt in spania iar tatal ei vrea sa o recunoasca pentru a putea fi trecut in certificatul de nastere romanesc va rog sa imi spuneti cum trebuie sa procedez

 25. salut…eu am un bebe de 2 luni(eu romanca tatal columbian) locuim in spania deci copilul e nascut aici..as dori sa stiu de ce acte am nevoie sa pot calatori in romania cu copilul el nu are certificat roman si pasaport de aceea vreau sa calatoresc cu el sa le pot obtine acolo…se poate cu o foaie de drum?va multumesc

 26. sunt cetatean roman si doresc sa ma casatoresc cu pers din republica moldova as dori sa stiu de ce acte va fi nevoie si cat va timp va dura totul
  .multumesc

  • SUNT CETATEAN ROMAN CASATORITA CU INDIAN SI AM NASCUT IN ST.MARTEN CARAIBE.BAIETELUL MEU ARE UN CERTIFICAT DE NASTERE ELIBERAT DE STATUL FRANCEZ.NU AM NICI CONSULAT NICI AMBASADA AICI.VREA SA VIN CU COPILUL IN TARA .NU MI ELIBEREAZA NIMENI ACT DE CALATORIE PT. MINOR.AM SUNAT LA CARACAS LA AMBASADA ROMANA SI DOAMNA CONSUL ZICE CA NU-MI POATE AMITE PT.CA NU MERGE SISTEMUL.VA ROG FRUMOS SA MA AJUTATI.MIOARA GURGU.RESPECT!

 27. Buna ziua, doresc a sti daca parinti sunt certati , impreuna au o fetita de 5 ani care nu are nici un fel de act decat certificatul din tara respectiva, mama vrea sa se intoarca in romania cu tot cu fetita , tatal nu este deacord cu plecarea ei , cum sau ce s-ar putea face pentru a putea aduce fetita in romania, fetita find trecuta pe numele tatalui de familie, asi dori un numar de telefon pentru a sta de vorba cu cineva in domeniu. Multumesc mult

 28. buna ziua as dori si eu o informatie nu mai am nici un act ca mi sau furat si nu stiu cam sa fac sa scot foaie de dreum ca sa ma duc an tara va rog frum daca mai putea suna sa am explicati si mie la revedere va moltumesc 656584735

 29. Buna ziua doamna avocat.
  Sunt plecat din tara pt. o perioada de 2 luni si logodnica mea o sa nasca pana sosesc eu. Vreau sa stiu cum pot da numele meu copilului daca nu suntem casatoriti. Va multumesc.

  • Trebuie sa mergeti la starea civila in circumscriptia unde se va declara nasterea copilului si sa faceti o declaratie de recunoastere a copilului ca fiind al d-voastra.Copilul din afara casatoriei poate fi recunoscut de catre tata, intr-un an de la cunoasterea de catre acesta a nasterii copilului.Ar fi indicat insa,sa faceti declaratia de recunoastere pina la emiterea certificatului de nastere a copilului.

   • Buna ziua.Sunt într o situație f complicata.am născut un băiețel în Austria viena.tatal cetățean austriac.cand am făcut cercificatului copilului nu l am trecut și pe tata ca nu era aici.iar eu am continuat sa merg la consulat sa fac pașaportul și certificatul de naștere roman al copilului bineînțeles fără numele tatălui. Acum eu cu tatăl copilului am decis sa ne căsătorim ce trebuie sa fac ca copilul sa aibe ambii părinți pe cercificat și tot așa.unde trebuie sa merg cu tatăl copilului și ce a te îmi trebuie. Va rog din suflet sa mă ajutați cu o informație. Am mare nevoie! Mulțumesc. Alexandra

 30. BUNA ZIUA.As dorii si eu o informatiie.am copilul nascut in ITALIA am fost la consulatul din milano si am facut foaia de calatorie pt el ,pt a merge acasa in ro.in tara trebuie sai fac certificat de nastere roman ca sai pot face si pasaport pt a putea veni inapoi in italia.CE ACTE NE TREBUIE SI CAT TIMP DUREAZA SAL FACEM LA URGENTA DACA SE POATE?VA MULTUMESC.

  • Aceste date le puteti afla daca intrati pe site-ul politiei romane-pasapoarte si sunati la starea civila unde aveti domiciliul in tara.

 31. Buna Ziua.
  As vrea sa va intreb ceva daca se poate..Eu sunt nascut in Norvegia dar acum traiesc in Romania..am venit in Romania cu parintii mei(ei sunt romani amandoi)la varsta de 4 luni.Am certificat de nastere si roman si norvegian.As putea cumva la varsta de 18 ani(acum am 17) sa ma duc in Norvegia pentru obtinerea de cetatenie norvegiana?este vre-o metoda pentru obtinerea ei..?
  Multumesc anticipat

  • Trebuie sa va adresati Ambasadei Romane in Norvegia .Legislatia in materie este diferita de la tara la tara.

 32. Buna ziua. Sunt cetatean roman, cu rezidenta in Spania. M-am casatorit recent cu un cetean filipinez in Filipine. Sotul meu este deja in posesia certificatului de casatorie romanesc apostilat si eliberat de catre ambasada romana in Filipine. Recent s-a prezentat cu acesta si alte acte la ambasada Spaniei pentru a cere viza de reintregire a familiei, dar i-au cerut ca certificatul sa fie ´´recunoscut´´ in tara (Romania) spunandu-i ca ambasada nu poate face asa ceva. Intrebarea mea este urmatoarea: avand in vedere ca ambasada Romaniei reprezinta de fapt statul roman in tara respectiva, de ce recunoasterea certificatului nu o poate face tot ambasada? Nu mi se pare normal sa trebuiasca trimis in Romania, atat timp cat e un act legal, intocmit de o autoritate competenta. Exista cumva o lege in acest sens? Va multumesc.

  • Da,actele emise in strainatate trebuiesc recunoscute in tara prin procedura exequator.Legea 105 / 1992 modificata si completata reglementeaza procedurile de acest gen.

 33. Buna ziua.
  Sunt cetatean roman si, as dori sa stiu si eu cum pot obtine cetatenie libaneza.
  Multumesc

 34. Sunt interesat daca ati avut vreodata o actiune in constatare(art.111 CPC) pentru cetatenia romana.Copilul nascut in strainatate (Moldova), daca cl putin unul dintre parinti este cetataean roman, este cetatean roman (Legea 21-1991. Cf art 5 din Constitutie, cetatenia romana dobandita prin nastere nu poate fi retrasa, iar parintii, nascuti inainte de 1940, erau cetateni romani. Am zeci de mii de clienti pentru Dvs si aveti posibilitatea sa intrat in Istorie… tel meu 072515494

 35. Stimata doamna, as dori sa stiu cat dureaza eliberarea unui certificat de nastere in Romania. Suntem romani, vom calatori cu o foaie de drum (din Spania in Romania) cu bebelusul nascut in Spania si vrem sa stim pe ce perioada sa ne cumparam biletele. Multumim anticipat!

 36. buna ziua.am fetita nascuta in italia si trebuie sa-i fac certificat de nastere romanesc.am apostilat certificatul de nastere emis in italia (certificat in baza caruia am facut si titlul de calatorie a fetitei ,la consulatul romaniei la milano)dar aici nu e valabil pt ca nu sunt trecute numele noastre ca parinti.deci…trebuie sa ma intorc in italia….sa refac certificatul de nastere….sa-l apostilez si dupa care sa ma intorc in romania pt a putea face certificatul de nastere roman…..dupa care pasaport pt fata ca sa ne putem intoarce impreuna in italia.INTREBARE:E obligatorie prezenta ambilor parinti la depunerea cererii pt certificatul de nastere sau o poate face doar unul din parinti? trebuie o procura sau vreo declaratie? ca sincer ….nu e chiar asa de usor sa mai fac un drum pana in italia si inapoi! pt a iesi doar sotia cu fata din romania trebuie vreo procura din partea mea? multumesc

 37. eu sint din Moldova am o intrebare vrea sami depun documentele pentru a obtine cetatenie Romina.Nu stiu unde sa ma adresezi datimi un consiliu daca se poate.Ma numesc Nadea si in momentul de fata ma aflu in Italia,daca ma puteti ajuta va las numarul de telefon3207752421 va rog ajutatima daca daca este posibilitate.

 38. Buna ziua, am si eu o intrebare pentru dvs. Fratele meu lucreaza in Spania, are o fetita cu un cetatean din Paraguay, care nu are acte, adica are un pasaport dar viza a expirat. Fratele meu vrea sa vina impreuna cu fetita, pe care o va inregistra in romania, si cu prietena lui din Paraguay, in concediu in romania. Intrebarea mea este daca prietena fratelui care nu are acte in regula poate intra in romania si apoi sa se intoarca in spania, fara nici o problema. Ma gandeam ca poate daca este mama unui cetatean roman are drepturi dupa fetita, in sensul liberei circulatii a persoanelor in UE. Si apoi, daca nu poate circula liber pe teritoriul UE, daca fratele meu se casatoreste cu ea, i se rezolva situatia????? si daca se casatoresc, cununia se poate desfasura in spania sau in romania???? rog raspuns. multumesc mult.

 39. Buna,
  Am si eu o problema ,sunt insarcinata si voi naste in China ,merg impreuna cu iubitul meu ,nu suntem casatoriti.Mi-as dori sa stiu cum se inregistreaza copii romani in China.
  Multumim.

 40. buna am si eu mai multe intrebari am un baietel de 4 ani si sa nascut in Spania tatal copilului este spaniol iar eu romanca baiatul are certificat si pasaport spaniol da de 2 ani noi stam in austria SI SANTEM PE PUNCTU DE A NE DESPARTI CE TREBUIE SA FAC CA SAI OPTIN COPILULUI CERTIFICAT DE NASTERE ROMAN.MIE FOARTE FRICA SA NU INCERCE SA MIL IA.VA ROG DIN SUFLET AJUTATIMA

 41. As dori sa stiu cat timp trece pentru inscrierea si eliberarea certificatului de nastere ptr.minori in romania?(fiind nascut in italia)

  • Buna zia, sunt casatorita cu un cetatean german avem impreuna 3 copii,de anul trecut in decembrie am depus cerere de divort .Actele sunt la tribunal cat
   poate dura pana suntemdivortati,si daca cunoasteti ce cheltuieli vor fi suportate?el este in somaj ,eu nu lucrez pt ca sunt cu copiii acasa am cea mai mica fetita de 14 luni,un baietel de (2ani si 11luni si o fetita de 7ani ).Nu merg aici la avocata ca ma costa si nu am bani ,normal pt ca nu lucrez.
   va multumesc

   • iubita in germania exista kostenhilfe ptr divort si nu platesti nici un leu la orce avocat mergi spune de kostenhilfe,,, iar pre tine ca mama a 3 copii cetateni germani ,, ar trebuii sa primesti ajutor social ,, hartz 4, mergi la job center e imposibil sa nu primesti acest ajutor social, tot astia te resolva si cu plata divortului , in germania un divort dureaza aproximativ 3 ani ,,, vb din experienta ,, succes

 42. buna.suntem/amandoi in ialia/eu/trebuie/sa/nasc/peste/o/luna/ce/documente/imi/trebuie/ptr/certificatul/de/nastere al/copilului/imi/trebuie/si/cele/rom/si/cele/ital/noi/neam/casatorit/anu/trecut//in/rom/acolo/miam/schimbat/toate/actele/dar/in/ital/inca/nu/sunt/tot/cu/numele/de/fata/

  • Raspunsul il aflati de la Oficiul Starii Civile din localitatea unde ve-ti declara nasterea.

 43. buna ziua.ma numesc ionela si sunt in italia.am nascut in mai si asi vrea sa stiu ce acte ne trebuiesc sa facem certificatul de nastere al copilului la ambasada? si in cat timp ni-l vor da? va multumesc mult.

 44. Buna ziua! Fetita mea s-a nascut in Spania la sfarsitul lui mai, anul acesta. are certificat de nastere spaniol, insa la seguridad social imi cere act romanesc. de ce? afirmati mai sus ca un copil nascut in alta tara capata cetatenia tarii respective. in Spania nu e valabil? Multumesc!

  • Copilul nascut intr-o tara straina are avantajul ca ,in afara de cetatenia parintilor,pe care o obtine automat,la implinirea a 18 ani ,va putea primi daca doreste si solicita acest lucru si cetatenia tarii unde s-a nascut.

 45. Buna, sunt romanca si anu viitor vreau sa ma marit cu un cetatean lituanian in Norvegia pt ca locuim aici. As vrea sa stiu cum as putea obtine appostila fara a ma duce in tara *dc se poate rezolva prin consulatul roman)si dc pot sa imi schimb actele dupa nunta, fara a ma duce in tara pt ca vreau sa iau numele sotului. Din pacate cartea mea de identitate este provizorie si a expirat, dar am pasaportul valid, credti ca as putea rezolva schimbarea de nume fara a ma duce in tara? Inca ceva … eu nu am domiciliu in Romania, locuiesc in Norvegia de mai bn de 2 ani si am permis de munca si de rezidenta permanent. Va multumesc frumos pt ajutor.

  • Buna ai ceva raspuns anuntama te rog si pe mine

 46. daca sunt romanca si vin in vizita in italia si nasc ce se intampla?ce drepturi am sau cum se procedeaza?

  • copilul primeste cetatenia tari respective,,, iar tu platesti nasterea de te ustura raaauuuu de tot ,,,

   • nu e abso

 47. adika ma refer dc nu lucrez si nu am nici cetatenie,am vreu drept pt copilul meu sau ce platesc dc nasc in italia?

  • nu ai nici un drept din moment ce nu ai carte de identitate italiana si cod fiscal,de altfel nu poti face cerere pentru un eventual ajutor social…pentru nastere in schimb nu trebuie sa platesti nimic,serviciul sanitar public urgent e gratuit in Italia.In lispsa unui motiv valid nu e avantajos sa nasti aici in cazul tau deoarece o sa ai doar de platit la ambasada pentru a’ti inscrie copilul si costurile sunt foarte mari.. O tampenie totala, sunt acte importante si profita din plin pentru a te jetmani de bani !!! Si mai criticam sistemele altor tari zicand ca sunt hoti,hai sa ne uitam intai la ambasadele noastre in strainatate !

 48. Buna, impreuna cu sotul meu locuim in Olanda de 6 luni, dar inca nici unul dintre noi nu lucram cu contract.Am 3 luni de sarcina acum si m-am intors in Romania momentam, dar nu as vrea sa nasc aici.Intrebarea mea este daca copliasul meu va primi cetatenie olandeza daca il nasc acolo si ce demersuri ar trebui sa fac pentru aceasta? Va multumesc anticipat!

 49. Buna ziua am si eu o intrebare sunt insarcinata in luna a 8 ,peste o luna trebuie sa nasc,eu si sotul meu suntem casatoriti in romania,daca nasc cum pot sai fac la copil certficat de nastere,sau ce act trebuie sa ducem in romania daca vrem sa ducem si copilul in romania

 50. […] ÎNREGISTRAREA NAŞTERII ÎN STRĂINĂTATE ŞI OBŢINEREA CERTIFICATULUI DE NAŞTERE ROMÂNESC March 2008 73 comments and 1 Like on WordPress.com, 3 […]

 51. Buna ziua si la multi ani!
  As vrea sa va supun atentiei urmatoarea problema: sunt interesat sa ma casatoresc cu cetatean filipinez si sa ne stabilim impreuna in tara ei natala.As vrea sa stiu exact cam ce documente imi trebuiesc si care va fii statutul meu acolo odata incheiata casatoria?Voi primi drept de sedere automat sau va trebui sa imi prelungesc viza turistica de 59 de zile timp de minim 5 ani pana la dobandirea cetateniei filipineze?Pe de alta parte,neputand locui cu familia ei,este in regula daca vom locui cu chirie sau este neaparata nevoie de o proprietate?Este posibila aceeasi varianta ajutatoare,ca si aici de altfel,de a fii doar luati in spatiu de familia ei,dar sa locuim separat?Va multumesc anticipat si astept cu nerabdare raspunsul dvs.

 52. BUNA SEARA!SUNT ROMANCA SI STAU IMPREUNA CU UN BAIAT SPANIOL DE 3ANI SI JUM.,AVEM O FETITA IMPREUNA DE 8LUNI SI 3SAPT. FETITA ARE CERTIFICATUL,BULETINUL SI PASAPORTUL SPANIOL.AM FOST IN ROMANIA SI NU AM AVUT NICI O PROBLEMA,DOAR K VREAU SA STIU DAK IN CAZUL IN CARE VTRAU SA PLEC CU FETITA IN ROMANIA SINGURA CE ACTE TRE SA AM,O SA IMI TREB.SEMNATURA LUI?SI PT INTOARCERE LA FEL?MULTUMESC FRUMOS!

  • buna eu stiu sigur ca in romania ai probleme la plecare doar cu copii nascut in romania , dar ca sa nu mai ai griji se fac la notar o declaratie valabila un an , data de tatal atunci cand pleci cu copilu din tara unde sa nascut ,

 53. Buna ziua am si eu o intrebare. Sunt insarcinata in luna a 8 ,peste o luna trebuie sa nasc,eu si sotul meu suntem casatoriti in Romania,daca nasc cum pot sai fac la copil certficat de nastere,sau ce act trebuie sa ducem in Romania, daca vrem sa ducem si copilul in Romania?

 54. buna ziua am si eu o intrebare,daca duc copilul in romania ce acte imi trebuie la primarie sa fac certificat de nastere la copil si cit dureaza ,noi suntem deocamdata in spania dar din spania ce acte trebuie sa duc in tara ca sami faca certificat de nastere romanesc va multumesc

 55. am si io o antrebare de la mine pe certificat este trasa line an dreptul tatalui ???

  • asta pentru ca tatal tau nu te-a recunoscut la nastere si nu a vrut sa-i poti numele..iti spun din experienta personala incat este si cazul meu.. posibil ca mama ta sa nu iti fi spus un amanunt atat de important pentru tine? !

 56. buna ziua.am si eu o nelamurire.eu am nascut in italia o fetita si as dori sa stiu de unde si cum pot sa iau certificatul de nastere al fetitei.ce acte imi trebuie avand in vedere ca vreau sa ma duc in romania cu ea.va multumesc anticipat.

  • buna,si eu am nascut in italia un baietel,am luat certificatul de la primarie,e nevoie de ambi parinti daca e trecut pe numele tatalui,daca nu doar tu,si ai nevoie de pasaport pt copil,ori sa-l treci pa pasaportul tau,si de declaratie al tatalui la notar k e de acord sa
   pleci k copilul,costa 80 de euro.numai bine

 57. buna ziua, va rog mult daca imi puteti raspunde chiar nu stiu ce sa mai fac locuiesc in anglia de aproape 3 ani sunt casatorita doar religios cu un cetatean pakistanez si avem o fetita in varsta de 5 luni,in urma cu cateva zile am fost la ambasada sa aplicam pentru pasaportul fetitei noastre si mi au respins dosarul nu au acceptat noul meu nume si numele fetitei mele
  eu mi am schimbat numele si prenume in urma ceremoniei religioase in prezenta unui notar am tradus documentul si lam apostila cf conventiei de la haga problema este ca nu mi sa acceptat doc. in ambasada si nu inteleg de ce?poate ambasada romana sa mi elibereze un nou pasaport cu noul meu nume doar in baza acestui document?nu mi sau dat multe raspunsuri la ambasada …au un serviciu ff prost mi sa spus doar ca e un caz ff complex care ii depaseste total
  cat despre numele fetitei mele,…in momentul in care ai un copil cu un cetatean pakistanez copilul ia primul nume al sotului tau ca nume de familie , lucru pe care ambasada rom nu la inteles si nu al acceptat nu stiu ce sa fac va rog daca ma puteti sfatui, va multumesc mult

 58. Buna ziua ….ma numesc Ramona Gales stau in Italia si-am nascut de 8 luni o fetita care Tatal este Italian dar este separat …divortul inca nu la cerut …ce drepturi are el asupra fetitei mele ? eu am Certificatul de Nastere Italian si Pasaportul individual ,dar nu am Certificat Romanesc si nici Pasaport ,eu peste 2 sapatamani vreau sa merg in Romania si as vrea sa stiu ce Acte trebuie din Italia pt ai face Certificatul Romanesc si Pasaport,eu azi am fost la Primaria din Anzio(Roma) si aceia de acolo mi-au dat certificatul dar din cate stiu trebe Apostila eu acela de unde il pot obtine …unde trebuie sa merg pt a avea apostila pe pasaport si daca este nevoie pt prezenta tatalui in romania pt a face aceste acte la fata .Va multumesc anticipat si-astept un raspuns de la dumneavostra VA DORESC O ZII BUNA

 59. DIN NOU EU APOSTILA PE CERTIFICATUL DE NASTERE DIN ITALIA …SCUZE DE GRESEAL CU APOSTILA PE PASAPORT …mii de scuze

  • ce este acest apostila tradus in limba romana? daca adresezi o intrebare cetatenilor romani si vrei si un raspuns, nu folosi termeni straini,incat nu toti cunosc limba tarii in care te afli tu !

 60. Buna ma ajutati cu un raspuns ???Dece pe certificatul meu de nastere este trasa linie an dreptul tatalui ???Chiar nimeni nu stie??? Astept raspuns aici ori la id k.kylerr16@yahoo.com

  • ptr ca nu tea recunoscut tatal tau , cand mama tea nascut ,,, declarat si facut certificatul tau de nastere ,, tatal tau nu a fost prezent ,

 61. Buna am si eu o intrebare eu sunt cetatean roman si sunt casatorita cu un cetatean olandez,locuim in Olanda si avem impreuna doua fiice nascute in Olanda fetele au primit automat dubla cetatenie ce acte am nevoie sa pot obtine pasaport romanesc ptr fete,salutari ANA

 62. Buna ziua.
  Sunt casatorita cu cetatean italian si avem 2 copii. Vroiam doar sa va intreb daca este obligatoriu sa inregistrez casatoria in Romania. Daca nu o inregistrez ce se intampla? Va multumesc anticipat si sper sa puteti raspunde.

  • raspunsul la aceasta intrebare m-ar interesa si pe mine incat ma aflu in acelasi caz!

 63. am uitat sa spun ca nu am schimbat numele si nici nu o sa-l schimb

 64. Buna ziua. As avea nevoie de cateva informatii. Sunt casatorita cu cetatean turc(casatoria a avut loc in Romania). Acum rezidam in Spania si sunt insarcinata. As dori sa stiu daca bebelusul nostru va putea dobandi atat cetatenia romana cat si cea turca. Va multumesc anticipat.

 65. buna ziua am si eu o intrebare.am nascut in spania si am venit in romania cu copilul doar cu foaie de drum iar acum nu ii pot face certificat romanesc pt ca certificatul spaniol este gresit la copil i-au pus doua nume de familie desi sunt casatorita i-au trecut si numele meu de familie de fata ce trebuie sa fac acum pt a rectifica unde trebuie sa merg

 66. Buna ziua. As avea si eu o intrebare la care a-si dori sa imi raspundeti. Am un unchi in Olanda care din pacate se afla intr-o stare critica,s-ar putea sa moara.Daca decesul va fi in Olanda si nu va m-ai apuca sa vina in Romania este adevarat ca statul olandez nu permite transportul decedatului,ci permite doar incinerarea lui si transportul cenusii intr-o urna.Va multumesc anticipat.

 67. buna seara. am si eu o ıntrebare. traıesc cu un cetatean turc( nu sunt casatorıta cu el) iar viza lui expira pe data de 7 iunıe. as dori sa stiu daca ii pot prelungi cumva viza. sau daca ma casatoresc cu el poate obtine cetatenie romana?

 68. buna ziua! as dori sa stiu cum sa procedam in urmatoarea situatie: urmeaza sa ma casatoresc cu un cetatean libanez si avem deja 6 luni de zile de cand asteptam sa-i vina lui documentele solicitate de catre statul roman pentru a ne putea casatori. personalul ambasadei se comporta foarte urat, nu ne dau nici un fel de informatie referitoare la momentul sosirii documentului, au intarziat cu 3 luni plecarea solicitarii noastre in liban. etc… cum pot proceda pentru a obtine aceste documente ? pot apela la un avocat sa ne reprezinte in fata ambasadei? precizez ca avem informatii potivit carora documentele intarzie sa apara tocmai datorita faptului ca se incearca impiedicarea casatoriei cetatenilor libanezi cu romani din cauza unor probleme demografice. va rugam sa ne ajutati, suntem neajutorati…ni se pare ca o ambasada a ajuns sa ne poata controla vietile!

 69. cine poate sa-mi raspunda daca nu am buletin romanesc,doar o dovada de identitate expirata de vreo 4 ani,nu am domiciliu in romania si nu mai am pe nimeni acolo CUM POT SA-MI INOIESC BULETINUL ROMANESC.

 70. Sunt intr-o situatie mai dificila. Locuiesc de aproape 5 ani in Anglia dar vreau sa ma intorc acasa definitiv doar eu si copilul meu de 2 ani si 8 luni. Nu sunt casatorita cu tatal copilului dar copilul are cetatenie britanica si pasaport britanic. Intrebarea mea este urmatoarea: Daca ma intorc in romania i se poate elibera copilului certificat de nastere/cnp daca legalizez certificatul de nastere englezesc unde este trecut pe numele tatalui si recunoscut. se poate ca eu pe certificatul romanesc sa il trec pe numele meu si rubrica tatalui sa nu fie completata. Va multumesc pt orice informatie si sper ca am explicat bine situatia.

 71. Buna ziua! Suntem in Spania.Sora mea e insarcinata in luna a 8-a si o saptamana…va naste aproximativ in mai pe 5! La sfarsitul luni iunie, va trebui sa mergem in tara,pentru o luna de zile doar! ce acte ii trebuie la mana sa aiba ca sa poata sase duca si sa se intoarca cu copilul?actele din tara,certificatul de nastere..si celelalte acte ale copilului in cat timp ies? Se poate intoarce inapoi dupa o luna de zile cu copilul?(specific:merge si tatal si mama copilului in calatorie)

 72. am un copil de 2 ani,nascut in rominia,tatal este italian si mama rominca,locuim de un an in italia avem rezidenta aici in italia.Am fost la primaria unde locuim sa cerem citadinata italiana,nu im recunosc certificatul de nastere a copilului tradus in italiana si apostilat,imi spun sa aduc din rominia unde a fost nascut copilul o dovada de recunoastere copilului de catre tatal.Va rog sa-mi spuneti unde trebuie sa merg.Copilul poarta numele tatalui a fost recunoscut la nastere.Nu suntem casatoriti.

 73. Buna ziua ! Am ramas singur cu fetita mea nascuta in Italia pentru ca mama ei ne-a abandonat.Am certificatul ei de nastere eliberat de oficiul anagrafe de la primarie.pentru a avea titlul de calatorie pentru a ma putea intoarce in Romania este nevoie de ambii parinti.Cum sa fac eu ca pe mama nu o pot gasi in nici un fel iar la Politie cind am fost sa fac denunt pentru abandon de minori impotriva mamei mi-au spus ca „abandonul de minori nu este infractiune „Reatto”.”?

  • Buna ziua! Sunt si iei in aceasi situatie ca tine daca ai reusit sa faci actele omo poti spune si mie ce ii de facut te rog foarte frumos Multumesc.

  • Buna ziua! sunt in aceasi situatie ca tine daca ai reusit sa faci certificatul te rog foarte frumos sa imi spui si mi.Multumesc mule

 74. buna seara,am si eu o problema,sunt in italia,de doi ani,eu si sotul meu am vrea sa mergem in romania,dar avem doi copii:unul in varsta de 7 ani,si are pasaportul expirat,iar celalalt are 1,6 luni,si e nascut in italia,as vrea sa stiu,daca merg in romania,ma pot intoarce inapoi,pt ca cel de 1,6luni nu are nici un act roman,si ce trebuie sa fac?

 75. salut sint georgeta si stau cu un italian in italia,avem o fetita de 6 luni si e cetatian italian pot sa mergem in Rminia si sa ma intoarcm daca nu are certificat de naster si pasaport rominesc? Am doar un certificat de la chestura,precum calatoreste impreuna cu printi.este obligatori sa ii fac certificat de nastere rominesc?va multumesc

 76. Buna ziua,
  As avea o intrebare pentru dumneavoastra:
  Ca cetatean roman daca nasc in Norvegia,fara sa am drept de lucru sau rezidenta acolo,beneficiez ca si parinte de ceva drepturi,sau copilul va primi cetatenie norvegiana?
  Va multumesc anticipat,
  Adriana

 77. BUNA SEARA SINTEM DE NATIONALITATE ROMANI SI TRAIESC IN ITALIA DE 6 ANI IMPREUNA CU SOTUL SI UN BAIAT DE 8 ANI,IN URMA CU DOI ANI AM MAI NASCUT UN BAIETEL AICEA IN ITALIA SI ESTE INREGISTRAT DOAR LA PRIMARIE DE AICEA DE UNE LOCUIM NOI.CUM PUTEM SA FACEM COPILULUI CERTIFICAT SAU UN DOCUMENT DE RECUNOASTERE PENTRU A FI RECUNOSCUT.LOCUIESC IN CALABRIA IN CIRO-MARINA UNDE POT MERGE SAU DACA PUTETI SA_MI LASATI UN NR.DE TELEFON SA POT SUNA,VA MULTUMESC.

 78. TOT EU SANT VREAU SA VA MAI SPUN CA BAIETELUL DE 2 ANISORI ESTE BOLNAV SI II TREBUIE TRANSLPENT DE RINICHI SI DE FICAT,PENTRU A BENIFICIA DE PENSIE DE BOALA AM DUS TOATE ACTELE DE UNDE AM FOST INTERNATA CU EL DAR IMI LIPSESTE DOAR UN ACT CU FOTO LEGALIZAT PENTRU RECUNOASTEREA COPILULUI,DE LA PRIMARIE NU MI_L ELIBEREAZA DEOARECE COPILUL NU ARE PASAPORT,ESTE DOAR INREGISTRAT CUM A FOST NASCUT IN ITALIA,VA ROG SPUNETIMI CE POT FACE SI UNDE POT MERGE SA OPTIN ACEST DOCUMENT.VA MULTUMESC MULU.AJUTATIMA AM NEVOIE DE UN SFAT.

 79. Buna.Am si eu o intrebare.Stau in Cipru de 5 ani.Acum un an am nascut o fetita in cipru si i-am facut acte ciprioate dupa tata lui care este cipriot.noi nu santem casatoriti.Fata are numele meu de familie si numele lui de familie.eu vreau sa iau fata cu mine in romania si sa-i fac acte romanesti,si sa ramana cu mine fata.se poate sa-i fac actele fara acordul lui?Vreau sa stiu inainte sa plec catre romania

  • nu poti face nik fara permisiunea tatalui

   • buna.ce acte imi trebuie pt scoatera certificatului de nastere a copilului din moment ce nu suntem casatoriti iar el e grec?stii cumva ?

 80. buna as dori si eu un sfat sunt o romanca de 19 ani sunt casatorita am un copil de 1 luna ne-am certat cu sotul si ma parasit , sunt in spania el a plecat in romania , va rog frumos sa ma sfatuiti cum pot sa ii fac certificat de nastere romanesc fara el ca nu pot sa ii fac card de sanatate copilului si nici rezidenta fara certificat de nastere romanesc , si imi e frica va dati seama cu un copil asa micut , astept un raspuns va multumesc.

  • simplu iubita ,, sunt atatia copii care in dreptul numelui tatalui are o linie ,eu traesc in germania si am o fetita nascuta in romania, cu tatal ei mam certat cand eream inca gravida , dupa ce am nascut , am dat spagi grase sa nu aibe copilul meu o linie trecuta ca tata ,, si am facuto fara acordul lui,, cu bani se poate face orce ,,, dar mai bine nu face asta ca pe urma iti trebuie la fel ca si mie sa te duci sal cauti pentru orce nimic sati dea semnaturi ,, eu de exemplu vin vara in romania cu fetita acum in varsta de 4 ani deja la gradinita in germania ,, si cand vreau sa plec din nou din romania sa ma intorc aici in germania ,, trebuie sa ma rog de el sami faca procura , in fiecare an , altfel la aeroport nam nicio sansa sa trec , ,, deci tu mai bine faci acte la copil fara tata , si treci copilul pe numele tau ,si ai numai tu drepturi asupra copilului , succes

 81. Nu stiu daca mai functioneaza acest site ,dar caut de nebuna in tot netul cu speranta ca voi putea gasi raspunsuri la intrebarile mele..sau macar o indrumare catre cineva in domeniu,care m-ar putea pune in lumina.Daca nu gasesc raspunsuri la intrebarile mele pe net,macar sa-mi spuna cineva unde m-as putea adresa..consulatului,unui avocat,la cofetarie…vad ca este multa lume pe acest site in aceasi situatie ca si a mea…bijbiind prin intuneric.POvestea mea suna asa:Sunt casatorita cu un cetatean austriac.-locuiesc in austria.In curind se va naste un bebe.Din ce am inteles eu din acest forum…copilul va primi cetatenie austriaca automat.Eu nu vreu pt. bebele meu cetatenie romana.intrebare:Daca copilul va fi trecut pe pasaportul tatalui,(cetatean austriac)el(tatal) va putea trece copilul granita fara consintamintul meu??? Eu daca vreau sa calatoresc in romania(sunt cetatean roman)cum pot lua bebele cu mine,daca el e trecut pe pasaportul tatalui???Multumesc la toti cei care citesc si pt. orice raspuns acordat..Si ii multumesc si doamnei avocate pt timpul acordat.Elena

  • buna,,,,,,,,,,, ptr bb trebuie sa faci pasaportul lui , asa poate fiecare sa plece cu copilu unde are nevoie ,, si casatoriti fiind celui care pleaca cu bb ii mai trebuie procura de la al doilea parinte ,mai ales mamei atunci cand pleci cu copilu din tara lui unde sa nascut ,cel putin eu asa am patit ptr ca copilul meu de 1 an nu are certificat romanesc si doar de neamt ,daca bb tau nu are certificat ro, tu nu poti pleca cu el in ro chiar daca tu ai cetatenia romana ,

 82. sunt cetatean roman.am un copil nascut in Budapesta. la ambasada romana din Budapesta pot sa obtin certificatul de nastere romana? Cat dureaza si cat costa o asemenea procedura? muntumesc.

 83. BUNA ZIUA AM SI EU O INTREBAREFIICA MEA S-A NASCUT IN SPANIA,EA ARE CETATENIE BRAZILIANA EU SUNT CASATORIT CU O BRAZILIANCA SI STAM IN BRAZILIA,DAR VREAU SA II FAC CETATENIA ROMINA LA FETITA,EU MA INTORC IN ROMINIA,CE TREBUIE FACUT IN ROMINIA PENTRU AI SCOATE CETATENIA FETITEI,EA ARE 4 ANI,FETITA POARTA NUMELE MEU DE FAMILIE.

 84. buna ziua doamna avocat….sunt in cipru…sunt insarcinata, mai am o saptamana si nasc..tatal copilului este din irak(este refugist)…nu avem timp sa ne cununam…cum pot sa trec copilul pe numele lui…va rog astept raspuns urgent

  0

 85. buna am si eu o intrebare eu vreau sa plec acasa cu copilul meu anu trecut sa nacut aici inspania eu nus casatorita cu tatal lui cam ce acte sau cum as putea pleca cu copilu in romania ce acte imi trebuie si daca fac certificatu in romania in cat timp mio da va multumesc

 86. pentru calatoria unui copil fara certificat de nastere romanesc e suficient doar foaia consulara? ce acte ne trebuie?

 87. BUNA ZIUA!AS VREA SA STIU SI EU CUM POT SA OBTIN UN PASAPOR IN ROAMANIA PENTRU UN COPIL NASCUT IN ITALIA ,CE ACTE I-MI TREBUIE SI CAT TIMP DUREAZA,MULTIMESC ANTICIPAT.

 88. buna ziua!am nascut in italia un copil,iam facut un certificat roamanesc la consulatul roman di torino,as vrea sa plec in romania cu el si sa -i fac un pasaport acolo ce trebuie sa faca sa-l obtin mai repede,si ce acte trebuiesc pentru a face pasapoertul in romania?am auzit ca dureaza foarete mult sa obtii un pasaport pentru un copil nascut in alta tara.multumesc anticipat

 89. salut noi santem in italia eu si sotia nu putem sa mergem in romania cu fetita nascuta in italia pot sa mer eu tata in romania pentru a face certificatu de nastere sa poate face si dupa ce imi ese certificatu de nastere al fetitei sa plec in romania

 90. nu va suparati pot sa fac si certificat de nastere la roma la consulat sau numai titlu de calatorie

 91. buna seara,vreau sa ma casatoresc in spaña si am nevoie de certificatul de casatorie anterior,cum as putea sa fac rost de el,ca sant divortata de fostul meu sot?

 92. buna ziua.am si eu o intrebare sunt casatorita in peru.am nascut in romania .voiam sa intreb tatal nu e cu mine acum ,pot pune numele tatalui in certificat daca el nu este?pot pleca cu bebele inapoi in peru??ce acte imi trebuiesc.multumesc

 93. buna ziua,am un baietel de 9 luni jumate nascut in italia,cu certificat romanesc si italian in regula..intrebarea mea este,pot pleca in romania cu baiatul doar cu certificatul romanesc?multumesc

 94. buna!am 20 de ani si m-am nascut in italia. de aproape 10 ani stau in romania si am acte romanesti.e posibil sa primesc cetatenie italiana chiar daca parintii mei nu mai locuiesc in itaia?va multumesc anticipat de raspuns.

 95. Buna seara ! Sunt intr-o situatie dificila am stat in concubinas din care sa nascut fetita mea in italia dupa care am plecat in romania ajunsi acolo mama fetitei a plecat de la noi si acuma nu reusesc sa ii fac certificat de nastere fetitei si nu o pot inscrie la scoala va rog mult sa imi dati niste sfaturi. multumesc mult

 96. Buna Ziua,o intrebare as avea si eu;sintem plecati in SUA din 2000(cu loteria vizelor) ,devenind cetateni americani,intre timp am reinoit pasapoartele romanesti o data dar acum avem cele americane si cele romanesti au expirat;vreau sa cumpar o proprietate in Romania dar mi se cere dovada cetateniei romane;ce trebuie sa fac?Multumesc

 97. buna ziua!! imi poate spune cineva daca la ambasada romana din anglia se elibereaza procura de calatorie si in engleza?? si cat dureaza??? multumesc!!!

  • buna seara se pare ca pe acest sait nu se raspunde!!!!! va rog ma poate ajuta cineva???? multumesc!!!

   • Sint sute de mesaje,iar pentru a raspunde tuturor ar trebui sa stau numai la computer non stop.Incerc sa-mi fac timp pentru a ajuta citi mai multi oameni.

 98. cum pot sa obtin certificat de nastere pentru copiil nascut in spania cat mai urgent rog seriozitate

  • Daca informatiile prezentate in site nu v-au fost suficiente,sunati la ambasada romana din Spania.

 99. buna ziua as vrea ca copilul meu sa ia cetatenie romana are 3 ani cetatean italian mama romana tatal italian ce acte trebuie sa prezint la ambasada multumesc anticipat

  • Sunati la ambasada si ve-ti afla care sint actele necesare.

 100. buna ziua am si eu o intrebare la dumneavoastra eu sunt casatorita cu un indian am transcris certificatul de casatorie indian cu unul romanesc eu locuiesc in austria am si permis de lucru sotul meu e in india pentru ca nu are viza intrebarea este pot sa-i fac copilului meu un certificat de nastere si sa fie specificat si tatal chiar daca el nu este aici si daca da ce acte sunt necesare.Va multumesc!As vrea ca copilul sa aiba numele lui de familie si daca e inca minor si vreau sa plec cu el in india ii trebuie procura de la tatal lui?

  • Pentru aceste date puteti contacta ambasada romana din tara unde va aflati.

   • buna ziua as vrea sa styu si eu baiatu meu este nascut in franta unde se pune apostila de la haga pe certificatul de nastere francez

 101. Va rog sa mi raspundeti am nevoie de un raspuns:Buna,sunt o tanara in varsta de 22 de ani,mama a unui baietel in varsta de 1 an si 2 luni.Eu sunt romanca iar tatal italian.Copilul poarta numele tatalui,dar noi nu suntem casatoriti desii locuim impreuna inca de la inceput…Dorinta mea este de a ma intoarce in Romania cu copilul,insa tatal nu este de acord ma ameninta ca imi va lua copilul si imi spune ca romancele pierd custodia copiilor in fata tatilor italienilor pt ca sistemul nostru e f slab.(spre multumirea lor)Ma doare auzind aceste vorbe,dar pe ce motiv ar trebui sa stau cu un barbat langa care situatia nu este prea roz si nu mai simt nimic..inteleg ca este copilul la miljoc si ca el nu are nici o vina dar nu pot sa accept sa nu l am langa mine,iar eu ca si femeie ar fii groaznic sa stau langa un barbat doar de dragul copilului cat as rezista 3,5,10 ani?nu mai suntem pe vremea bunicii suntem in 2011.Sunt constienta ca tatal il iubeste f mult,eu nu am nimic impotriva poate sa vina sa l vada cand vrea,copilul o sa si faca vacantele la el si se va duce la el ori de cate ori este nevoie…iar eu NU AM PRETENTII FINANCIARE DE NICI UN FEL.Imi pot creste singura copilul am o casa pe numele meu in Romania unde pot locuii linistita cu copilul,si dupa cum mi a dat Dumnezeu 2 maini si 2 picioare pt a muncii…Ce pot face eu ca si mama in aceasta situatie?Are tatal sanse sa mi ia copilul?Ce pot face pt a nu se ajunge la aceasta situatie?ma va ajuta un certificat de nastere romanesc sau un pasaport roman?

  • Trebuie sa cereti incredintarea minorului in instanta.Sansele ca minorul sa va fie incredintat d-voastra sint f.mari,oricit de slab ar fi sistemul nostru.La aceasta data,conform noului cod civil, e posibila si custodia comuna a parintilor ,ceea ce ar fi un motiv temeinic de conciliere intre d-voastra si concubin.

 102. Buna ziua! Suntem doi tineri casatoriti in 2009 si acum avem un bebe care vrea sa vina pe lume prin luna iunie 2012 🙂 o bucurie enorma. Va intreb daca sotia mea poate naste pe teritoriul Frantei si daca avem vre-un drept in tara lor(daca imi ofera de lucru s-au daca le face sotiei si copilului acte sau cetatenie). Va rog daca stiti ceva despre legislatia lor sa imi spuneti si mie pe adresa cipriancogean@yahoo.com

 103. 1.Este stabilita o perioada fixa pentru a inregistra certificatul de nastere al copilului la Ambasada/ Consulat sau se poate face si dupa mai multi ani?
  2. Daca in tara respectiva nu este Ambasada/Consulat Romanesc, cum pot proceda?

 104. Buna ziua.As vrea sa va intreb ceva legat de certificatul de nastere al fetitei mele.Eu sunt romanca iar sotul meu este pakistanez.Fetita a fost nascuta in Londra si are certif de nastere britanic.Pe certif de nastere fetita are numele de familie diferit de al nostru (dupe legile pakistanului),ea este Awan,iar noi amandoi suntem Hussain,la numele de familie.Cand am fost la consulat aici in Londra sa fac cerere pt eliberarea unui certificat de nastere romanesc ,mi-au spus ca trebuie sa schimb numele pt ca nu se poate asa ceva.Britanicii 100% nu vor sa il schimbe ca nu au voie prin lege iar eu nu pot sa ma duc in Romania cu fetita.Acum cateva zile am intalnit doua persoane care sunt casatorite cu cetatean pakistanez si ele sunt in aceiasi situatie in legatura cu numele dar ele au certificat de nastere romanesc cu numele de fam diferite.Cum este posibil ca eu sa fiu refuzata? Exista vreo lege sau ceva articol pe care pot sa il arat functionarilor de la consulat pt a imi face si mie certificatul romanesc?

  Va multumesc anticipat.

  email: aisha_jaan_92@yahoo.com

 105. vreau sa stiu si eu daca eu care am 3 copii in varsta de 9 7 si 3 ani mai pot beneficia de alocatie pe anii din urma dat fiind ca sotul meu pana anul treut nu a facut cerere pt alocatie in italia deci beneficiem sa zicem din noiembrie anul trecut multumesc mihaela torino

 106. Buna seara as dori sa-mi raspundeti la o intrebare eu si sotul suntem romani cu rezidenta in italia sunt insarcinata in 8 luni.Ce acte am nevoie pt.inregistrare copilului dupa nastere si ce benefici avem mentionez ca doar sotul lucreaza cu acte in regula

 107. Buna ziua, sper ca intr-o buna zi voi primi un raspuns la intrebarile mele…ce trebuie sa fac ca sa-l primesc?

 108. buna ziua dar daca este copilul micut si are cateva luni il poti aduce in romaina daca nasc in italia ?iar daca nu am lucrat nicaeri trebuie sa platesc inainte ca sa nasc ?

 109. eu si sotul meu suntem casatoriti in Romania…si traim in UK de curand am nascut aici. am certidifac britanic si pasaport britanic, daca vreau s merg s il botez in romania, trebuie s fie neaparat inregistrat si in romania. deoarece are pasaport el britanic. imi e teama k nu ma mai pot intoarce cu el si in febroarie trebuie s merg acasa si nu e destul timp s i iasa actele de la ambasada romana. ce pot face , va rog astept raspuns…????/

 110. Buna seara, vreau sa stiu eu sunt basarabeanca si sotul e cu pasaport romanesc, atunci mergem la ambasada facem certificatul de nastere a fetitei si eu pot sa merg in Basarabia cu fetita cu certificatul romanesc sau trebuie sa facem si pasaportul, fetita are 5 luni si 3 saptamini. si daca merg la moldova numai eu si fetita trebuie o cerere si de la tatal ei sau nu, noi suntem casatoriti si suntem cu acelasi nume de familie. va multumesc

 111. buna seara , sunt cetatean roman si locuiesc in norvegia , sunt casatorit cu cetatean(a) filipinez(a) , avem o fetita de 3 luni care nu o putem inscrie la ambasada romana din norvegia ca cetatean roman deoarece , mama detine in numele de pasaport si numele tatalui .ex. popescu vicenta ionescu , dupa casatorie a schimbat numai numele de fata devenind rautu vicenta ionescu . la ambasada neam prezentat cu toate documentele traduse si legalizate , apostilate de catre notari publici din norvegia ca documente reale. consiliera de la ambasada ne a trimis la oficiu de inregistrari din norvegia …SA SCHIMBAM IN CETIFICATUL DE NASTERE SI CERTIFICATUL DE CASATORIE , NUMELE MAMEI. sa se numeasca numai rautu si vicenta. oficiul de inregistrari de aici ,, norvegia,, ne-au dat raspuns ca nu pot intervenii in niciunul din certificate deoarece sunt perfect legale si nu intervin in documente oficiale daca nu sa facut greseala de inregistrare . la ambasada in ultima instanta m-au trimis in romania sa rezolv problema . cum pot ajunge sa inscriu un copil in romania sa obtin certificat romanesc si apoi sa aplic de pasaport in situatia aceasta neputand calatorii cu copilul fara pasaport. ?mentionez ca am prieteni care detin 2 nume de familie + noua lege din codul civil de la 1 octombrie 2011 se poate detine 2 nume de familie in nume. va multumesc pentru orice raspuns.

 112. Buna seara,
  va rog frumos sa imi raspundeti si mie la o intrebare.
  Am fost casatorita in Serbia si amo o fetita de 13 ani care sa nascut acolo, deci are cetatenie sarbeasca. Am divortat si fetita imi apartine mie. Acum eu si fetita mea locuim in Italia .
  Ce documente imi trebuie ca sa aiba cetatenie romaneasca.

  Va multumes .

 113. Buna ziua! Situatia mea este urmatoare: am un copil cu un cetatean italian. Copilul este nascut in ROMANIA si eu il am in custodie printr-o sentinta irevocabila.Noi locuim in Romania si tatal in Italia. Pentru ca am constientizat pozitiv relatia copilului cu tatal lui,ne aflam in relatii foarte bune cu el astfel petrecand sarbatorile si alte ocazii impreuna. INTREBAREA MEA ESTE: poate tatal sa-i faca cetatenie italiana copilului si sa mi-l ia in urma vreunui proces deschis in Italia? Multumesc in eventualitatea in care imi raspundeti.Traiesc cu putina frica.

 114. CEREREA DE CELIBAT APOSTILATA SI RIDICATA DIN ROMANIA PENTRU SPANIA ARE TERMEN DE VALABILITATE???????????
  VA MULTUMESC |

 115. Buna ziua,
  as vrea sa va rog sa-mi raspundeti si mie la o intrebare:
  cum poate un cetatean american sa obtina cetatenia romana (locuieste in SUA) prin intrmediul tatalui – cetatean roman, decedat – CARE NU A PIERDUT CETATENIA ROMANA

 116. buna ziua am si eu o intrebare.sunt in portugalia si am nascut o fetita aici,tatal este roman,dar nu mai este de moment aici si as vrea sai fac certificat de nastere si pasaport romanesc.intrebarea mea este el poate sa,mi dea o imputernicire cum ca eu sa pot semna in locul lui pentru a putea face documentele fetei?multumesc

 117. daca copilu e nascut in februarie pot merge acasa cu el in august cu avionu si sa ma si intorc inapoi in itlia

 118. buna…am nevoie sa stiu in cat timp se elibereaza un certificat de nastere si ce anume trebuie sa fac ca sa pot scoate copilul din Spania???

 119. buna seara ma numesc olimpia am si eu o intrebare vreau sa plec cu baietelul meu care este nascut in spania si are 2 ani in romania sai pot scoate certificatul de nastere si pasaportul eu nu sant casatorita cu tatl baiatului dar in schimb baietelul este pe numele lui pot merge fara tatal in romania sai scot actele?

  • imi puteti da un raspuns daca pot pleca cu baietelul in romania cu foaie consolara?

  • poate mi se poate da un raspuns?

 120. Buna ziua..Sunt din R.Moldova..Si sunt casatorita cu o persoana din INDIA.Casatoria a fost inregistrata in INDIA..Cum as putea sa inregistrez actul in MOLDOVA? Spunetemi varog ce-mi trebuie?La moment nu ma aflu in tara.Va multumesc.

 121. daca fata mea a cetatean roman a nascut in italia,eu ca mama a ei as putea prin procura de la ambi parinti as putea sa fac certificat copilului aicea in Romania?si ce acte imi trebuie?astept un raspuns.

 122. buna…as dori si eu un raspuns daca se poate,sotul meu lucreaza in Italia cu contract iar eu urmeaza sa merg acolo sa nasc,sunt insarcinata in 2 luni…A inchiriat un apartament si a inceput demersurile pt resedinta,si m-ar interesa ce acte mai ne trebuie pt a putea sa nasc acolo…am inteles ceva de certificatul de casatorie si de nastere, tradus si legalizat?????avem nevoie de asa ceva..va multumesc

 123. Vreau să ştiu cât de mult l ia ÎNSCRIEREA CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ certificat casatorie
  Sunt un om din Tunisia căsătorit cu femei din România şi de a trăi în Italia
  Tunisia în căsătorie
  maxim 3 luni nu mai ?
  Am să dau ne obligatorie, după 3 luni certificat casatorie romena ?

  • Inscrierea casatoriei se poate face dupa ce vi s-a recunoscut pe teritoriul Romaniei casatoria incheiata in Tunisia(PROCES EXEQUATOR),care dureaza circa 2 luni.Inscrierea dureaza inca 2 luni.In total toata procedura dureaza aproximativ 4 luni.

   • soţia mea din România ia certificat casatorie
    pentru municipiul iasi
    ea poate face acest lucru în municipiul iasi inscrierea certificat casatorie ÎN STRĂINĂTATE ?
    au spus-o de la 30 de zile la 90
    este adevarat?

 124. buna am si eu o intrbare am o fetita de 9 luni are certificat italian si roman si un atestat de identitate personala cu poza eliberat de la comuna se poate iesi din italia doar cu aceste documente. suntem ambi parinti. va multumesc.

 125. Buna ziua,
  D-na avocat, Va rog sa-mi raspundeti la o intebare:
  Sunt cetatean roman de mai multi ani(cetatanie redobandita) cu domiciliu in Romania, dar lociuesc in Rep. Moldova. Sotia mea (din Rep. Moldova) a redobandit cetatenia Romana acum de cateva luni, dar cu domiculiu in Rep. Moldova. Avem si un copil de 1 an si 2 sapt., nascut pana la redobandirea cetateniei de catre sotia mea. Cum putem face (transcrie) certificatul de nastere a copulului? Am inteles ca daca a trecut mai mult de un an de la nastrerea copilului, trebuie cumva de rezolvat problema prin hotarare judecatoreasca? Aceasta trebuie facut in Romania?Care este procedura?
  Mersi anticipat pentru raspuns,

 126. Buna ziua,
  Am nascut in urma cu un an si 3 luni o fetita in Spania,noi parintii nu suntem casatoriti dar traim in concubinaj,tatal fetitei nu a putut sa vina in cele 7 zile precedente nasterii ca sa inscriem fetita pe numele lui si atunci am insris/o doar pe numele meu ,eu fiind mama.Acum am ajuns in Romania cu foaie de drum pt fetita si vrem sa ai facem certificatul de nastere romanesc.Intrebarea mea este ce trebuie sa facem ca pe certificatul de nastere romanesc sa apara si tatal si fetita sa ai poarte numele.Va multumesc!

 127. Buna ziua! As vrea sa va intreb dc se poate ca copilul meu nenascut inca sa aibe 2 cetateni, avand in vedere ca tatal lui este grec! Unde e mai bine sa nasc in Romania sau in Grecia pt a avea cetatenia ambilor parinti! Noi nu suntem casatoriti inca, avem de gand sa ne casatorim inainte de nasterea copilului! Va rog frumos daca puteti sa imi raspundeti! Va multumesc!

  • O persoana poate avea 2 cetatenii concomitent,una prin nastere si un prin domiciliu.

 128. Bună ziua,
  am marea rugăminte să îmi răspundeţi la urmatoarele
  întrebări:
  1. Este posibil ca un cetaţean moldovean dar care a
  redobândit cetăţenia româna şi deţine şi carte de identitate, dar îşi are locul de muncă în RM poate să transfere actele necesare în România pentru a primi concediu de maternitate plătit şi alocaţia lunară din partea statului Român? Si care este aceasta?
  2. Este necesar ca viitoarea mămică să nască in România? Care este beneficiului daca copilul este nascut in România?
  3. Care este procedura si actele necesare pentru aceasta?
  Daca nasc in Romania si ii fac certificatul de nastere romanesc copilului in cit timp se elibereaza si ce acte imi sunt necesare pentru a merge in Republica Moldova, si in cit timp se elibereaza ele?
  Mulţumesc!

  • 1.Nu e posibil asa ceva.Poate sa primeasca indemnizatie de a statul roman decit acela care a avut venituri in ultimele 12 luni pe teritoriul Romaniei si a platit impozite la aceste venituri
   2.Beneficiul este ca prin nastere dobindeste cetatenia romana.
   3.Insotit de ambii parinti ,copilului i se face pasaport si se poate deplasa oriunde in lume.Certificatul de nastere se elibereaza in 2 zile ,iar pasaportul in 14 zile(cred ca se poate face si la urgenta-5 zile)

 129. buna seara,am si eu o mare rugaminte la dumnea vostra daca ma puteti ajuta,am o fetita de 6 luni am nascuto in Grecia,tatal ei este grec eu sunt romanca nu suntem casatoriti,copilu este la numele meu si are certificat de nastere grecesc,nu am trecuto pana acum la numele tatalui ptr k cred k o sa fie mult mai greu ca sa pot pleca cu fetita in romania,eu nu vreu sai fac si certificat de nastere romanesc.imi puteti spune ce acte imi trebuie ca sa pot pleca cu fetita in Romania…si sa ma si rentorc.Va multumesc din suflet!

 130. buna ziua.am si eu o intrebare eu sunt casatorita in belgia cu un cetatean tunisian amandoi avem carte de sejur pe 5 ani.am nascut in octombrie un baietel de 8 luni.as vrea sa stiu daca ii pot face un certificat romanesc ca apoi sa ii pot face un pasaport romanesc..va multumesc

 131. buna ziua va rog sa ma ajutati nu stiu ce sa fac sora mea este in italia cantani acolo a fost incisa batuta si fortata sa se culce cu barbati a facut un bebe si mia cerut ajutor sa o scot de acolo am scos si pe si copilul am fugit in roma dormim afara am fost la ambasada romaniei si ei ea dat acte sa plece in romnia dar la copil nu si nu putem sa ne intorcem acolo in orasul ala ca ne cauta mafia lor unde era ea inchisa si copilul dormim afara cu un copil mik domne nimeni nu ajuta va rog ajutatine va rogva rog nu stiu ce sa fac nu putem sa ne intorcem in cantania ca o vola iara si o va omori ami cer scuze cum scriudar pling 4zile dormim in parc cu copilul nimeni nu de ajuta dc dc este lumea asa de rea ambasada romaniei nu nea ajuta ce facem
  la politie am fost si nea dat afara
  va rog

  • Trebuie sa cereti protectia politiei italiene .Mergeti intr-un centru de ajutorare a femeilor si copiilor din Roma,unde sa puteti dormi .Mergeti la politie si spuneti ca copilul este italian,nascut in Italia,si ca nu aveti certificat de nastere si pasaport,ca vreti sa va intoarceti in Romania si sa va ajute sa obtineti actele,ASIGURINDU-VA PROTECTIE.Cereti ajutor Ambasadei romanesti(spuneti-le ca va duceti la TV si ca va afla toata Romania daca nu va ajuta!!!),sa va ajute sa obtineti acte ptr.copil.Prin procura speciala notariala se poate deplasa in vederea obtinerii actelor necesare copilului o alta persoana .CERETI AJUTOR:
   Centro antiviolenza
   Viale di Villa Pamphili,84 – 00152 Roma – Tel.06.5810926
   E-Mail: ceproant@tiscali.it
   http://www.solideadonne.it/centri.html

 132. Buna ZIua! INtrebarea mea este urmatoarea: Sunt cetatean roman si am o fiica nascuta in anul 2004 in Italia, tatal ei este de nationalitate albanez. Conform Consulatului Roman cetificatul de nastere nu se mai poate face in italia din lipsa unro registre. Din pacate eu nu pot parasii teritoriul Italie din cauza locului de munca, este posibil ca o alta persoana sa intocmeasca certificatul de nastere in Romania. Daca da, de ce acte este nevoie. Va multumesc anticipat!

  • Puteti afla aceste aspecte sunind la autoritatile romane competente,respectiv strarea civila unde aveti ultimul domiciliul.

 133. Buna ziua,
  eu sunt romanca si urmeaza sa nasc in Italia iar tatal copilului este din Costa Rica, as dori sa stiu care va fii cetatenia copilului. Mentionez ca eu sunt rezidenta in Italia de 5 ani.
  Va multumesc anticipat.

  • De regula ,copilul ia cetatenia unuia dintre parinti,in functie de alegerea comuna a parintilor .Cetatenie romana sau costaricana(daca copilul este recunoscut oficial de tata).Dupa implinirea a 18 ani,acesta va putea dobindi si cetatenia tarii in care s-a nascut,cu conditia ca,toate actele de nastere a minorului sa fie incheiate in Italia.Mai multe amanunte puteti afla de la autoritatile italiene de stare civila.

 134. eu locuiesc in ITALIA NU SUNT CASATORITA AM O FETITA DE 4 ANI SI 6 LUNI TATAL FETEI E ARAB DIN MAROOCCO EU SUNT ROMANCA CE ACTE MIAR TREBUI SAI FAC FETEI UN CERTIFICAT ROMANESC AM TOATE ACTELE FETEI SI LEGALIZATE SI CERTIFICATUL DE NASTERE APOSTILAT

 135. buna ziua unde trebuie sa se duca sora mea traieste in austria de aproape 10 ani si vrea sa ai faca certificat de nastere la copilul ei.ea este rominca si a fost casatorita cu un cetatean sirb dar acum sunt divortatii iar copii sunt la ea.baiatul are 13 ani si este nascut in serbia iar acum sora mea vrea sa ai faca certificat rominesc.ce acte ai trebuie sau daca se poate sa ai fac eu certificat la baiat cu procura.astp un rasp va rog din inima

 136. se poate sa imi dati si mie nr de telefon sa pot suna ca sa ma informez ce acte imi trebuie

 137. buna ziua sunt o viitoare mamica romanca ce locuiesc in italia si as vrea sa stiu daca dupa ce nasc pot merge in romania cu bebelusul?si cam cat dureaza sa ii scoatem toate actele aici?va multumesc anticipat !

 138. Buna ziua,
  Baiatelul meu s-a nascut in Canada si poseda certificat de nastere canadian si romanesc. Acum are varsta de 2 luni si vom calatori cu el in Romania cu pasaportul lui Canadian urmand sa stea cu bunicii pentru urmatorii 3 ani. Intrand in Romania cu pasaport Canadian, el avand si certificat de nastere romanesc, poate sta in Romania in continuu 3 ani fara sa fie expulzat dupa primele 6 luni? Va multumesc.

 139. BUNA ZIUA.NOI SUNTEM O FAMILIE DE ROMANI STABILITI IN ITALIA .IN URMA CU O LUNA A VENIT PE LUME CEA DEA 2 FETITA A NOASTRA SI VREAU SA VA INTREB DACA NOI PUTEM SAI FACEM FETITEI RESIDENTA AICI ,NOI FIIND DEJA RESIDENTI,AM FACUT CERTIFICATU MODUL EUROPEAN ,LAM LEGALIZAT LA PREFECTURA SI NU STIM DACA PUTEM SAI FACEM RESIDENTA ASTEPT RASPUNS,VA MULTUMESC

 140. Buna ziua,

  Va rog frumos daca ma puteti ajuta cu o informatie. Ce acte sunt necesare declararii unui copil cetatean italian (mama romanca,tatal italian,necasatoriti) in romania, in vederea emiterii si unui certificat nastere romanesc? Si unde anume sa ma adresez?

  Multumesc,
  Valentina

 141. Buna ziua!

  Sunt romanca si traiesc de 2 ani in italia,in iunie am nascut un baiat tatal lui e de aici italian si nu suntem casatoriti,as dorii sa l declar si in romania pentru a avea si cetatenia romana.ce acte imi trebui de aici ca sa pot sa l declar si in romania??? in septembrie plec in tara si as dorii tare mult sa pot sa rezolv totul pana atunci.Astept un raspuns,multumesc anticipat!

 142. Buna ziua..
  sunt casatorita cu un cetatean italian ..am un copil nascut in Romania dintr.o relatie anterioara care nu a fost recunoscut de tata .Copilul are 10 ani…zilele astea am fost in primarie in Romania ptr.ca sotul la recunoscut ca tata si a primit prenumele tatalui. Eu am facut pasaportul copilului luna trecuta cand in certificatul lui nu era inca trecut numele actual al tatalui .Traba schimbat pasaportul din nou sau il putem lasa asa?Certificatul copilului e valabil in Italia ..copilul locuieste cu mine in Italia de la varsta de 3 ani.multumesc

 143. buna ziua am si eu o intrebare ce acteromania eu momentan stau in grecia.copilu are certificatu de nastere elen cu apostila de la haga .precizes sunt mama necasatorita seu ca sa i beba e pe numele meu de famile va multumesc trebuie pt bebelusu mplec in

 144. Buna seara,

  Avem între-un sat de lenta oraș o Bătrâna care ingrijeste 7 copii rămase după decesul fiicei (mama copiilor). Copii sunt născuți in Spania, certificatele lor de naștere s-au pierdut. Tatal copiilor este fugit de acasă si nu poate fi găsit. Ce se poate face pentru ca acești copii sa primească alte certificate, mai ales pentru ca sunt elevi si vor avea nevoie la școala?
  Multumesc
  Viola Popov

  • buna as vrea si eu sa stiu ce pot face nu mai am mult si nasc in italia ce ate imi trebe la acest copil.nu sunt maritata cu tatal copilului el are acte pe italia dar eu am doar codice cum trebe sa procedez va rog ajutatima.si inca o intrebare beneficiez de alocatie in italia pt acest copil?desi eu nu am documente italian?doar tatal copilului?id meu e katalinagyorfi@yahoo.com trimitetimi si mie un mesaj va multumesc mult

   • Nu cunosc legislatia italiana,insa,d-voastra ,fiind cetatean european,aveti niste drepturi in orice stat membru UE.Ar fi mai bine daca ar solicita alocatie tatal copilului care are si drept de sedere in Italia.

  • Luati legatura cu protecta copilului din localitatea d-voastra.Acestia va pot ajuta.

   • Multumesc pentru raspuns. Am aflat ca povestea a fost inventata de batrana in scopul de a pacalli oameni care vin la biserica

 145. buna,sunt o viitoare mamica tanara de 20 de ani si sunt stabilita in germania impreuna cu prietenul meu de 22 de ani si avem un loc de munca stabil amandoi.de curand am ramas insarcinata si asi vrea s stiu in cazul ca inca nu suntem casatorti si voi naste aici copilul,poate purta numele tatalui sau trebuie sa il inregistrez pe numele meu?va rog sa imi raspundeti daca stiti un raspuns sigur.va multumesc

  • Nu cunosc legislatia germana.

 146. buna ziua am si eu o intrebare mam casatorit in rominia cu un cetatean romin si am divortat in spania de el pt maltrato copilu este nascut in spania are certificat romin legea din spania mia incredintat mie copilu dar nu pot sa plec cu copilu in rominia definitiv fara acordul fodtului sot pt ca statul spaniol imi interzice cum sa fac sa plec totusi cu copilu inca o intrebare daca plec fara ca el sa fie deacord pot fi acuzata de rapire de minori va multumesc

  • Da.Trebuie sa faceti o cerere in instanta prin care sa solicitati acordul de a pleca cu copilul in vacanta ptr.o perioada de timp.Mentionati in cerere ca ex sotul d-voastra refuza sa va dea acordul si drept urmare cereti acordul instantei ,aceasta cerrre fiind facuta in interesul superior al copilului .

 147. bunà-ziua! intrebare….as dori sà stiu dacà pentru a iesi din italia cu fetita mea cu cetàtenie italianà am nevoie de alte acte inafarà de buletinul ei ( fetita are 18 luni)…. si procura semnatà de càtre sotul meu in fata autoritàtilor italiene…..eu nu mai am pasaportul valabil doar buletinul romàn….và multumesc din suflet….

  • Din cate cunosc,referitor la copilul minor de cetatenie italiana,aveti nevoie de pasaportul minorului italian si declaratie notariala ca sotul este de accord cu aceasta calatorie.Dumneavoastra puteti calatori cu cartea de identitate romaneasca valabila.

 148. Buna ziua doamna avocat,
  Sunt plecat in Suedia din Martie 2011 impreuna cu sotia si fetita de 4ani.Acum in mai putin de 2 luni ne pregatim pentru nasterea celui de al doilea copil.Sotia mea va naste in Suedia si am inteles ca va primi un certificat de nastere de aici din Suedia.
  Va rog spuneti-mi ce este de facut cel mai bine si legal!

  Noi suntem la ~700km de capitala Suediei iar costurile sunt mari pentru deplasare doar pentru informatii si eventuale neplaceri birocratice!
  Va intreb se poate evita deplasarea pina la ambasada sau chiar numai la ambasada se pot face actele?
  Poate unul dintre parinti sa mearga in Romania cu certificatul de nastere suedez pentru a obtine certificatul romanesc?
  Copilul beneficiaza de drepturile din Romania?
  Poate sa primeasca mama copilului indemnizatie si copilul alocatie?
  Va multumesc anticipat
  Daniel

 149. buna ziua am si eu o intrebare , am un copil de 2 anisori stam in spania dar mam despartit de tatal copilului si as dori sa plec cu copilu in romania definitiv maine am procesul cu tatal copilului as vres sa stiu ce am nevoie sa plec cu copilul in romania . va multumesc

 150. buna seara numele meu e Mihaela si am un bebe de 5 luni peste 2 saptamani trebuie sa mergem an romania si nu am decat certificatul eliberat de comuna unde locuim am nascut an Italia si nu stiu daca mai e necesar si alte documente,va multumesc.

  • Aveti nevoie de informatii de la autoritatile tarii in care locuiti.In cazul dumneavoastra apelati autoritatile italiene.

 151. Buna seara…am si eu o mica problema…eu impreuna cu sotul meu aman2 romani locuim in norvegia si am nascut in norvegia acum 2 saptamani…intrebarea mea este…fetita noastra primeste cetatenia romana sau norvegiana…si daca primeste cetatenia norvegiana putem calatori cu ea in romania..? Multumesc frumos pt ajutor…

 152. Buna ziua,
  Sunt casatorita cu un cetatean italian si am nascut in italia.as dori sa stiu ce acte imi sunt necesare pt ca copilul meu sa dobandeasca si de cetatenie romna,el avand doar cetatenie italiana pt ca aici s-a nascut.Va multumesc frumos

 153. Buna ziua,
  Ma numesc Cristina si am cistigat Green Card-ul, drept conditie de fond pentru interviul la Ambasada Americana trebuie sa prezint cazierul juridic spaniol, unde am locuit mail mult de 6 luni, respectiv eu am solicitat cazierul in perioada cind m-am aflat in Spania, cazierul este apostilat si eliberat pe data de 27 februarie 2013, iar interviul il avem in iunie. Intrebarea: care este termenul de valabilitate al cazierului juridic spaniol?

 154. buna…am nascut de curand un baietel in italia…iam facut certificatul de nastere iar cand mi lau eliberat doamna respectiva mia dat o foaie numita PLURILINGUE.mia spus ca trebuie sa merg la prefectura din zona pentru a o legaliza si cu aceasta pot sa duc baietelul in romania…dar atunci nu am nevoie de certificatul romanesc si de pasaport pentru baiat…si cat timp de la nasterea copilului se poate face certificatul romanesc..?? va multumesc

 155. Decat sa mergi la consulatul Romaniei la Oslo mai bine dai search pe google..te informezi si apoi iei legatura cu Ambasada..sunt niste incompetente acele fete. Plus daca intr-o alta tara se fac „romanisme” de genul nepotisme si/sau „pile” nu ma mira de ce sunt romanii atat de criticati !! Sincer am ramas foarte dezamagita de ceea ce am vazut la si in ghiseul Consulatului Romaniei la Oslo !!! Ma intreb cand se vor trezi romabii de peste tot si vor incepe sa ia masuri..pt ca sincer e cam greu aa fi un om cinstit printre atatia hoti!!

 156. Daca acest site ar fi avut si PayPal pe comentariu nu ar mai fi fost atat de multe intrebari asemanatoare !!

 157. buna ziua am primit cetatanie romana si vreau Sam FAC certificat romanesc ca Sam fac buletinu romanesc UNDE pot sa fac ca Dori Sal fac cat mai Repede se poate face

 158. buna ziua am primit cetatanie romana si vreau Sam FAC certificat romanesc ca Sam fac buletinu romanesc UNDE pot sa fac ca Dori Sal fac cat mai Repede se poate face adresa mea de email ivanminteoan@yahoo.com

 159. buna ziua am primit cetatanie romana si vreau Sam FAC certificat romanesc ca Sam fac buletinu romanesc UNDE pot sa fac ca Dori Sal fac cat mai Repede se poate face

 160. buna seara, ma numesc Nadia si locuiesc in Danemarca si avem un baietel nascut aici in Danemarca. Intrebarea mea este are voie ambasada romana din danemarca sa opreasca certificatul de nastere danez (originalul) la inregistrarea sa pentru certificat de nastere romanesc?? Astept un raspuns, VA MULTUMESC

 161. buna ziua. eu si sotul meu am stat in italia o perioada, timp in care s-a nascut si fiul nostru.la varsta de un an, am venit cu el inapoi in romania(acum are aproape 6). el avea atunci certificat de nastere romanesc eliberat, doar ca la vama nu ni s-a cerut acea foaie de drum care in mod normal ar fi trebuit sa o avem de la consulatul roman in italia. acum, dupa atatia ani, daca as vrea sa ma intorc in italia cu el, va trebui sa merg inainte la consulat sa iau acea foaie? (noua ni s-a spus initial de la primaria de acolo ca daca are certificat romanesc nu este nevoie de acea foaie, si nu am luat-o) va multumesc.

 162. buna ziua!!am si eu o intrebare…eu sant romanca si am o fetita de 7 luni si sant casatorita cu un italian! as dori sa stiu e obligatoriu sa inscriu certificatul de casatorie si certificatul de nastere al fetitei in Romania??sau nu??

 163. Buna ziua,
  Am doi copii, gemeni, de 6 luni. Am vrea sa mergem anul acesta in tara. Din pacate, am vazut/calculat toate taxele pentru eliberarea certificatelor, pasapoartelor romanesti si ni se par destul de mari. Nu prea ne permitem sa le facem pe toate acum, mai ales ca la noi totul se inmulteste cu doi.:)
  Am inteles ca se poate ajunge in tara cu o foaie de drum/calatorie.
  Ce acte sunt necesare pentru a obtine aceasta foaie de drum?
  SI, ca sa ne intoarcem in UK , putem folosi aceeasi foaie sau trebuie oblogatoriu sa le fac acte romanesti?

  Pasaportul meu e cu numele de fata iar sotul meu nu are. Se poate sa trec copiii pe pasaportul meu, chiar daca am numele schimbat?
  Va multumesc!

 164. Buna ziua,am nascut in franta iar la primarie in loc de 21 iulie 2012,mia trecut 21 iunie data casatoriei pe certificatul de nastere a copilului!nu am observat decat acum,ce as putea sa fac???va mutumesc anticipat!

 165. Vreau sa ii fac certificat de nastere romanesc,si dupa aia pasaport ca sa putem merge in tara,multumesc.

 166. BUNA ZIUA
  VA ROG FRUMOS SA I-MI SPUNETI SI MIE DAC ESTE OBL

 167. BUNA ZIUA
  VA ROG FRUMOS SA I-MI SPUNETI SI MIE DACA ESTE OBLIGATORIE INREGISTRAREA CERIFICATULUI DE NASTERE LA IN ROMANIA IN CAZUL IN CARE MINORUL SA NASCUT IPE TERITORIUL UK. AMBII PARINTI SANT CETATENI ROMANIA DAR CU REZIDENTA PERMANENTA IN UK.CERTIFICATUL DE NASTERE CAT SI PASAPORTUL MINORULUI AU FOST ELIBERATE DE AUTORITATILE BRITANICE NU DE CONSULATUL ROMANIEI DIN MAREA BRITANIE.
  VA ULTUMESC MULT

  • Buna ziua

   am exact aceeasi situatie cu baiatul meu.
   A fost nascut in Anglia si are certificat de natsre englezesc.

   Noi am emigrat in Canada si am devenit cetateni canadieni cu rezidenta permanenta in Canada.

   Baiatul are 20 de ani acuma si vrea sa obtina pasaport Romanesc.
   Ne lovim de acelasi lucru: sa-si transcrie certificatu;l de nastere pt ca sa-idea pasaport romanesc.
   Am inteles ca si daca vrea sa ceara cetatenie romana to ii trebuie certificatul transcris.

   M-ar interesa daca ati obtinut vre-un raspuns.

   Noi nu dorim transcrierea certificatului britanic de vreme ce baiatul este cetatean canadian cu residenta permanenta in Canada.
   Nu are nici un sens. Am cautat incontinuu pe internet.
   Am prieteni cu copiii nascuti in America si Israel si au cerut cetatenie pt copii si le-au dat pasaport romanesc fara sa le schimbe certificatu.

   Puteti sa-mi raspundeti?
   emailul meu teodoraborcean@yahoo.ca
   multumesc

   • „Ne lovim de acelasi lucru: sa-si transcrie certificatu;l de nastere pt ca sa-idea pasaport romanesc.”

    A transcrie nu inseamna a schimba, inseamna a face o copie tradusa. Probabil ca ati aflat pana acum.

 168. Va rog sa imi dati un sfat.
  Sotul meu arab de cetateni egipteana refuza sa depuna actele pentru fetita noastra pentru a avea certifiat de nastere roman.Ce pot face?

 169. Buna ziua! Amo intrebare….inca nu am gasit nicaieri raspunsul. Sunt romanca si locuiesc in Austria. Am un copil cu un cetatean roman si peste cateva luni vom face starea civila. Copilul la nastere a luat numele meu de fata. Dupa ce facem starea civila, ii vom putea schimba numele copilului, practic sa avem un nume comun, cel al tatalui ? Multumesc anticipat!

  • Am uitat sa mentionez ca an nascut in Austria.

 170. buna ziua .numele meu este Marin Catalina si am si eu un nepot nascut in serbia si tatal lui vrea sa i obtina cetatenia Romana si sa i faca acte si Romanesti(sora mea este divortata de tatal baiatului) ce trebuie sa faca? Multumesc

 171. buna ziua, m-am casatorit in spania am facut un copil apoi m-am divortat tot In Spania, fara ca sa inregistrez nici casatoria si nici divortul in Romania, de la consulat mi-au spus ca trebuie sa cer in romania un certificat cu mentiunea de casatorita si divortata ca sa pot face actele copilului. V-as ruga din suflet daca cineva a trecut prin asta sa imi dea niste informati, nu stiu de unde sa incep, ce trebuie sa fac, nu pot sa plec in tara din motive financiare, va multumesc din inima.

 172. buna ziua stimata doamna am si eu o intrebare pt dumneavoastra. eu sunt cetatean roman si am domiciliu in romania si pretena mea trebuie sa nasca si ia este stabilita in austria dar tot romanca si va naste in austria imi trebe un act sau ceva anume ca sa ma treaca in actele copilului ca tata. va multumesc

 173. Buna!!Eu sunt o romanca care are cetatenie britanica ,dar voi naste in Italia peste cateva luni ,deoarece am parasit Mare Britanie acum 4 ani ,As dori sa stiu daca copilul va primi cetatenia britanica ?chiar daca sunt in Italia .
  Astept un raspuns
  Va multumesc

 174. buna ziua am si eu o intrebare. eu si sotul meu ambii romani suntem stabiliti in Italia de 3 ani cu documente de rezidenta in regula. ma intereseaza in momentul in care se va naste copilul nostru acesta ce cetatenie va avea, si daca copilul il inregistrez la primaria de aici din Italia am un termen in care trebuie declarat si in Romania? Si copilul nascut aici dobandeste cetatenia italiana chiar daca parintii nu o au? Va multumesc

 175. buna ziua doamna avocat. Sunt momentan in Iordania. Fratele meu locuieste aici, are acte iordaniene, este nascut in Danemarca(dar are certificat iordanian), mama romanca(sta in romania), iar tata iordanian(lucreaza in Kuwait). In situatia asta el vrea sa obtina pasaport romanesc, dar de aici, deplasarea in romania fiind mai complicata din mai multe motive, inclusiv al vizei si al costurilor. Am intrebat la ambasada si in principiu se poate. In primul rand trebuie facut certificat romanesc in Romania, restul este usor. De aici din Iordania trebuie procura care ii da mamei dreptul sa se ocupe de toate demersurile pt ca fratele meu are peste 18 ani.Daca avea sub 18 ani cred ca nu trebuia procura. Intrebarea mea este daca mama poate face la randul ei alta procura pt o alta persoana in romania. Mai am o sora in tara, cetatean roman, dar care implineste 18 ani peste vreo 4-5 luni, va fi mai usor pt ea atunci? Totusi mai mult ma intereseaza daca se poate acum cu orice persoana majora. Va multumesc anticipat.

 176. buna ziua am si eu o intrebare sunt romanca am nascut in italia eu am acte dar iubitul meu nu are acte in italia as vrea sa stiu ce imi trebuie ce acte imi trebuie sa apostilez certificatul ei de nastere aici in italia daca ii trebuie si iubitului permis de sogiorno,dare el nu munceste aici in italia

 177. buna ziua as avea si eu o intrebare suntem doi cetateni romani necasatoriti si urmeaza sa avem un copil.intrebarea mea este daca tatal are buletinul expirat poate sa treaca copilul pe numele lui?va rogajutati-ma!va multumesc

 178. buna ziua numele meu e nicu as avea si eu o intrebare ,am divortat de sotie de citiva ani si in actele de divort nu am cerut sa nu mai poarte numele meu insa ea sa recasatorit si are un alt nume dupa sotul prezent mai poate folosi pe vreun act numele meu desi este casatorita cu un alt barbat ? multumesc!

 179. Buna ziua,am o intrebare si va rog sa ma ajutati cu raspunsuri.Sunt din Republica Moldova si sunt casatorita cu cetatean roman,momentan suntem la Italia unde am si nascut,vrea sa stiu care sunt documentele necesare pentru copil atunci cand voi veni acasa in Moldova.Mentionez ca eu nu am nici macar rezidenta in Romania,sunt rezidenta in Italia,si copilul are automat cetatenia tatalui,Va rog mult sa ma ajutati.

 180. Buna am si eu o intrebare eu locuiesc in norvegia si vreau sa ma casatoresc cu un cetacean din Uzbekistan as dormi sa stiu ma pot casatori in norvegia sau trebuie sa vin cu el in Romania cum este mai bine pentru noi precizez el are nevoie de viza casa vina pe teritoriul norvegiei….pot eu din norvegia sa ii trimit o invitatie de casatorie in Tara Lui? As tempt un raspuns va rog mult

 181. Urmeaza sa nasc in Uk. Stiu care sunt procedurile si unde trebuie sa inregistrez nasterea, dar nelamurirea mea e legata de numele ce il vreau pentru copil: Vladut. Cum sa inregistrez acest nume in Uk? Cum le zic la astia de cacilita de la ”a” si virgulita de la ”t”, ca doar nu am sa-l scriu cu ”tz”? Asi putea sa-l scriu in certificatul englezesc fara caciulita si virgulita si apoi sa-l scriu corect cand v-oi face certificatul romanesc?

 182. buna ziua,spunetzi-mi va rog..am o fetitza de 9 ani..nu sunt casatorita,sunt din Rep.Moldova,dar shi eu shi fetitza avem cetatzenie romana..in adeveritza fetitza tata nu are,sunt mama singura..sunt insarcinata,vreau sa nasc in Italia,muncesc ca golf..cu contract cu tot,rezidentza o am din august,lucrez din aprilie anul acesta..copilul tot ashea k shi primul al scriu fara tata,voi fi mama singura cu 2 copii..spunetzi-mi va rog ce drepturi pot avea in Italia ca mama singura fara sotz?ce ar trebui sa cer de la stat?am prietene care au nascut aici in Italia shi nu au primit nimic de la stat,dar sunt care au primit,shi knd au nascut,shi renta lunara shi scutece de la comuna timp de 2 ani..eu ce tre sa fac,unde tre sa merg shi ce tre sa cer?sau nu am dreptul la nimik?ms moolt..

 183. buna seara ma numesc camelia si am o problema de rezolva.sunt casatorita cu un cetatean turc de 12 ani,dar dupa un an de la casatorie nu mai locuiesc cu el,eu am plecat in rominia si de 11 ani nu mai stiu nimic de el.eu am livretul international de casatorie dar nu pot divorta de cetateanul turc,deoarece avocatii , din romania mi-au cerut sa le prezint un certificat de casatorie ,nu stiam ca se elibereaza si certificat de casatorie din turcia.daca merg la ambasada turca-romana din bucuresti ei ma pot ajuta sa eliberez certificatul de casatorie turcesc.deoarece trebuie inregistrata casatoria la starea civila din romania si apoi sa pot divorta ,va multumesc si astept cu nerabdare raspunsul dumneavoastra cu mult respect…

 184. buna seara numele meu este liliana si locuiesc in olanda si sunt casatorita de 1 an dar miam pastrat numele si acum trei luni mi sa furat cartea de indetitate si pasapoartele copiilor am sunat la ambasada si am fc ce miau spus ei dar eu nu am pasaport si spun ca nu pot sami fc unu teporal si eu nu pot parasi tara acum ca copii sunt la scoala va rog dati si mie un raspuns dc puteti

 185. buna seara numele meu este Lucia,am un baietel de 9 luni si sunt casatorita cu sarb.As vrea sa stiu daca beneficiez de certificat de nastere romanesc prt bebe

  • Daca unul din parinti este roman se poate obtine cetatenie romana si acte romanesti.

 186. Buna seara tuturor, am asa o problema: am depus actele pentru obtinerea certificatului roman printr-un intermediar, mi-a zis ca a fost depus dosarul la Bucuresti, dupa ma dus de nas 2 ani, si pina la urma a zis ca dosarul meu sa pierdut nu mai este, eu am fost nevoit sa-l fac singur, l-am facut in 48 ore la consulatul din Chisinau.
  Tot ok,am obtinut si pasaportul, am plecat din tara si dupa un an imi vine scrisoare precum ca eu am solicitat repetat actul de stare civila si ei vor sa-mi anuleze certificatul valabil si sa mi-l dea pe asta nou. Ce pot face? Cine imi poate da un sfat, multumesc anticipat.

  • Este valabil actul de stare civila incheiat de autoritati potrivit primei cereri cu care a fost sesizata,avand acest obiect.Daca cererea intermediarului a fost prima,e normal sa va dea actul in baza acestei cereri.Trebuie sa acceptati.

 187. Buna ziua sunt casatorita in Grecia din anul 2003 si am nascut doua fetite in anul 2004 si 2007 sunt casatorita cu cetatean Grec si eu mi-am pastrat numele meu , copiilor mei sut trecute pe numele tatalui cand ne-am casatotit am semnat un act prin care copii iau la nastrere prenumele tatalui , Intrebarea mea este ca as dori ca copii mei sa fie trecuti si ei in romania sa poata lua cetatenie romana ,as dori sa imi spuneti ce acte mi-ar trebui si unde sa merg sa pot trece casatoria mea si copii mei in statul roman , eu pt statul roman sunt ca si cum nu sun casatorita si nu am copii si as dori sa pot face asta sa trec si casatoria si copii VA rog sa imi raspundeti

  • Trebuie sa inscrieti casatoria dumneavoastra din Grecia la Oficiul starii civile competent romanesc.Pentru cetatenia copiilor trebuie sa va adresati tot starii civile din Romania.Mai multe date puteti sa obtineti de la Ambasada roamneasca din Grecia.

 188. Buna ziua ! sunt fericita bunica a doi nepoti nascuti in Mexic .fiica mea e romanca si tatal mexican . certificatele de nastere sunt , evident , mexicane . imi doresc ca nepotii mei sa fie si cetateni romani (asa mi se pare normal ).am citit explicatiile dvs. , dar toate erau legate de nasteri din Europa . avand in vedere ca fiica mea locuieste in Mexic , cu forme legale ,e nenesar sa se adresexe Ambasadei Romane , sau poate sa faca actele cand va veni in Romania? a doua intrebare era daca pot , cu imputernicire de la ea , sa fac eu aici , in Calarasi , aceste acte , avand in vedere , ca ea , cu doi copii sub 2 ani se deplaseaza greu.(sau la bucuresti ). cu multumire , Teodora.

  • Sa va traiasca!Daca unul din parinti este cetatean roman se pot face demersuri pentru obtinerea si a cetateniei romane personal de acestia sau prin procura speciala autentica.Aceste demersuri se fac la ambasada romana in Spania sau in Romania, la oficiul Starii civile competente.

 189. buna seara numele meu e iuliana sant romanca si sant casatorita in spania cu un spaniol.Avem un baiat inpreuna de 7 ani pe care lam nascut in spania as vrea sa aflu ce acte sant necesare pentru scoaterea si a cetateniei romane , va multumesc

  • Aceste date le puteti afla de la ambasada romana din Spania.

 190. Buna ziua ,sint cetateanca romanca cu domiciliu in Suedia ,sotul meu este cetatean sirb cu rezidenta in Romania ,sintem casatoriti si acum 2 ani am nascut un baietel , si as dori sa mi spuneti ce fel de acte imi trebuie sa calatoresc cu bebele in Romania sau daca putem sa venim in tara si cu foaia ce mi sa dat din spital .

  • Orice persoana minora sau majora calatoreste in strainatate, in baza unui pasaport emis de autoritatile tarii a carui cetatean este.Va trebuie Pasaport pentru minor+acordul notarial al tatalui de permitere a efectuarii calatoriei ,carte de identitate romaneasca sau pasaport pentru persoanele majore..

 191. Buna ziua am o problema foarte mare locuiesc in germania cu un cetatean turc ,copilul sa nascut aici dar din pacate nu primeste cetatenia germana din cauza ca nu suntem nici unul de 8 ani in germania.pasaport turcesc primeste dar nu dreptul de a iesi din tara imi poate da cineva ceva informatii in acesc scop?problema e ca eu asi dori sa ai fac pasaport rominesc in Romania dar cum pot iesi cu copilul din tara???va multumesc

  • Puteti alege ca una dintre cele 2 cetatenii posibile,sa fie cetatenia romana,dumneavostra inteleg ca sinteti romanca.Ii faceti certificat de nastere romanesc la Consulatul Roman din Germania(deoarece unul din parinti e roman) si dupa aceea pasaport romanesc.Cetatenia germana o va primi oricum,deoarece e nascut in Germania ,la implinirea a 18 ani .

 192. Buna seara as dori sa aflu cat costa si cat dureaza sai fac pasaportul fiului meu de 1 an in torino are certificat de nastere romanesc si vara aceasta dorim sa mergem in romania dar am inteles k consulatul din torino nu elibereaza foaie de calatorie ….va multumesc

 193. Buna seara!
  Suntem o familie de romani care traim in Grecia de ~15 ani, timp in care, din pacate, nu am revenit deloc in tara. In Grecia s-a nascut si copilul nostru, care peste cateva saptamani va implini 14 ani. Prin urmare va trebui sa obtina prima lui Carte de Identitate. Problema noastra este ca nu poseda certificat de nastere romanesc ci doar certificat de nastere grecesc. V-am ruga sa ne sfatuiti ce-am putem face in aceasta situatie, pentru a putea obtine Cartea de Identitate pentru tanarul nostru. Mentionez ca staul grec nu acorda cetatenie greaca celor nascuti pe teritoriul lui. De asemenea, mai trebuie sa mentionez ca nu exista posibilitatea imediata de a calatori in Romania.
  Va multumesc si astept cu nerabdare raspunsul dumneavoastra.

 194. Buna ziua.
  Eu si sotul meu suntem cetateni romani, casatoriti in Romania, si locuim in Japonia. Eu sunt insarcinata, urmand sa nasc aici. As vrea sa stiu daca se poate sa nu facem certificat de nastere pentru fetita noastra la ambasada aici, sa aiba deocamdata doar cetatenie japoneza, iar cand calatorim cu ea sa ii facem pasaport japonez. E posibil sa-i facem certificat de nastere doar cand mergem in Romania? Daca da, cum se procedeaza?
  Va multumesc.

 195. Buna seara. Nepoata mea s-a nascut in Italia, iar la inregistrarea numelui la spital, tatal a omis adaugarea unui al doilea prenume. Odata cu realizarea certificatului romanesc la Consulat, se poate adauga cel de-al doilea nume omis de tata, chiar daca cel itallian nu il contine?

 196. Buna ziua am o fetita nascuta ın turcia care are 2 anişori şi ınca nu iam scos certıficatul de nastere deoareve fetıta este trecuta pe numele altcuıva şi acum sunt ın proces sa ışi obtına numele tatalui biologic.daca a trecut atıta timp ıi mai pot obtine cetatenia romana a copilului?

 197. Buna seara ! Sunt romanca casatorita cu cetatean olandez. Avem doi copii nascuti in Olanda ( unde si avem domiciliul ) . Cum si unde in Romania, putem obtine cetatenia romana pentru cei doi copii?

 198. buna ziua. M-am casatorit in grecia, iar dupa casatorie fetita mea a luat prenumele sotului iar eu nu.Ce pot face sa obtin prenumele sotului, si daca nu se poate face nimic, ne putem casatori in romania din nou pt ca in romania la casatorie luam prenumele sotului?

 199. Buna seara ! De ceva timp incerc sa rezolv o speta reala . Am un prieten care s-a nascut in Romania ,dar dupa ce el s-a nascut a fost dat spre adoptie intr-o alta tara de catre parintii lui . Problema este ca acest prieten acum este major si ar vrea sa isi faca pasaport in Romania ,dar el nu are decat o copie xerox de pe certificatul de nastere . In rest nu are nicio alta dovada ca el s-a nascut in Romania . Cum trebuie sa procedeze aceasta persoana ca sa ii fie eliberat certificatul de nastere in original tinand cont ca ambele certicate sunt pierdute ?

  • sa se uite pe copia xerox sa vada locul unde sa nascut (orasul) sa mearga la primaria din oras si acolo il gaseste inregistrat in registru si poate sa ii elibereze certificatu de nastere

 200. doamna avocata as avea o intrebare am o fetita nascuta in italia si tatal feti nu e de acord sa semneze nici un act pentru fata ce pot faca in cazu acesta?

 201. Buna Doamna Avocata sintem o familie eu si sotiea miea sintem cetateni romin iesiti din tara din 1990 in 1991 avem un baiat nascut in germania iar noi locuit in germania pina 1994 noi nu amputut sa iesim di germania numai dupa 1994 martia cind am ajuns inrominiea am fost la alba iulia ca acolo am avut domicilu la starea civila sa inregistram copilu dupa 3 anii ni sa spus ca nu se mai poate ca copilu adepasit vistra de 2 anii noi am scimbat domicilu la arad ca am mai avut 8 copii care iam dat la scoala germana in comuna sintana ,la fel miso sups de la primriea sintana ca nu se poate nu se poate face un certificat rominesc si noi am dat copilu la scola cu iregistrarea in registru agricol am luat legatura cu mai multi persoane si meau spus ca copilu are un drept ul lui sa locuiasca cind e mai mare unde vrea am in teles ca dupa 18 anii poate el sa i ceara dreprul lui iar eu in 1997 mam intors in germaniea si plitiea di germania mea spus la fel ca el dupa ce are 18 anii poate sa locuiesta in germania ca el e nascut in germania au trecut anii si noi neam in germania acum am fost la primariea de unde sa nascut el ne recomandat luam un avocat el nea trimes in romniea noi acuma numai stim ce sa facem din romniea nea trimes in germania am venit in germaniea si am fost la consulat si ne-a trimes in rominiea eu caum va in treb baiatul are 22 doi de ani in final eu acum nu mai stiu ce sa fac am fost trimis din tro tara in alta varog sa ma ajutati sa rezolv acesta durere astept unraspuns bun va multumesc.

 202. Buna ziua. Am nascut la inceputul lunii iulie. Baietelul e italo-rumeno, dar ca sa ii dau cetatenie romana trebuie sa il inscriu la starea civila. Vroiam sa stiu daca exista o limita de timp pentru inscrierea unui nou nascut. Eu sunt in Italia, inscierea trebuie sa o fac aici la un consulat. Vroiam sa stiu si daca exista un consulat in Puglia sau care este cel mai aproape. Multumesc!

 203. suntem romini stabiliti in grecia si am nascut un copil cu autism am fost peste tot sa depun acte pt indemnizatie pt copil cu handicap si ma refuza zicand ca nu am buletin grecesc avem toate actele in regula taxele la zi si copilul .platim terapiile pt copil ce drepturi are copilul meu? va rog dati-mi un sfat

 204. buna ziua V’as ruga daca puteti sa ma ajutati cu o informatie. Tatal meu a murit in Spania si concubina la imormantat sau incinerat in Spania fara sa’mi spuna nimic.Am aflat la o saptamana si as avea nevoie de certificatul de deces insa nu vrea sa mi’l dea. Cum pot intra in posestia certificatuli de deces al tatalui meu. Multumesc frumos

 205. Buna seara as dori sa aflu daca surorii mele care traieste in spania si are 2 copii cu un spaniol nefiind casatorita , are nevoie de procura de la el pentru a putea veni cu copii in romania pentru 2 saptamani in vacanta.Copii au buletin fiecare. va multumesc

 206. Buna ziua!!!. am o rugaminte foarte mare la dvs.

  sunt stabilita in Anglia unde impreuna cu un alt cetatean roman am doi copii minori; acestia nu au fost inregistrati in registrele romanesti ca fiind cetateni romani, inregistrarea fiind facuta numai in registrele locale englezesti…intrebarile sunt:
  1.cum pot inregistra copiii ca ceteteni romani intrucat au trecut 8 ani de la nasterea acestora;

  2.tatal copiilor este o fire violenta, am obtinut un ordin de protectie in Anglia pe care nu l-a respectat, savarsind o infractiune- acum este cautat de oficialitatile engleze si eu nu mai am nicio informatie despre el…CUM POT EU SA SCOT COPIII DIN ANGLIA SA II ADUC IN ROMANIA IN LIPSA CONSIMTATMANTULUI MANIFESTAT DE EL

  AM FOARTE MARE NEVOIE DE RASPUNSUL DUMNEAVOASTRA,,M-ATI AJUTA ENORM!!!!

 207. buna ziua am si eu o intrebare la dumneavoastra noi suntem din moldova si sotu e cu pasaport rominesc si avem copil mic de o luna dar nu suntem inscrisi amindoi si fetita e cu familia tatalui spunetim va rog ce document putem sai facem la copil ca sa ne ducem in tara mama e cu pasaport moldovenesc nu am permesso di sogiorno tatal cu pasaport rominesc dar domiciliu in moldova se poate de facut rominesc pe baza tatalui sau nu ori ce act putem sai facem??

 208. ma scuzati nam scris unde ne aflam in prezent acum in momentu de fata ne aflam la italia

 209. ceea ce am o întrebare, am dublă cetățenie și romunsko sârb născut în Serbia, mama a spus romunka avea permis de conducere de ingrijire profesionala sârbă, în scopul de a traduce pentru a obține romunsku să renunțe la timp sârbă și cât de mult este nevoie va multumesc anticipat

 210. Buna ziua,

  As dori sa ma informati asupra posibilitatii/imposibilitatii obtinerii automate si a cetateniei române la împlinirea vîrstei de 18ani a copilului meu care a împlinit 16ani anul acesta 2014, are nationalitate franceza, este nascut in Franta, din parinti francez (tatal care l’a recunoscut si al carui nume poarta pe acte) si român(mama care si-a pastrat nationalitatea romina dar luieste in Franta ca si residenta).
  Se mai poate obtine si un certificat de nastere românesc dupa atîtia ani? Mentionez ca aceasta casatorie nu a fost înregistrata în Romînia acum 18 ani si ca a si fost desfacuta prin divort in 2001, divort deasemenea neînregistrat în Rominia.
  Mai doresc sa ma elucidati asupra posibilitatii/imposibilitatii de a lasa bunurile mele din România (fiind românca cu pasaport românesc si domiciliu în România dar rezidenta în Franta)copilului meu unic (nascut in Franta de nationalitate franceza si cu tata francez al carui nume poarta)si prin ce act sfatuiti(testament, donatie sau alta formula)si unde trebuie depus ca sa fie recunoscut în ambele tari, Franta si România.
  Va multumesc anticipat

 211. Buna ziua,

  Mama mea a decedat recent in Marea Britanie unde a locuit cu mine si cu sotul meu de 2ani. Sotul meu este britanic si a inregistrat decesul in UK iar certificatul de deces este in engleza avand apostila de la Haga pt a putea inregistra decesul si in Romania. Problema este ca s-a trecut la numele mamei dinainte de casatorie acelasi nume care l-a avut dupa ce s-a casatorit. S-a facut o greseala iar acum crrtificatul a fost si legalizat in Uk pt folosinta in Romania.
  Este posibil sa mearga mai departe procesul de inregistrare a certificului in Romania si sa explice sora mea ca s-a facut o greseala. Stiu ca aici in Uk nu este problema atata timp cat am toate actele care dovedesc numele ei.
  Ar fi foarte dificil sa obtinem alt certificat de deces plus legalizarea iarasi plus traducerea acestora in romana.

  Va multumesc

  • Nu.Trebuie rectificat .Actele sint verificate cu mare atentie,la starea civila,numele de nastere si numele dupa casatorie fiind date importante la inregistrarea decesului si in Romania.

 212. hi bun Sunt un baiat marocan locuiesc cu soția mea ea este român și vom avea un zeu fată mulțumesc eu vreau să știu este pot avea cetățenia română și cum și cât de mult trebuie să se căsătorească cu ea am o carte verde în Spania .si de asemenea, doresc fata mea să aibă marocan și română pașaport care poate sau nu și har și salut de e-mail meu este fachadas20@gmail.com

 213. Buna ziua doresc sa stiu ce acte imi trebuie ca sa inregistrez fetete sau nascut in spania dar tatal lor este de india ce acte am nevoie pentru el si pentr mine ca se le fac certificate va multumesc astept un raspuns

  • Acte de stare civila,certificate de nastere ,acte de identitate(buletine,pasapoarte),traducerile legalizate

 214. Buna ziua,

  Recent sotia a nascut in Paris, am scos certificat de nastere francez de la primarie insa numele mamei a fost inregistrat cu numele dinainte de casatorie (raspunsul a fost ca asa e legea).

  Am fost la ambasada Romaniei pentru eliberare certificat nastere ROMANESC si am precizat sa treaca numele de casatorie al sotiei, insa certificatul a fost emis de asemenea cu numele de fecioara (raspunsul a fost se tine cont de certificatul original de nastere francez).

  Ce putem face pentru a rectifica problema si de a reface certificatul de nastere conform cu realitatea?

  Multumesc anticipat de raspuns,

 215. buna ziua,

  eu m-am casatorit tot cu un cetean roman in Cipru, si am nascut doi copii. cand am vrut sa inregistrez certificatul de casatorie prin Ambasada Romaniei am descoperit o greseala care nu stiu cum se poate indrepta. poate ma puteti indruma…
  in certificatul de casatorie cipriot eu am numele purtat dintro casatorie anterioara, eu divotand cu un un an in urma dar nu mi-am schimbat buletinul si cand am aplicat pentu casatorie aici nu a fost o problema fiind deajuns sentinta de divort.problema este ca si pe certificatele de nastere ale copiilor eu am numele din casatoria aceea.

  ce si cum sa fac?

  • Trebuie sa faceti o cerere indreptare eroare materiala(daca din eroare a fost trecut numele din casatoria anterioara).Aceasta cerere,trebuie facuta la autoritatea care a emis actul unde s a efectuat eroarea matariala.Trebuiesc modificate toate actele de stare civila ulterioare actului gresit.

 216. Buna seara!Sint casatorita de 20ani si locuesc cu sotul in casa donata de parintii lui in anul 1980.Noi in acesti ani am continuat sa construim si sa modernizam locuinta sperind ca socrii mei vor revenii la sentimente mai bune si ne vor face acte pe cladire si pamintul aferent dar nu a fost asa.Dupa atitea ani ne-am trezit ca promisiunile au fost uitate.Mentionez ca nu avem copii si ca sotul mai are frati[2].
  Doamna avocat va rog sa ne spuneti ce putem face in acesta situatie si cum putem impiedica intrarea proprietatii in masa succesorala in cazul decesului socrilor ,ei avind virste innaintate [78 si 82 ani].Va multumesc !

 217. buna seara! Am o fetita de 1 an si este nascuta in franta.nu iam facut certificat roman si as dori sa stiu daca pot sa o trec pe pasaportul meu doar daca traduc certificatu in romana? va rog sa ma informati va multumesc

 218. Buna ziua.
  Sotia si eu traim in anglia, si suntem cetateni romani si maghiari. Fiica noastra sa nascut in octombrie 2014, si am primit certificatul de nastere si pasaportul maghiara a ei (deci si ea poate sa calatoreasca), si am vrut sa depunem actele necesare pentru certificatul de nastere roman, cand v-om merge acasa in iulie.

  Exista vreo termen limita, care determina ca trebuie sa le facem actele cat mai repede sau le poatem face cand mergem acasa? (Traim chiar departe de londra, nu este usor sa calatorim la ambasada)

  Nu am gasit nimic pe pagina de web al ambasadei.

  multumesc.

 219. Buna Seara,

  Sunt romanca,prietenul meu portughez,avem un copil ,nascut aici in Portugalia. As dori sa stiu daca ii pot face certificatul de nastere romanesc ,in Romania,fara tatal prezent ,si ce acte imi trebuie!

  Multumesc!

 220. Buna. Sunt Româncă soţul lucrează în Norvegia şi aşteptăm a trile copil, respectiv el vrea să nasc în Noregia. Mie mi-i tare frică, nu ştiu limba, nimic. Cine-mi dă un sfat şi cum e să naşti acolo. Voi fi acceptată.

 221. Buna ziua! As dori sa adresez o intrebare: de 15 ani stau ilegal in SUA si am nascut in anul 2000 o fetita. Nu mai am pasaport romanesc valabil. A expirat si nu am avut cum sa-l prelungesc fiind ilegala aici. Cum pot obtine inregistrarea certificatului de nastere al fetitei la Ambasada Romana daca mie mi-au expirat actele si nu am permis de resedinta in SUA (Green Card) ? Va rog ajutati-ma cu un sfat.

 222. Buna.as dori sa stiu daca pot calatori cu avionul din italia in romania si inapoi cu fetita mea si tatal ei italian doar cu buletin pentru ea.eu sunt romanca nu suntem casatoriti si fetita are cetatenie italiana.mi sa spus ca ea poate intra dar nu mai iese fara pasaport din romania.din lipsa de timp nu reusesc sal fac.multumesc

 223. buna ziua am si eu o intrebare eu am locuit in españa si traiesc in union libre cu sotul meu care ii español si colombiano avem o fetita de 6 ani care are cetatenie española cind lam cunoscut eram despartita nu divortata in certificatul de nastere de fetita scrie numele tatalui si al meu dupa un an m-am divortat si trebuia sa shimb pasaportul meu si sa iau numele meu de fata dar fetita mea are numele meu de inainte in acest moment locuim in Colombia ,
  ce vreau sa stiu este daca nu imi pune probleme la granita cind ies spre España ca vrem sa ne intoarcem in españa ca sa ii schimb la fetita numele de familie ce aveam eu inainte va multumesc mult va rog ajutati-ma cu un sfat ii foarte important ptr mine

 224. Buna ziua sora mea e din r.moldova da are si cet.romana si sotul ei. Au un copil nascut in italia cum pot sai faca acte romanesti?? De ce au nevoe???

 225. Bună As dori un răspuns la o întrebare. .
  eu sunt casatorita cu un pakistanez de 2 ani în Marea Britanie și as dori sa știu ce trebuie sa fac ?trebuie sa mă duc și în România sa mă căsătoresc cu el?or trebuie sa anunț la ambasada căsătoria Și plus io mi.am ținut numele meu..Mulțumesc

 226. cum fac sa scot cercificatu de nastere a feti sa nascut an spania …..eu roman si mueria de bolivia ce trebue sa fac

 227. Buna ziua,

  Eu sunt romanca, sotul e grec, stam in Grecia unde am si nascut. V-as fi recunoscatoare daca m-ati putea ajuta cu 2 raspunsuri:

  1. In conformitate cu legea, sunt obligata sa ii fac copilului si certificat de nastere romanesc?
  2. Copilul poate primi alocatie in Romania?

  Multumesc anticipat

  • buna.vreau si eu un raspuns daca stii.sunt insarcinata nu suntem casatoriti ,sotul e grec.ce acte sunt necesare pt scoaterea certificatului pt copil ?

 228. Buna ziua am o intrebare am un copil nascut in spania si nu am certificatul de nastere…cand copilul avea 1 an si 6 luni tatal lui a plecat de aici din spania pentru ca era cautat de politie si de 3 ani si ceva nu mai stiu nimic de el nici cand a fost aici nu vroia sai faca nici un act copilului nici nu stiu cum sa dau de el ce as putea face sai fac actele necesare copilului fara a fi el aici?..va multumesc mult

 229. Buna ziua, sunt cetatean roman si am nascut in anglia, baiatul nu are tata in certificat si nu e inscris la ambasada.totusi am putut calatori din anglia in Italia cu titlu de calatorie,intrebarea este pot inscrie baiatul in Italia sau trebuie sa merg in romania ,iar pentru passaport cum fac? Astept cu nerabdare un raspuns…… Multumesc

 230. Am o fíica casatorita cu cetatean Sarb, traieste in Serbia, are dubla cetatenie. Are certificatul de nastere si casatorie toman. Ñu are buletin. Au un baiat de 20 de ani. Poste sa i FACA pasaporte romanesco fiului? Casatoria a avut local in Serbia. EA poate sa si obtina buletinul romanesc?Sotul ei dupa EA poate obtine pasaport romanesc?

  • Buna am Si EU o intrebare…
   Sunt casatorita cu in cetatean albanez de 2 ani casatoria a avut loc in albania mai apoi transcrisa si in romania noi traind in grecia pana acum.eu acum suntbin anglia detin number insuranj si cont in banca as dori daca ma-ti putea ajuta sa obtin si viza pt sotul meu care momentan este in albania ce acte sunt necesare si ce procedeu. Va multumesc anticipat si ast raspunsul dumneavoastra

 231. As vrea sa stiu daca poate sa scoata doar tatal certificaul de copil din Romania asta pentru ca nu suntem casatoriti copilul este nascut in italia

 232. Buna ziua . A-și dori o informație in legătura cu certificatul de naștere al copilului . Am născut in marea britanice si ca sa merg in România a-mi cere sa fie apostrofata a-și dori sa m-a informați unde a-și putea face . Va multumesc frumos anticipat

 233. Buna seara,am o nelamurire,va rog sa ma ajutati! Asi vrea sa vin cu fiica mea de 2 ani acasa in Romania din Italia,am nevoie de procura din partea sotului,tatal fetitei? Sau daca fetita e trecuta pe pasaportul meu si atunci imi trebuie acordul lui?

 234. buna ziua as dori si eu un raspuns la intrebarea prietena mea i romanca si fostul ei barbat i turc si au un copil impreuna care i nascut in franta iei 2 nu sunt casatoriti el cu copilu o plecat in turcia si o stat peste limita si io dat interdictie la copil 5 ani si o amenda ce se poate face ca sa poata sa mearga el cu copilu din nou in turcia unde locuieste !!! si pt a face cartea la copil pt cetatenie turca trebuie sa fie ambi parinti daca nu sunt casatoriti trebuie neaparat sa mearga in franta unde so nascut copilu sau se poate rezolva si in romania ? Astept un raspuns va Rog multumesc anticipat!!!!

 235. Buna ziua! Eu sunt cetateana a romaniei si cind am dorit sa obtin cetatenia copilului in virsta de 5 luni mia venit refuz….lam nascut dupa ce am esit in monitor….tatal nare cetatenie….as dori sa stiu din ce motiv ia venit refuz?
  Multumesc anticipat

  • Buna .am si eu o intrebare.am o ferita de sapte luni am nascuto in Italia acum cateva luni am depus actele pt cererea cf de nastere la ambasada rom din Italia .a trebuit sa ne intoarcem urgent in tara as dori sa stiu daca exista vreo posibilitate sa imi trimita cf de nastere in tara farà sa ma mai duc eu.

 236. Buna ziua..as vrea sa va intreb o informatie,eu sunt cetateanca romana,sotul e cetatean moldovean..asteptam un bebelus pe care vreau sal nasc in Italia.Sotul locuieste in Moldova,dar eu la moment in Italia..ce acte imi trebuie ca sa pot sa merg cu copilul la Moldova???cum e procedura si ce acte imi trebuie aici la Italia pentru Ambasciata Romana in Italia,si ce documente imi trebuie al sotului din Moldova pentru Ambasada Romana din Italia??
  Sintem casatoriti la Moldova..e obligatoriu de facut certificatul de casatorie romanesc la Moldova??si cum se face??

  Va multumesc anticipat…

 237. Sunt romanca prietenul italian am nascut un baietel in italia in 2014 si as vrea sa primesc alocatia copilului aici in romania deorece ne am stabilit in romania si am buletinul in secorul 6.mentionez ca nu am luat alocatie niciodata pentru copil nici aici nici in italia unde s a nascut copilul. Unde ma pot adresa pentru a stii ce acte imi trebuiesc sa primeasca si el alocatie aici in bucuresti.multumesc.astept un raspuns.

 238. Buna ziua!sunt cetatean al Romaniei iar sotul meu este de cetatenie albaneza.suntem casatoriti in Grecia iar fetita noastra este nascuta aici!ce cetatenie va avea?de unde ii pot scoate pasaport?aici ne-au spus ca la varsta de 7 ani cand va incepe scoala va putea scoate pasaport grecesc!de ce?la consulatul roman al greciei ne-au spus ca ne costa suma de 400€ pt a declara casatoria si nasterea fetitei ceea ce mii se pare destul de mult!aici nu avem parte de nici un drept ma refer la alocatia fetitei sau vreun ajutor deoarece sunt casnica!astept raspuns.va multumesc

 239. buna seara.sunt cetatean roman in partea turceasca a Ciprului si urmeaza sa aduc pe lume un baietel saptamana viitoare.sotul meu este plecat in Anglia si nu poate ajunge aici sa facem actele.eu detin certificatul de casatorie si certificatul sotului de nastere,precum si o copie dupa pasaportul sau.cum pot face actele pentru copil sa pot pleca cu el in Romania?ce acte sunt necesare ?vreau sa iau biilete ercan-istanbul-romania si nu stiu daca imi trebuie si pasaport pt bebe sau de unde pot obtine actele necesare calatoriei.trebuie sa plec acasa pentru ca aici nu am cum sa ma intretin singura cu bebe …va multumesc sincer

 240. Buna ziua,
  Va rog sa îmi spuneti ce cetatenie dobandeste un copil născut in Romania care are mama chinezoaica si tatăl român, fiecare cu cetatenie in tara de bastina. Mai exact poate avea ambele cetatenii ?

 241. Buna ziua.. sunt cetateana a R.M.la moment ma aflu in Franta cu pasaport biometric sunt insarcinata peste 3 luni o sa nasc si cu tatal copilului nu suntem inscrisi.Prietenul detine pasaport romin cu domiciliul in R.M.putem sa ne intoarcem acasa cu copilul cu aceste documente sau e necesar sa ne inscriem..

 242. buna ziua . as vrea sa stiu pt a depune documentele la ambasada pt certificatul romanesc trebuie sa fie prezenti neaparat ambii parinti?multumesc

 243. Buna ziua,

  Copil un an si 3 luni nascut in Germania din mama cu cetatenie germana si tatal cu cetatenie romana. Cum poate dobandi copilul si cetatenia romana?

 244. Bună ziua,în cât timp de la nașterea bebelusului se eliberează buletinul lui de naștere,sau pașaportul.Pentru ca eu după o lună de la nașterea bebelusului trebuie să plecăm acasă ca am nuntă mulțumesc frumos

 245. Daca am nascut in Germania si as vrea ca dupa câteva luni sa plec in concediu dar cu copil cu tot .ce acte avem nevoie dupa ce a primit certificatul de nastere internațional? Trebuie facut pasaport la ambasada?
  Multumesc frumos

 246. Buna seara.o intrebare va rog.
  Fetita mea este nascuta in spania nu are certificat roman sau pasaport..tatal fetitei este decazut din drepturi. Pot pleca in romania fara acordul tatalui sau titul de calatorie pt fetita? Am sentita judecatoreasca ud am aprobarea pt a parasi spania.
  Nu vreau sa ma mai intorc in spania cu fetita

 247. Buna ziua. Am si eu o intrebare: eu nu sunt rezidenta in italia am doar codice fiscal si nici contract de munca nu am, pot naste aici si pot beneficia de analize gratuite sau la pret mai mic? Daca sotul este asigurat pot folosi testerina lui? Si medicul ginecolog si pediatru cum il poti alege?? Va multumesc !

 248. Buna ziua,
  As dori o urgenta si importanta informatie sau raspuns la urmatoarea situatie :
  Sunt casatorita in UK cu un cetatean pakistanez de care doresc sa divortez si cu care am o fetita de 2 ani.El e inchis ptr 2 de zile ,iar eu ziele astea vreau sa depun cererea de divort.El e inscris pe certificatul fetitei si fetita poarta numele lui de familie (din pacate).
  1.As dori sa stiu ce cetatenie are fetita mea metionand faptul ca nici unul dintre noi nu aveam leave to remain (parca asa se spune) ?
  2 As dori sa schimb numele de familie a fetitei ca sa rup orice legatura si sa o protejez cumva.cum pot proceda?
  3.il pot scoate din drepturile parintesti avand in vedere ca a fost condamnat la 2 ani inchisoare ptr violenta domestica pe timpul sarcini si dupa… cum pot proceda?

  Multumesc, o zi buna

 249. Eu (tatal) am obtinut cetatenia spaniola. Inca mai am actele romanesti. Teoretic am renuntat la cetatenia romana.
  La o luna s-a nascut fetita noastra Giulia.
  Am inscris-o in registrul spaniol ca cetatean spaniol unde are numele meu de familie si numele mamei dinainte de casatorie. Obligatoriu spaniolii au 2 nume de familie.

  Se poate inscrie si la consulatul roman? Ptr a avea si ea 2 cetatenii (deocamdata ptr dubla cetatenia nu este acord)
  Din ce am experimentat pana acum nu, deoarece numele de familie al mamei este acelasi ca si al meu, iar fetita are numele mamei dinainte de casatorie.

  Ce solutie imi puteti da?

 250. Am o situatie inedita, careia nu ii dau deloc de cap . Mama, cenatean roman casatorita aici in tara, se separa de fapt de sotul ei si pleaca in Italia, unde cunoaste un cetean italian si are un copil in acea tara . Italianul recunoaste copilul, se elibereaza certiicat de nastere italian unde la numele tatalui apare acel cetean italian, desi aici in tara mama inca era casatorita . Dupa nasterea copilului, mama divorteaza de sotul ei, si dupa alti cativa ani rupe relatia cu acel cetatean italian, s revine cu minorul in tara . Aici nu poate transcrie certificatul de nastere al minorului ( care are mentiunea corecta privind numele tatalui ), pentru ca conform legii romane copilul nascut in timpul casatoriei are ca tata pe sotul mamei . Nu pot face actiune in tagada ( ca am numele corect al tatalui pe certificat ), nu pot contesta paternitatea ( ca este corect cel ce apare la rubrica tata ) . ce ma sfatuiti sa fac ?

 251. buna ziua stimata doamna am si eu o antrebare parintii nu sant casatoritii legitim iar cpilul sa nascut an republica ceha are documente cehesti iar mama si copilul aplecat an vacanta an romania poate trece anapoi an cehia cu copilul fara tata?deoarece tatal a ramas an cehia la munca va multumesc !!!

 252. Sunt romanca am nascut in belgia nefiind casatorita ,copilul de 3ani si jumatate are certificat de nastere romanec ,pasaport romanesc expirat tatal nu si-a mai dat acordul pt.schimbarea pasaportui si nici sa profit de putinele vacante in romania.In urma ultimei medierii din august 2016 urma sa primesc o alta convocare .a. asteptat pana in decembrie 2016 cand am intrat in panica ca nu stiu ce urmaaeste ,am deplasat copilul in romania in urma unei instiitari trimise printr- un avocat si-sms.trimis de mine.N-a trecut 5zile si-am primit convocare pt.5jan.2017 pt.infractiunea d’enlevement d’enfant. Ce trebuie sa fac sa ma prezint sau nu?
  Oricum copilul nu are actele necesare pt.voiaj credetj ca risc sa fiu inculpata si lt.alte infractiuni?
  Multumesc

 253. Am aplicat pentru pașaport minorului la consulat in strainate . Termenul legal 90 zile a expirat si pașaportul nu este disponibil. Consulatul m-a informat sa contactez Direcția Generală de Pașapoarte pentru a afla in ce stare este pașaportul copilului meu. Deja de 1 saptamina aștept răspuns de la ei si nimica. Ce ar putea face lucind in considerare ca ma aflu in străinătate?

 254. Fetita mea are cerificatul de nastere facut la Ambasada Romaniei la Londra,acum suntem in Romania si nu pot sa ai fac pasaportul;pe certificatul de nastere este gresit numele de familie al mamei. Puteti sa imi spuneti unde trebuie sa merg pentru rectificare va rog frumos!?

 255. Buna ziua!
  Dorim sa calatorim in Romania – Belgia – Romania, cu masina, amandoi parintii cu 2 bebei nascuti in Belgia. Am inteles ca se poate obtine „titlu de calatorie” valabil doar catre Romania.
  Am dori sa stim daca exista posibilitatea legala de a obtine un act pentru a putea calatorii dus intors fara a se inregistra copilasii in Romania.
  Va multumesc!

 256. Setinta de divort sa far pe data de 17.12.2015 am nascut pe data 23.08.2016 in italia copilu recunoscut in certificati italian se tata dar autoritatile romane refuza drascrierea de oarece presupusul tata este fostu sot

 257. Setinta de divort sa far pe data de 17.12.2015 am nascut pe data 23.08.2016 in italia copilu recunoscut in certificati italian se tata dar autoritatile romane refuza drascrierea de oarece presupusul tata este fostu sot

 258. Buna ziua
  Doresc sa stiu ce acte ami trebuie pentru cetatanie romana as casatorit de 11 ani an romania am 2 copi si as dori sami fac pe baza casatorii actele sau cum e mai bine

 259. Buna ziua
  As dori sa stiu ce acte ami trebuie pentru cetatania romana daca as casatorit de 11 ani si am 2 copii pot sa fac pe baza casatorii sau sa depun cum e cel mai bine

 260. As dori sa stiu daca nasc in Turcia , primeste copilul cetatenie turca,pentru ai putea face certificat de nastere si pasaport ?

  • As dori sa stiu daca pot beneficia de alocatie de stat pentru fetita mea de 5 luni in romania?? fetita e nascuta in spania ,tatal spaniol eu romanca casatoriti aici in spania, FETITA ARE CERTIFICAT DE NASTERE ROMINESC ,din spania nu primesc alocatie de stat (pentru ca spania nu acorda acest drept)locuim in spania toti ,,nu primesc nici un euro pt fetita deoarece depaseste baremul lor tatal fetitei,eu nu muncesc,,doresc ca fetita mea sa ia aocatiea de stat din rominia deoarece e cetatean roman si ea are acest drept ce trebuie sa fac ??


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: