Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala


Titlul I – Dispozitii generale

Capitolul I – Domeniul de aplicare si principii generale ale cooperarii judiciare internationale in materie penala

Art. 1 – Domeniul de aplicare
Prezenta lege se aplica urmatoarelor forme de cooperare judiciara internationala in materie penala:
a) extradarea;
b) predarea in baza unui mandat european de arestare;
c) transferul de proceduri in materie penala;
d) recunoasterea si executarea hotararilor in materie penala;
e) transferarea persoanelor condamnate;
f) comisiile rogatorii;
g) infatisarea martorilor, expertilor si a persoanelor urmarite;
h) notificarea actelor de procedura care se intocmesc ori se depun intr-un proces penal;
i) cazierul judiciar.

Art. 2 – Definirea unor termeni si expresii
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile urmatoare se definesc astfel:
a) cerere de asistenta judiciara internationala in materie penala – cererea prin care se solicita cooperarea intr-o cauza penala, in una din formele prevazute la art. 1;
b) stat solicitant – statul care formuleaza cererea de asistenta judiciara internationala;
c) stat solicitat – statul caruia ii este adresata cererea de asistenta judiciara internationala;
d) autoritate centrala – acea autoritate astfel desemnata de statul solicitant sau de statul solicitat, in scopul transmiterii cererilor de asistenta judiciara internationala;
e) autoritate judiciara – instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea, stabilite potrivit legii romane, precum si autoritatile care au aceasta calitate in statul solicitant, conform declaratiilor acestuia din urma la instrumentele internationale aplicabile;
f) persoana urmarita – persoana care formeaza obiectul unui ordin sau mandat de urmarire internationala;
g) persoana extradabila – persoana care formeaza obiectul unei proceduri de extradare;
h) extradat sau persoana extradata – persoana a carei extradare a fost aprobata;
i) condamnare – orice pedeapsa sau masura de siguranta, pronuntata de catre o instanta de judecata, ca urmare a savarsirii unei infractiuni;
j) masura de siguranta – orice masura privativa de libertate care a fost dispusa pentru completarea sau inlocuirea unei pedepse printr-o hotarare penala;
k) hotarare – o hotarare judecatoreasca prin care se pronunta o condamnare;
l) stat de condamnare – statul in care a fost condamnata persoana care poate fi transferata sau care deja a fost transferata;
m) stat de executare – statul catre care condamnatul poate fi transferat sau a fost deja transferat in vederea executarii condamnarii sale;
n) resortisant al unui stat de condamnare sau de executare, in cazul Romaniei, este cetateanul roman;
o) in sensul titlului III din prezenta lege, autoritate judiciara emitenta este autoritatea judiciara a unui stat membru al Uniunii Europene competenta sa emita un mandat european de arestare potrivit legii acelui stat;
p) in sensul titlului III din prezenta lege, autoritate judiciara de executare este autoritatea judiciara a unui stat membru al Uniunii Europene competenta sa execute un mandat european de arestare potrivit legii acelui stat.

………………………………

Titlul III – Cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene in baza unui mandat european de arestare si predare

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 77 – Definitia mandatului european de arestare
Mandatul european de arestare este o hotarare judecatoreasca emisa de instanta competenta a unui stat membru al Uniunii Europene in vederea arestarii si predarii de catre un alt stat membru a persoanei solicitate, in vederea efectuarii urmaririi penale sau in scopul executarii unei pedepse sau a unei masuri de siguranta privative de libertate.

Art. 78 – Autoritatile romane competente

(1) In Romania sunt desemnate ca autoritati judiciare emitente instantele judecatoresti.
(2) Autoritatile judiciare romane de executare sunt curtile de apel.
(3) Autoritatea centrala romana este Ministerul Justitiei.

Art. 79 – Continutul mandatului european de arestare

(1) Mandatul european de arestare va contine urmatoarele informatii:
a) identitatea si cetatenia persoanei solicitate;
b) denumirea, adresa, numerele de telefon si fax, precum si adresa de e-mail ale autoritatii judiciare emitente;
c) indicarea existentei unei hotarari judecatoresti definitive, a unui mandat de arestare preventiva sau a oricarei alte hotarari judecatoresti executorii avand acelasi efect, care se incadreaza in dispozitiile art. 81 si art. 85 din prezenta lege;
d) natura si incadrarea juridica a infractiunii, tinandu-se seama mai ales de prevederile art. 85;
e) o descriere a circumstantelor in care a fost comisa infractiunea, inclusiv momentul, locul, gradul de implicare a persoanei solicitate;
f) pedeapsa pronuntata, daca hotararea a ramas definitiva, sau pedeapsa prevazuta de legea statului emitent pentru infractiunea savarsita;
g) daca este posibil, alte consecinte ale infractiunii.
(2) Mandatul european de arestare este intocmit conform modelului din anexa care face parte integranta din prezenta lege.
(3) Mandatul european de arestare transmis autoritatii competente a unui alt stat membru trebuie tradus in limba oficiala sau in limbile oficiale ale statului de executare sau in una ori mai multe alte limbi oficiale ale Institutiilor Comunitatilor Europene, pe care acest stat le accepta, conform declaratiei depuse la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.
(4) Mandatul european de arestare transmis spre executare autoritatilor romane trebuie tradus in limba romana sau in una din limbile engleza si franceza.

Art. 80 – Cheltuieli
Cheltuielile ocazionate pe teritoriul statului roman de executarea unui mandat european de arestare revin Romaniei. Celelalte cheltuieli raman in sarcina statului emitent.

Capitolul II – Emiterea unui mandat european de arestare

Art. 81 – Obiectul mandatului european de arestare

(1) Autoritatile judiciare romane pot emite un mandat european de arestare in urmatoarele conditii:
a) in vederea efectuarii urmaririi penale sau a judecatii, daca fapta este pedepsita de legea penala romana cu o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 1 an;
b) in vederea executarii pedepsei, daca pedeapsa aplicata este mai mare de 4 luni, ori in vederea executarii unei masuri de siguranta;
c) in vederea executarii unei masuri de siguranta privative de libertate mai mare de 4 luni.
(2) Autoritatile judiciare romane emitente pot solicita autoritatilor judiciare de executare sa remita bunurile care constituie mijloace materiale de proba.

Art. 82 – Transmiterea mandatului european de arestare

(1) In cazul in care se cunoaste locul unde se afla persoana solicitata, autoritatea judiciara romana emitenta poate transmite direct autoritatii judiciare de executare mandatul european de arestare.
(2) In cazul in care nu se cunoaste locul unde se afla persoana solicitata, autoritatea judiciara romana emitenta poate fie sa decida introducerea descrierii persoanei in cauza in Sistemul de Informatii Schengen, fie sa transmita mandatul european de arestare prin Interpol.

Art. 83 – Procedura de transmitere

(1) Autoritatile judiciare romane pot transmite mandatul european de arestare prin orice mijloc de transmitere sigur, care lasa o urma scrisa, cu conditia ca autoritatea judiciara de executare sa poata verifica autenticitatea acestuia. Daca nu este posibila utilizarea SIS, transmiterea se poate face prin Interpol. De asemenea, mandatul european de arestare poate fi transmis si prin sistemul de telecomunicatii al Retelei Judiciare Europene.
(2) Daca autoritatea judiciara emitenta nu cunoaste autoritatea judiciara de executare, se va efectua cercetarea necesara, inclusiv prin punctele de contact ale Retelei Judiciare Europene, pentru a obtine informatiile necesare de la Statul Membru de executare.
(3) Orice dificultate care ar interveni in legatura cu transmiterea unui mandat european de arestare se va solutiona direct intre autoritatea judiciara emitenta si autoritatea judiciara de executare.
(4) Ulterior transmiterii mandatului european de arestare, autoritatea judiciara romana emitenta poate transmite orice informatii suplimentare necesare pentru executarea mandatului.
(5) Autoritatile judiciare emitente romane vor transmite o copie a mandatului european de arestare Ministerului Justitiei.

Art. 84 – Predarea temporara

(1) Atunci cand s-a emis un mandat european in situatia prevazuta la art. 81 alin. (1) lit. a), autoritatea judiciara emitenta romana va putea solicita autoritatii judiciare de executare, inainte ca aceasta sa se fi pronuntat asupra predarii definitive, predarea temporara in Romania a persoanei urmarite, in vederea ascultarii sale, sau va putea solicita sa fie autorizata luarea declaratiei acestei persoane pe teritoriul statului de executare a mandatului.
(2) Daca autoritatea judiciara de executare, dupa ce a aprobat predarea persoanei urmarite, dispune suspendarea predarii pana la terminarea unui proces in curs sau pana la executarea pedepsei aplicate in statul de executare a mandatului pentru o fapta diferita de cea care face obiectul mandatului european, autoritatea judiciara romana emitenta va putea solicita predarea temporara a persoanei in vederea ascultarii sale sau a judecatii.

Capitolul III – Executarea unui mandat european de arestare

Art. 85 – Fapte care dau loc la predare

(1) In cazul in care mandatul european de arestare a fost emis pentru una din infractiunile enumerate mai jos, indiferent de denumirea lor in statul emitent, si care este sanctionata in statul emitent cu inchisoarea sau cu o masura de siguranta privativa de libertate pe o perioada de minimum 3 ani, predarea se va acorda chiar daca nu este indeplinita conditia dublei incriminari:
1. apartenenta la un grup infractional organizat;
2. terorismul;
3. infractiunile privind traficul de persoane si infractiuni in legatura cu traficul de persoane;
4. traficul de migranti;
5. exploatarea sexuala a copiilor si pornografia infantila;
6. infractiunile privind traficul de droguri sau precursori;
7. infractiunile privitoare la nerespectarea regimului armelor si munitiilor, materiilor explozive, materialelor nucleare si al altor materii radioactive;
8. infractiunile de coruptie, infractiunile asimilate infractiunilor de coruptie, infractiunile in legatura directa cu infractiunile de coruptie si infractiunile impotriva intereselor financiare ale Comunitatilor Europene;
9. spalarea banilor;
10. falsificarea de moneda si alte valori, falsificarea de valori straine, inclusiv falsificarea monedei euro;
11. infractiunile savarsite prin intermediul retelelor si sistemelor informatice sau de comunicatii;
12. infractiunile impotriva mediului inconjurator, inclusiv traficul ilegal al speciilor animale protejate si al speciilor si varietatilor vegetale protejate;
13. ajutorul la intrarea si sederea in situatii ilegale;
14. omuciderea voluntara, vatamarea corporala grava;
15. traficul de tesuturi sau organe umane;
16. lipsirea de libertate in mod ilegal, arestarea nelegala si cercetarea abuziva;
17. rasismul si xenofobia;
18. talharia si pirateria;
19. traficul ilegal de bunuri culturale, inclusiv antichitatile si operele de arta;
20. inselaciunea;
21. deturnarea de fonduri;
22. infractiunile contra proprietatii intelectuale;
23. inselaciunea cu privire la calitatea marfurilor;
24. falsul material in inscrisuri oficiale, falsul intelectual si uzul de fals;
25. traficul ilegal de substante hormonale si alti factori de crestere;
26. traficul de vehicule furate;
27. violul;
28. sclavia;
29. distrugerea si distrugerea calificata, savarsita prin incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc si daca rezulta pericol public;
30. infractiunile pentru care competenta de judecata apartine Curtii Penale Internationale;
31. sechestrarea de aeronave si vapoare;
32. sabotajul.
(2) Pentru alte fapte decat cele prevazute la alin. (1), predarea poate fi subordonata conditiei ca faptele care motiveaza emiterea mandatului european sa constituie infractiune potrivit legii romane, independent de elementele constitutive sau de incadrarea juridica a acesteia.

Art. 86 – Proceduri prealabile

(1) Atunci cand o autoritate judiciara romana primeste un mandat european de arestare, dar nu este competenta sa il solutioneze, transmite mandatul autoritatii judiciare de executare competente si informeaza despre acesta autoritatea judiciara emitenta.
(2) Autoritatea judiciara de executare romana verifica in prealabil daca mandatul european de arestare este insotit de traduceri, potrivit art. 79 alin. (4). In cazul in care mandatul nu este tradus, autoritatea judiciara de executare romana poate comunica acest lucru autoritatii judiciare emitente, cu scopul de a remite traducerea in cel mai scurt timp posibil, sau poate dispune efectuarea traducerii, daca este posibil. Procedura se va suspenda pana la primirea traducerii.
(3) Autoritatile judiciare de executare romane comunica Ministerului Justitiei, in cel mai scurt timp, faptul receptarii tuturor mandatelor europene de arestare care le sunt trimise spre executare.

Art. 87 – Conditii speciale

(1) Executarea unui mandat european de arestare de catre autoritatile judiciare de executare romane poate fi supusa urmatoarelor conditii:
a) in cazul in care mandatul de arestare european a fost emis in scopul executarii unei pedepse aplicate printr-o hotarare pronuntata in lipsa sau daca persoana in cauza nu a fost legal citata cu privire la data si locul sedintei de judecata care a condus la hotararea pronuntata in lipsa, autoritatea judiciara emitenta va da o asigurare considerata suficienta care sa garanteze persoanei care face obiectul mandatului de arestare european ca va avea posibilitatea sa obtina rejudecarea cauzei in statul membru emitent, in prezenta sa;
b) in cazul in care infractiunea in baza careia s-a emis mandatul de arestare european este sanctionata cu pedeapsa detentiunii pe viata sau cu o masura de siguranta privativa de libertate pe viata, dispozitiile legale ale statului membru emitent trebuie sa prevada posibilitatea revizuirii pedepsei sau a masurii de siguranta aplicate ori liberarea conditionata, dupa executarea a cel putin 20 de ani din pedeapsa sau masura de siguranta aplicata, ori aplicarea unor masuri de clementa.
(2) Fara a aduce atingere dispozitiilor alin. (1), cetatenii romani sunt predati in baza unui mandat european de arestare emis in vederea efectuarii urmaririi penale sau a judecatii cu conditia ca, in cazul in care se va pronunta o pedeapsa privativa de libertate, persoana predata sa fie transferata in Romania pentru executarea pedepsei.

Art. 88 – Motive de refuz al executarii

(1) Autoritatea judiciara romana de executare refuza executarea mandatului european de arestare in urmatoarele cazuri:
a) cand, din informatiile de care dispune, reiese ca persoana urmarita a fost judecata definitiv pentru aceleasi fapte de catre un stat membru, altul decat statul emitent, cu conditia ca, in cazul condamnarii, sanctiunea sa fi fost executata ori sa fie in acel moment in curs de executare sau executarea sa fie prescrisa, pedeapsa sa fi fost gratiata ori infractiunea sa fi fost amnistiata sau sa fi intervenit o alta cauza care impiedica executarea, potrivit legii statului de condamnare;
b) cand infractiunea pe care se bazeaza mandatul european de arestare este acoperita de amnistie in Romania, daca autoritatile romane au, potrivit legii romane, competenta de a urmari acea infractiune;
c) cand persoana care este supusa mandatului european de arestare nu raspunde penal, datorita varstei sale, pentru faptele pe care se bazeaza mandatul de arestare in conformitate cu legea romana.
(2) Autoritatea judiciara romana de executare poate refuza executarea mandatului european de arestare in urmatoarele cazuri:
a) in situatia prevazuta la art. 85 alin. (2) din prezenta lege; in mod exceptional, in materie de taxe si impozite, de vama si de schimb valutar, executarea mandatului european nu va putea fi refuzata pentru motivul ca legislatia romana nu impune acelasi tip de taxe sau de impozite sau nu contine acelasi tip de reglementari in materie de taxe si impozite, de vama si de schimb valutar ca legislatia statului membru emitent;
b) cand persoana care face obiectul mandatului european de arestare este supusa unei proceduri penale in Romania pentru aceeasi fapta care a motivat mandatul european de arestare;
c) cand impotriva persoanei care face obiectul mandatului european s-a pronuntat in alt stat membru al Uniunii Europene o hotarare definitiva pentru aceleasi fapte;
d) cand persoana care face obiectul mandatului european a fost judecata definitiv pentru aceleasi fapte intr-un alt stat tert care nu este membru al Uniunii Europene, cu conditia ca, in caz de condamnare, sanctiunea sa fi fost executata sau sa fie in acel moment in curs de executare sau executarea sa fie prescrisa, ori infractiunea sa fi fost amnistiata sau pedeapsa sa fi fost gratiata potrivit legii statului de condamnare;
e) cand mandatul european de arestare se refera la infractiuni care, potrivit legii romane, sunt comise pe teritoriul Romaniei;
f) cand mandatul european cuprinde infractiuni care au fost comise in afara teritoriului statului emitent si legea romana nu permite urmarirea acestor fapte atunci cand s-au comis in afara teritoriului roman;
g) cand, conform legislatiei romane, raspunderea pentru infractiunea pe care se intemeiaza mandatul european de arestare ori executarea pedepsei aplicate s-au prescris, daca faptele ar fi fost de competenta autoritatilor romane;
h) cand autoritatea judiciara romana competenta a decis fie sa nu urmareasca, fie sa inceteze urmarirea persoanei solicitate pentru infractiunea pe care se bazeaza mandatul de arestare european.

Art. 89 – Arestarea si punerea la dispozitia autoritatii judiciare

(1) Arestarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare se executa in conditiile si cu respectarea garantiilor prevazute de Codul de procedura penala.
(2) In termen de cel mult 24 de ore de la arestare, persoana urmarita va fi trimisa in fata judecatorului sectiei penale a curtii de apel competente.
(3) Judecatorul informeaza persoana urmarita asupra existentei mandatului european de arestare, asupra continutului acestuia, asupra posibilitatii de a consimti la predarea catre statul emitent, precum si cu privire la drepturile sale procesuale.
(4) Persoana arestata este depusa in arestul politiei.
(5) Arestarea persoanei se comunica autoritatii judiciare emitente de catre autoritatea judiciara de executare.

Art. 90 – Ascultarea persoanei arestate

(1) Ascultarea persoanei arestate se face de un complet format din doi judecatori ai sectiei penale a curtii de apel competente, in termen de maximum 48 de ore de la arestare, cu participarea procurorului, a aparatorului persoanei arestate si, daca este cazul, a unui interpret, in conformitate cu dispozitiile Codului de procedura penala.
(2) Persoana arestata va fi intrebata, in primul rand, asupra consimtamantului irevocabil la predare.
(3) Daca persoana arestata consimte la predarea sa, se intocmeste un proces-verbal care va fi semnat de catre persoana arestata, membrii completului de judecata, reprezentantul Ministerului Public si grefier si in care se consemneaza, daca este cazul, si renuntarea la drepturile conferite de regula specialitatii.
(4) In toate cazurile, instanta va lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca persoana arestata si-a dat consimtamantul la predare in mod liber si in deplina cunostinta asupra consecintelor juridice ale acestuia, in special asupra caracterului irevocabil. In acelasi fel se va proceda referitor la renuntarea la regula specialitatii.
(5) Daca persoana arestata nu consimte la predare, instanta procedeaza la ascultarea acesteia asupra existentei cauzelor de refuz sau de conditionare a predarii.
(6) Instanta poate fixa, in conditiile prezentei legi, un termen pentru administrarea probelor propuse de persoana arestata si de procuror cu privire la cauzele de refuz sau de conditionare a predarii.
(7) In toate cazurile, reprezentantul Ministerului Public va pune concluzii.

Art. 91 – Informatii suplimentare

(1) Cand mandatul european transmis nu contine informatiile prevazute la art. 79 alin. (1), autoritatea judiciara de executare va solicita autoritatii judiciare emitente informatiile omise. De asemenea, va putea solicita orice informatii suplimentare privind motivele de refuz sau de conditionare a executarii mandatului.
(2) In acest scop, autoritatea judiciara de executare fixeaza un termen in care sa fie transmise informatiile suplimentare, tinand cont de termenele maxime prevazute la art. 95 din prezenta lege.

Art. 92 – Predarea temporara sau interogatoriul persoanei urmarite

(1) In situatiile prevazute la art. 81 alin. (1) lit. a), daca autoritatea judiciara emitenta o solicita, se va putea aproba predarea temporara a persoanei urmarite in statul emitent al mandatului sau se va proceda la luarea unei declaratii acestei persoane.
(2) In cazul in care s-a acordat predarea temporara a persoanei detinute, aceasta se va efectua in conditiile si pe durata stabilite de comun acord cu autoritatea judiciara emitenta. In toate cazurile, persoana urmarita va trebui sa se intoarca in Romania pentru a participa la desfasurarea procedurii de predare in baza mandatului european de arestare.
(3) In cazul in care nu se acorda predarea temporara sau aceasta nu este solicitata, autoritatea judiciara de executare romana procedeaza la luarea unei declaratii persoanei urmarite, dupa caz, cu participarea persoanei desemnate de autoritatea judiciara emitenta, in conformitate cu legea statului emitent. Ascultarea persoanei urmarite se face potrivit prevederilor Codului de procedura penala roman si in conditiile stabilite potrivit intelegerii dintre autoritatile judiciare vizate. In toate cazurile se vor respecta drepturile procesuale ale persoanei urmarite.

Art. 93 – Masuri

(1) In cursul procedurii, autoritatea judiciara de executare, ascultand si concluziile procurorului, va dispune fie arestarea provizorie, fie punerea in libertate a persoanei urmarite, in acest din urma caz luand toate masurile necesare pentru a evita fuga persoanei urmarite.
(2) Autoritatea judiciara de executare va decide tinand cont de circumstantele cazului si de necesitatea asigurarii executarii mandatului european de arestare.
(3) In orice moment al procedurii si tinand seama de circumstantele cauzei, autoritatea judiciara de executare, pe baza concluziilor procurorului, va putea dispune incetarea starii de arest provizoriu, luand masurile necesare pentru a evita fuga persoanei urmarite.
(4) Impotriva hotararii pronuntate potrivit dispozitiilor prezentului articol, pot declara recurs in fata Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie procurorul si persoana urmarita.

Art. 94 – Hotararea asupra predarii

(1) Daca persoana urmarita a consimtit sa fie predata statului emitent si Ministerul Public nu invedereaza existenta unor motive de conditionare a predarii, autoritatea judiciara de executare va dispune predarea acesteia catre statul emitent.
(2) Cat timp autoritatea judiciara de executare nu a pronuntat o hotarare definitiva cu privire la mandatul european de arestare, aceasta va asigura conditiile materiale necesare pentru ca predarea efectiva a persoanei sa fie posibila dupa luarea acestei hotarari.
(3) Autoritatea judiciara de executare va comunica de indata autoritatii judiciare emitente decizia definitiva referitoare la mandatul european de arestare.
(4) Orice refuz al executarii unui mandat european de arestare va fi motivat.

Art. 95 – Termene

(1) Mandatul european de arestare se solutioneaza si se executa in regim de urgenta.
(2) Daca persoana urmarita consimte la predare, hotararea se pronunta in termen de 10 zile de la termenul de judecata la care presoana urmarita si-a exprimat consimtamantul la predare si este definitiva si executorie.
(3) In cazul in care persoana urmarita nu consimte la predare, hotararea se pronunta in termen de 60 de zile de la arestare.
(4) Cand, pentru motive justificate, nu se poate pronunta o hotarare in termenele prevazute la alineatele precedente, instanta poate amana pronuntarea pentru 30 de zile, comunicand autoritatii judiciare emitente aceasta imprejurare, precum si motivele amanarii si mentinand masurile necesare in vederea predarii.
(5) Cand, din motive exceptionale, nu pot fi respectate termenele prevazute in prezentul articol, autoritatea judiciara de executare romana va informa Eurojust, precizand motivele intarzierii.

Art. 96 – Predarea persoanei urmarite

(1) Predarea se realizeaza de catre politie, dupa o informare prealabila a autoritatii desemnate in acest scop de catre autoritatea judiciara emitenta asupra locului si datei fixate, in termen de 10 zile de la pronuntarea hotararii judecatoresti de predare.
(2) Daca, din motive independente de vointa unuia dintre statele emitente sau de executare, predarea nu se poate efectua in acest termen, autoritatile judiciare implicate vor intra imediat in contact pentru a fixa o noua data de predare. In acest caz, predarea va avea loc in termen de 10 zile de la noua data convenita.
(3) In mod exceptional, predarea poate fi amanata temporar, pentru motive umanitare serioase, cum ar fi existenta unor temeiuri suficiente pentru a se crede ca predarea va periclita, in mod evident, viata sau sanatatea persoanei solicitate. Executarea mandatului european de arestare va avea loc imediat ce aceste motive inceteaza sa existe. In acest sens, autoritatea judiciara executoare va informa de indata autoritatea judiciara emitenta si impreuna vor conveni o noua data de predare. In acest caz, predarea va avea loc in termen de 10 zile de la noua data astfel convenita.
(4) In cazul in care sunt depasite termenele maxime pentru predare, fara ca persoana in cauza sa fie primita de catre statul emitent, se va proceda la punerea in libertate a persoanei urmarite, fara ca acest fapt sa constituie un motiv de refuz al executarii unui viitor mandat european de arestare, bazat pe aceleasi fapte.
(5) In toate cazurile, in momentul predarii, autoritatea judiciara de executare romana va aduce la cunostinta autoritatii judiciare emitente durata privarii de libertate pe care a suferit-o persoana la care se refera mandatul european de arestare, cu scopul de a fi dedusa din pedeapsa sau din masura de siguranta care se va aplica.

Art. 97 – Predarea amanata sau conditionata

(1) Cand persoana urmarita este urmarita penal sau judecata de autoritatile judiciare romane pentru o fapta diferita de cea care motiveaza mandatul european de arestare, autoritatea judiciara de executare romana, chiar daca s-a dispus executarea mandatului, va putea amana predarea pana la terminarea judecatii sau pana la executarea pedepsei.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), daca autoritatea judiciara emitenta o solicita, autoritatea judiciara de executare romana poate dispune predarea temporara a persoanei urmarite, in conditiile stabilite printr-un acord incheiat in scris cu autoritatea judiciara emitenta.

Art. 98 – Remiterea de obiecte

(1) La cererea autoritatii judiciare emitente sau din oficiu, autoritatea judiciara de executare romana va dispune remiterea, in conformitate cu legea romana, a obiectelor care constituie mijloace materiale de proba sau au fost dobandite de persoana solicitata ca urmare a savarsirii infractiunii care sta la baza emiterii mandatului european de arestare, fara a aduce atingere drepturilor pe care statul roman sau tertii le pot avea asupra acestora. Obiectele se restituie la terminarea procesului penal.
(2) Obiectele prevazute la alin. (1) se remit chiar si atunci cand mandatul european de arestare nu se poate executa din cauza decesului sau evadarii persoanei urmarite.
(3) In cazul in care bunurile sunt supuse confiscarii in Romania, autoritatea judiciara de executare va putea refuza remiterea acestora sau va putea sa o efectueze temporar, daca acest lucru este necesar bunei desfasurari a procesului penal aflat pe rolul autoritatilor judiciare romane.

Art. 99 – Concursul de cereri

(1) In cazul in care doua sau mai multe state membre au emis un mandat european de arestare in legatura cu aceeasi persoana, autoritatea judiciara de executare romana va decide asupra prioritatii de executare, tinand seama de toate circumstantele si, in special, de locul savarsirii si gravitatea infractiunii, de data emiterii mandatelor, precum si de imprejurarea ca mandatul a fost emis in vederea urmaririi penale, a judecatii sau in vederea executarii unei pedepse sau a unei masuri de siguranta. Autoritatea judiciara de executare romana va putea solicita, daca este cazul, avizul Eurojust cu privire la aceasta hotarare.
(2) In cazul concurentei intre un mandat european de arestare si o cerere de extradare prezentata de catre un stat tert, autoritatea judiciara de executare romana va decide luand in considerare toate circumstantele si in special cele prevazute la alin. (1) si cele prevazute in conventia de extradare aplicabila in relatia cu statul tert. In cazul in care va da prioritate cererii de extradare, se vor aplica dispozitiile titlului II.
(3) In cazul in care decide sa se acorde intaietate cererii de extradare, autoritatea judiciara de executare romana va aduce acest lucru la cunostinta autoritatii emitente a mandatului european de arestare.
(4) Dispozitiile prezentului articol nu aduc atingere obligatiilor derivate din calitatea de parte la Statutul Curtii Penale Internationale.

Capitolul IV – Alte dispozitii

Art. 100 – Regula specialitatii

(1) Consimtamantul sau autorizarea pentru judecarea sau executarea unei pedepse sau masuri de siguranta, pentru orice infractiune comisa inainte de predarea unei persoane, alta decat cea care a motivat aceasta predare statului roman, se prezuma cu conditia ca statul autoritatii judiciare de executare sa fi informat Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene despre dispozitia sa favorabila in aceasta privinta, cu exceptia cazului special in care autoritatea judiciara de executare declara contrariul in hotararea sa de predare.
(2) Daca s-a formulat declaratia prevazuta la alin. (1), persoana predata autoritatilor romane nu va putea fi judecata sau privata de libertate pentru o alta infractiune comisa inainte de predarea sa, cu exceptia cazului in care statul de executare a mandatului autorizeaza acest lucru. In acest scop, autoritatea judiciara emitenta romana va prezenta autoritatii judiciare de executare o cerere de autorizare, insotita de informatiile prevazute la art. 79 alin. (1).
(3) In situatia in care Romania este statul de executare, statul emitent va trebui sa solicite autorizarea la care se refera alin. (2), iar autoritatea judiciara romana de executare va decide, in termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii, daca infractiunea care motiveaza cererea a fost motivul predarii in conformitate cu dispozitiile prezentei legi, si fara a aduce atingere garantiilor la care se refera art. 89.
(4) Dispozitiile alineatelor anterioare nu se aplica atunci cand intervine una dintre urmatoarele circumstante:
a) cand persoana urmarita a renuntat in mod expres in fata autoritatii judiciare de executare la regula specialitatii, inaintea predarii;
b) cand persoana urmarita a renuntat, dupa predare, sa recurga la regula specialitatii in legatura cu anumite infractiuni anterioare predarii sale. Declaratia de renuntare la regula specialitatii se da in fata autoritatii judiciare competente a statului membru emitent, intocmindu-se un proces-verbal conform dreptului intern al acestuia. Persoana urmarita are dreptul de a fi asistata de un avocat. Renuntarea la regula specialitatii trebuie sa fie voluntara si in deplina cunostinta de cauza asupra consecintelor acesteia;
c) cand, avand posibilitatea sa paraseasca teritoriul statului membru caruia i-a fost predata, persoana in cauza nu a facut acest lucru in termen de 45 de zile de la punerea sa definitiva in libertate sau s-a intors pe acest teritoriu dupa ce l-a parasit;
d) cand infractiunea nu este sanctionata cu o pedeapsa privativa de libertate;
e) cand la terminarea procesului penal nu se aplica o pedeapsa privativa de libertate sau o masura de siguranta.

…………………..

Art. 102 – Predarea ulterioara

(1) Consimtamantul la predarea de catre statul roman a unei persoane catre alt stat membru, in baza unui mandat european de arestare emis pentru o infractiune comisa inaintea predarii sale, se presupune ca a fost dat de toate acele state de executare care au informat Secretariatul General asupra dispozitiei favorabile in aceasta privinta, mai putin in cazul special in care autoritatea judiciara de executare declara contrariul in hotararea de predare.
(2) Consimtamantul autoritatii judiciare de executare din alt stat nu este necesar la predarea de catre statul roman a unei persoane care i-a fost predata in executarea unui mandat european pentru o infractiune comisa inaintea predarii sale, in urmatoarele cazuri:
a) daca persoana urmarita, avand ocazia sa paraseasca teritoriul statului caruia i-a fost predata, nu a facut acest lucru in termen de 45 de zile de la punerea sa definitiva in libertate sau s-a intors pe acest teritoriu dupa ce l-a parasit;
b) daca persoana urmarita a consimtit sa fie predata unui stat membru, altul decat statul de executare, in baza unui mandat de arestare european. Consimtamantul se exprima in fata autoritatii judiciare competente a statului membru emitent si se consemneaza intr-un proces-verbal intocmit conform dreptului intern al acestuia. Persoana urmarita are dreptul de a fi asistata de un avocat. Consimtamantul trebuie exprimat in mod liber si in deplina cunostinta de cauza asupra consecintelor sale;
c) daca persoana urmarita renunta la regula specialitatii, in conformitate cu dispozitiile art. 100 alin. (4) lit. a)-c).
(3) In situatiile nereglementate in alin. (2), este necesara aprobarea autoritatii judiciare de executare, care se va solicita in conformitate cu dispozitiile art. 77, anexand cererii informatiile prevazute la art. 79 alin. (1) si insotite de o traducere.
(4) Cand Romania nu a formulat declaratia la care se refera alin. (1), consimtamantul statului roman la predarea unei persoane de catre statul emitent unui stat tert, in baza unui mandat european de arestare emis pentru o infractiune anterioara predarii sale de catre statul roman, se exprima pe baza cererii de autorizare formulate de catre statul emitent. Cererea se aproba de catre autoritatea romana de executare in termen de cel mult 30 de zile de la primirea acesteia, daca infractiunea care motiveaza cererea constituie motiv de predare in conformitate cu dispozitiile prezentei legi, si fara a aduce atingere garantiilor la care se refera art. 89.

Art. 103 – Predarea ulterioara unei extradari

(1) In cazul in care persoana urmarita a fost extradata in Romania dintr-un stat tert de care aceasta a fost protejata prin dispozitiile acordului in baza caruia a fost extradata, referitoare la regula specialitatii, autoritatea judiciara romana de executare va solicita autorizarea statului care a extradat-o pentru a putea fi predata statului emitent. Termenele prevazute la art. 95 vor incepe sa curga de la data la care regula specialitatii inceteaza sa se aplice.
(2) In timp ce solutioneaza cererea de autorizare, autoritatea judiciara romana de executare va continua sa asigure conditiile materiale necesare pentru o predare efectiva.

Art. 104 – Extradarea ulterioara

(1) Extradarea unei persoane care a fost predata in Romania in baza unui mandat european de arestare, solicitata ulterior de catre un stat care nu este membru al Uniunii Europene, nu se poate acorda fara consimtamantul autoritatii judiciare de executare care a aprobat predarea.
(2) In cazul in care autoritatile judiciare romane au acordat predarea unei persoane unui alt stat membru al Uniunii Europene, in baza unui mandat european de arestare, iar autoritatile judiciare emitente solicita consimtamantul de a extrada persoana urmarita catre un tert stat care nu este membru al Uniunii Europene, consimtamantul va fi acordat in conformitate cu instrumentele bilaterale sau multilaterale la care Romania este parte, luandu-se in considerare cererea de extradare.

Art. 105 – Imunitati si privilegii

(1) Cand persoana la care se refera mandatul european de arestare se bucura de imunitate in Romania, autoritatea judiciara de executare va solicita fara intarziere autoritatii competente ridicarea acestui privilegiu.
(2) Daca ridicarea imunitatii este de competenta unui alt stat sau a unei organizatii internationale, cererea va fi formulata de autoritatea judiciara care a emis mandatul european de arestare. Autoritatea judiciara de executare va comunica aceasta imprejurare autoritatii judiciare emitente.
(3) In timpul in care cererea de retragere a imunitatii la care se refera alin. (2) este in curs de solutionare, autoritatea judiciara de executare ia masurile pe care le considera necesare pentru a garanta predarea efectiva cand persoana a incetat sa se mai bucure de privilegiul imunitatii.
(4) Termenele prevazute la art. 95 incep sa curga de la data cand autoritatea judiciara de executare a fost informata despre ridicarea sau retragerea imunitatii.
(5) Cand persoana la care se refera mandatul european de arestare a ajuns in Romania, ca urmare a extradarii dintr-un stat tert care nu este membru al Uniunii Europene, iar predarea este limitata la infractiunea pentru care s-a acordat, termenele prevazute la alineatul precedent incep sa curga din momentul in care autoritatile statului care a extradat persoana urmarita isi dau acordul ca regula specialitatii sa ramana fara efect, iar persoana poate fi predata statului emitent al mandatului european. Pana la luarea deciziei, autoritatea judiciara de executare va lua masurile necesare pentru a se efectua predarea, daca este cazul.

Art. 106 – Relatia cu alte instrumente juridice
Conditiile, cerintele si procedura de emitere si de executare a mandatului european de arestare sunt cele stabilite in prezenta lege, cu exceptia celor prevazute in conventiile bilaterale sau multilaterale la care Romania este parte, in care se simplifica sau se faciliteaza procedura de predare, in conformitate cu dispozitiile paragrafului 2 al art. 31 al Deciziei-cadru nr. 2002/584/JAI a Consiliului Uniunii Europene din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare si procedurile de predare intre statele membre.

Art. 107 – Transmiterea mandatului european prin intermediul Retelei Judiciare Europene
Transmiterea mandatului european de arestare se va putea efectua prin intermediul sistemului de telecomunicatii protejat de Reteaua Judiciara Europeana, reglementat prin Decizia nr. 2002/187/JAI din 28 februarie 2002, in momentul in care acesta va fi operativ.

Art. 108 – Dispozitii tranzitorii

(1) Dispozitiile din prezentul titlu se aplica mandatelor europene de arestare si predare care se emit ulterior intrarii sale in vigoare, chiar atunci cand se refera la fapte anterioare acestei date.
(2) Procedurile de extradare in curs in momentul intrarii in vigoare a prezentului titlu vor continua sa se solutioneze potrivit titlului II.

Anunțuri

The URI to TrackBack this entry is: https://avocata.wordpress.com/2009/09/02/legea-nr-3022004-privind-cooperarea-judiciara-internationala-in-materie-penala/trackback/

RSS feed for comments on this post.

2 comentariiLasă un comentariu

 1. SUNT IONEL-NISTOR,DIN OTADEA,JUD.BIHOR-ROMANIA.VA ROG SA MA
  AJUTATI!IN ANUL 2004, LA O INTERVENTIE NEUROCHIRURGICALA PE COLOANA
  VERTEBRALA UN MEDIC DIN CLUJ-NAPOCA,DE PROFESIE NEUROCHIRURG,IN TIMPUL
  ACTULUI OPERATOR,A RUPT O LAMA DE BISTURIU IN MAI MULTE FRAGMENTE
  METALICE ASCUTITE,IMPRASTIATE PRINTRE STRUCTURILE NERVOASE,SI
  VERTEBRE,DUPA CE SA LUCRAT IN COLOANA CA INTR-UN COBAI,A INCHIS
  OPERATIA,LASINDU-MI IN COLOANA LOMBARA O LAMA DE BISTURIU INTREAGA LUNGA
  DE 4,5 CM DESI MEDICUL NEUROCHIRURG STEFAN-ION-FLORIAN A OBSERVAT
  INCIDENTUL ,ACESTA NU A SUFLAT O VORBA LA NIMENI!…AM STAT CU CUTITUL
  IN COLOANA FARA SA STIU,3 ANI LA PAT,IN DURERI,SI CHINURI.AM FOST
  INFECTAT SI CU 2 VIRUSI HEPATICI B,C IN ACELASI TIMP,LA OPERATIA CARE A
  AVUT LOC IN DATA DE 07.02.2004.IN URMA ACESTUI ACCIDENT OPERATOR,AM FOST
  PENSIONAT PREMATUR,DE BOALA,AM RAMAS CU HANDICAP LOCOMOTOR DE
  COLOANA,SI ZILNIC MA CHINUI SI MA ZBAT CU VIRUSII,DE 6 ANI STAU LA
  PAT,SI MAI AM SI 4 COPIII.SE INTRETINUT!…AM INTRODUS ACTIUNE PENALA
  IMPOTRIVA MEDICULUI STEFAN -FLORIAN.DUPA 3 ANI DE TERGIVERSARI,SI
  MUSAMALIZARI,NU SA LUAT NICI-O MASURA PE LINIE PENALA IMPOTRIVA
  MEDICULUI,IAR ACTIUNEA MI-A FOST RESPINSA!!!.VA ROG SA MA AJUTATI SA-MI
  TRIMIT DOSARUL PENAL LA O CURTE PENALA INTERNATIONALA DE JUSTITIE.LA
  CEDO,NU VREAU SA-L TRIMIT DATORITA FAPTULUI CA INSTANTA CEDO NU I-A
  MASURI DIRECT IMPOTRIVA INFRACTORULUI,DOAR DISPUNE STATULUI ROMAN,SA
  REVIZUIASCA CAUZA ,SAU SA SE REEA CAUZA,PENTRU A FI REJUDECATA!AVIND IN
  VEDERE CA MEDICUL VINOVAT STEFAN-FLORIAN,ESTE FOARTE INFLUIENT SI
  CORUPT,IN MEDIILE ACADEMICE,JUSTITIE,POLITICA FIIND SI MEMBRU P.S.D.SI
  IN SFERA MEDICALA.VA ROG SA MA AJUTATI SA-MI GASESC DREPTATEA IN
  JUSTITIE SI DACA D-ZEU MI-A MAI DAT O SANSA LA VIATA SA MA BUCUR DE
  DREPTATE,CU TOT RESPECTUL,SI CONSIDERATIUNEA NISTOR-IONEL

  • Procedura CEDO poate fi urmata numai dupa ce ati epuizat toate caile de atac pe care le prevede legea romana pentru un proces.Pentru a trimite dosarul la Cedo,toate actele vor fi legalizate la notar si traduse de traducator autorizat preferabil in limba franceza.Dosarul poate fi trimis prin posta recomandata(sau confirmare de primire) ,formularul CEDO il gasiti pe site-ul meu,iar adresa CEDO pe internet.


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: