REGULAMENT privind practicile anticoncurentiale


REGULAMENT
pentru aplicarea prevederilor art.5 si 6 din Legea concurentei nr.21/1996, privind practicile anticoncurentiale

ARTICOLUL 1
Dispozitii generale
(1) Sunt interzise, fiind nule de drept, întelegerile, exprese sau tacite, dintre agentii economici sau asociatiile de agenti economici, orice decizii de asociere sau practici concertate între acestia, care intra sub incidenta art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, denumita în continuare lege, în afara de cazurile exceptate de catre Consiliul Concurentei, prin decizie, în baza prevederilor art. 5 alin. (2) din lege, precum si folosirea abuziva a unei pozitii dominante detinute de catre unul sau mai multi agenti economici, prin recurgerea la faptele anticoncurentiale si la practicile abuzive care intra sub incidenta art. 6 din lege.
(2) Conform art. 8 din lege, prevederile art. 5 si 6 din lege nu sunt incidente în privinta agentilor economici sau gruparilor de agenti economici a caror cifra de afaceri pentru exercitiul financiar precedent recurgerii la comportamente susceptibile a fi calificate practici anticoncurentiale nu depaseste plafonul stabilit anual de catre Consiliul Concurentei, iar cota de piata detinuta de agentul economic sau de agentii economici participanti la grupare nu depaseste 5%.
(3) Limitele prevazute la alin. (2) nu se aplica practicilor anticoncurentiale care privesc preturi, tarife, acorduri de partajare a pietei sau participarea în mod concertat, cu oferte trucate, la licitatii sau la alte forme de concurs de oferte, aceste practici anticoncurentiale, descoperite si dovedite, fiind interzise automat si sanctionate conform prevederilor legii.
(4) Cazurile de încalcare a interdictiilor prevazute la art. 5 alin. (1) si la art. 6 din lege, descoperite si investigate de Consiliul Concurentei sau de Oficiul Concurentei, în conditiile procedurii prevazute de lege la cap. V si detaliate în prezentul regulament, vor fi sanctionate prin deciziile emise în conformitate cu prevederile cap. VI din lege.
(5) Beneficiul exceptarii prevazut la art. 5 alin. (2) din lege se obtine:
a.prin dispensa acordata de Consiliul Concurentei pentru cazuri individuale de întelegeri, decizii de asociere ori practici concertate, la solicitarea agentilor economici sau a asociatiilor de agenti economici, care vor trebui sa probeze îndeplinirea conditiilor stabilite la art. 5 alin. (2).
Deciziile de acordare a dispenselor vor specifica data de la care se aplica, durata pentru care se acorda dispensa, precum si conditiile si obligatiile care trebuie respectate de catre beneficiarii dispensei.
Procedura de întocmire a cererilor pentru dispense, informatiile care trebuie prezentate, procedura de investigare si de emitere a deciziilor si termenele de observat sunt stabilite prin prezentul regulament.
b.prin încadrare într-o categorie exceptata prin regulament al Consiliului Concurentei, pentru urmatoarele categorii de întelegeri, decizii de asociere ori practici concertate: distributia selectiva, agregata sau exclusiva, cumpararea exclusiva, cercetare-dezvoltare, specializare, licenta de brevete si comunicare de know-how, francisa, distributie de autovehicule, piese de schimb si service, asigurari.
Deciziile de acordare a beneficiului exceptarii vor fi luate pentru întelegerile, deciziile de asociere ori practicile concertate, notificate de catre agentii economici sau asociatiile de agenti economici la Consiliul Concurentei, în conditiile de procedura stabilite prin Regulamentul privind exceptarea pe categorii de întelegeri, decizii de asociere ori practici concertate.

ARTICOLUL 2
Procedura de acordare a exceptarii de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din lege, pentru întelegerile, deciziile de asociere ori practicile concertate
(1) Pentru întelegerile, deciziile de asociere ori practicile concertate, anterioare sau posterioare intrarii în vigoare a legii, care intra sub incidenta interdictiei prevazute la art. 5 alin. (1) din lege, dupa publicarea în Monitorul Oficial al României a Regulamentului privind exceptarea pe categorii de întelegeri, decizii de asociere ori practici concertate, respectiv a prezentului regulament, se va proceda dupa cum urmeaza:
a.pentru a beneficia de exceptarea pe categorie, daca îndeplinesc conditiile stabilite de Consiliul Concurentei prin Regulamentul privind acordarea exceptarii pe categorii de întelegeri, decizii de asociere si practici concurentiale, de la interdictia prevazuta la art. 5 alin. (1) din lege, agentii economici sau asociatiile de agenti economici interesati vor înainta notificarea la Consiliul Concurentei, în conditiile, termenele si conform procedurii stabilite prin regulament.
Pentru a se asigura îndeplinirea conditiilor de încadrare în categoria respectiva de acorduri exceptate, agentii economici în cauza vor putea sa renegocieze acordul;
b.pentru a obtine dispensa în cazurile individuale de întelegeri, decizii de asociere ori practici concertate, în conditiile prevederilor art. 5 alin. (2) din lege, agentii economici sau asociatiile de agenti economici interesati vor solicita Consiliului Concurentei dispensa în conditiile prezentului regulament.
(2) Neobservarea prevederilor alin. (1) nu excepteaza întelegerile, deciziile de asociere si practicile concertate de la interdictia stabilita prin art. 5 alin. (1) din lege, iar agentii economici în cauza vor fi supusi sanctiunilor prevazute de aceasta, chiar daca respectivele acorduri, decizii de asociere ori practici concertate ar îndeplini conditiile de exceptare individuala ori s-ar încadra într-o categorie exceptata.

ARTICOLUL 3
Procedura de certificare prealabila de catre Consiliul Concurentei ca nu exista temei pentru interventie în baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din lege
(1) Înainte de a stabili o întelegere, o decizie de asociere sau o practica concertata, ori înainte de a realiza o pozitie dominanta pe piata, agentii economici sau asociatiile de agenti economici implicati pot solicita Consiliului Concurentei o certificare prealabila ca nu exista motiv pentru interventie în baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din lege cu privire la comportamentul concurential preconizat.
(2) Pentru certificare, agentii economici sau asociatiile de agenti economici vor înainta cererea, în conditiile si conform procedurii stabilite prin prezentul regulament. Cererea va fi întocmita conform formularului-tip utilizat si pentru solicitarile de dispensa individuala, conform art. 5 alin. (2) din lege.
(3) Formularul-tip, anexat la prezentul regulament, va putea fi folosit si pentru cererea de certificare prealabila, pentru cazurile în care comportamentul pe piata nu este considerat abuz si nu intra sub incidenta art. 6 din lege.
(4) Cererilor de certificare prealabila li se aplica procedura de furnizare a informatiilor, de investigare a cazului si de luare a deciziilor, conform prezentului regulament.
ARTICOLUL 4
Definirea termenilor piata, parte substantiala din piata si pozitie dominanta, în întelesul art. 5 si 6 din lege
(1) Prin piata se întelege piata relevanta, respectiv piata produsului si piata geografica, afectata de o întelegere, decizie de asociere, practica concertata sau pe care se exercita o pozitie dominanta.
Piata relevanta se defineste în legatura cu un produs sau cu un grup mic de produse si cu aria geografica în care acestea sunt comercializate.
Piata produsului include toate produsele si/sau serviciile care sunt considerate de catre consumatori ca interschimbabile sau substituibile produselor/serviciilor agentilor economici investigati, datorita caracteristicilor, pretului si utilizarii date, respectiv pe toti agentii economici care comercializeaza aceste produse ori servicii.
Piata geografica cuprinde aria în care agentii economici din cadrul pietei relevante a produsului si/sau serviciului sunt implicati în comercializare, în conditii similare de concurenta, si care poate fi delimitata de ariile geografice învecinate.
(2) În aplicarea prevederilor art. 6 din lege, prin parte substantiala a pietei românesti, se întelege acea parte din teritoriul României care reprezinta piata relevanta afectata de comportamentul agentului economic care abuzeaza de pozitia sa dominanta, atunci când aceasta are sau ar putea avea consecinte semnificative pentru economia României în ansamblu.
(3) Prin pozitie dominanta pe piata relevanta se întelege situatia în care un agent economic este capabil, într-o masura apreciabila, sa se comporte independent fata de concurentii si clientii sai de pe aceasta piata. Între concurenti se vor include si concurentii potentiali, adica agentii economici care, în circumstantele economice date, au capacitatea de a intra pe piata relevanta cu produse de pe alte arii geografice, inclusiv din import, sau prin adaptarea rapida a capacitatilor de productie de care dispun, în conditii acceptabile de eficienta.

ARTICOLUL 5
Reguli de competenta pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din lege
(1) Conform prevederilor art. 27 lit. a) din lege, Consiliul Concurentei, pe linia combaterii practicilor anticoncurentiale, ia decizii în cazurile de încalcare a dispozitiilor art. 5 si 6 din lege, constatate în urma investigatiilor efectuate în anumite cazuri.
(2) Conform prevederilor art. 37 lit. a) si d) din lege, Oficiul Concurentei efectueaza, din proprie initiativa sau ca urmare a unei plângeri sau sesizari, investigatiile privind aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din lege si urmareste aplicarea efectiva a deciziilor Consiliului Concurentei, informând asupra situatiilor constatate.
(3) În baza art. 39 alin. (3) din lege, Consiliul Concurentei si Oficiul Concurentei se vor informa reciproc asupra investigatiilor pe care le initiaza si vor putea conlucra la desfasurarea oricarei investigatii.
(4) Consiliul Concurentei sau, dupa caz, Oficiul Concurentei, în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) si ale art. 6 din lege, dispune efectuarea de investigatii, dupa cum urmeaza:
a.din oficiu;
b.la plângerea unei persoane fizice sau juridice interesate;
c.la cererea oricareia dintre autoritatile, institutiile, organizatiile sau a oricaruia dintre organele mentionate la art. 30 lit. a) – f) din lege.
(5) Conform prevederilor art. 27 lit. b) si c) din lege, Consiliul Concurentei poate dispune efectuarea de investigatii, ca urmare a cererilor înaintate de agentii economici sau de asociatiile de agenti economici, pentru:
a.certificarea ca nu exista temei pentru interventie în baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din lege;
b.acordarea de dispense pentru întelegeri, decizii de asociere sau practici concertate, care se încadreaza în prevederile art. 5 alin. (2) din lege.
(6) Ori de câte ori Consiliul Concurentei decide pornirea unei investigatii pentru încalcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege, pentru certificarea neinterventiei sau ca urmare a cererii de dispensa în conditiile art. 5 alin. (2) din lege, poate solicita ca investigatia sa fie efectuata de catre Oficiul Concurentei, acesta fiind obligat sa o aduca la îndeplinire în conditiile legii si ale prezentului regulament.
(7) Daca o investigatie pentru încalcarea dispozitiilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege a fost dispusa de catre Consiliul Concurentei, Oficiul Concurentei nu poate dispune efectuarea unei investigatii în cazul respectiv.

ARTICOLUL 6
Dispozitii generale privind procedura de desfasurare a investigatiilor
(1) Descoperirea si investigarea încalcarii prevederilor legii incumba Consiliul Concurentei si Oficiului Concurentei, care actioneaza prin personalul de control de specialitate împuternicit în acest scop conform art. 39 alin. (1) din lege.
În aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din lege, investigatiile vor fi desfasurate în baza competentelor precizate la art. 5 din prezentul regulament.
(2) În cazul savârsirii infractiunii prevazute la art. 63 alin. (1) din lege, si anume în cazurile de participare cu intentie frauduloasa si în mod determinant a unei persoane fizice la conceperea, organizarea sau realizarea practicilor interzise de art. 5 alin. (1) si de art. 6 din lege si care nu sunt exceptate conform prevederilor art. 5 alin. (2) sau ale art. 8 din lege, personalul desemnat în conditiile alin. (1) va putea efectua numai actele prevazute la art. 214 din Codul de procedura penala.
(3) Procedura de investigatie pentru cazurile de încalcare a prevederilor art. 5 alin. (1) si ale art. 6 din lege cuprinde:
a.examinarea preliminara a eventualelor plângeri;
b.solicitarea de informatii;
c.investigatia propriu-zisa la fata locului;
d.raportul asupra investigatiei;
e.audierea;
f.luarea deciziilor.
(4) Pentru certificarea prealabila a cazurilor de neinterventie si pentru obtinerea de dispense în conditiile art. 5 alin. (2) din lege, procedura cuprinde:
a.întocmirea si înaintarea cererilor la Consiliul Concurentei de catre agentii economici interesati;
b.verificarea cererilor si eventuala completare si/sau suplimentare a informatiilor;
c.investigarea cazului, care include consultarea tertilor si audierea partilor care solicita certificarea neinterventiei, respectiv dispensa;
d.luarea deciziilor.
(5) În baza art. 47 din lege, ori de câte ori dispune pornirea unei investigatii, presedintele Consiliului Concurentei, respectiv seful Oficiului Concurentei, desemneaza un raportor, responsabil pentru întocmirea raportului asupra investigatiei, care instrumenteaza toate actele procedurii de investigare si propune presedintelui Consiliului Concurentei, respectiv sefului Oficiului Concurentei, dispunerea masurilor care sunt de competenta acestora.

ARTICOLUL 7
Examinarea preliminara a eventualelor plângeri
În baza art. 40 lit. b) din lege, plângerile unor persoane fizice sau juridice afectate prin încalcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege vor fi examinate de Consiliul Concurentei sau de Oficiul Concurentei, în termen de 30 de zile de la primire, în conditiile prevederilor art. 46 din lege
.
ARTICOLUL 8
Solicitarea de informatii
(1) În baza art. 41 din lege, personalul Consiliului Concurentei, respectiv al Oficiului Concurentei, poate solicita agentilor economici sau asociatiilor de agenti economici, informatiile necesare, cu specificarea:
·modalitatii în care trebuie furnizate informatiile;
·datei pâna la care trebuie furnizate informatiile;
·bazei legale si scopului solicitarii informatiilor;
·sanctiunii prevazute de lege la art. 55 lit. b) sau c), respectiv amenzii de la 2.000.000 lei la 100.000.000 lei, în cazul furnizarii de informatii inexacte sau incomplete, sau în cazul nefurnizarii informatiilor solicitate.
(2) Daca agentii economici sau asociatiile de agenti economici nu au furnizat în termenul stabilit informatiile solicitate conform alin. (1) sau au furnizat informatii inexacte sau incomplete, se va aplica, de catre personalul de control al Consiliului Concurentei, respectiv al Oficiului Concurentei, împuternicit sa instrumenteze investigarea cazului, amenda prevazuta la art. 55 lit. b) sau c) din lege.
În cazul furnizarii de documente, înregistrari si evidente într-o forma incompleta în timpul investigatiilor desfasurate conform prevederilor art. 42 alin. (2) sau al refuzului de a se supune unui control desfasurat conform prevederilor art. 42 alin. (1) si ale art. 43 din lege, se va aplica, de catre personalul de control, amenda prevazuta la art. 55 lit. d) si e) din lege.
Contraventiilor sanctionate cu amenzi, prevazute la art. 55 lit. b)-e) si la art. 56 lit. d) din lege, li se aplica prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25-27.
În baza art. 59 alin. (1) din lege, Consiliul Concurentei, respectiv Oficiul Concurentei, poate obliga, prin decizie, agentii economici sau asociatiile de agenti economici la plata unor amenzi cominatorii în suma de pâna la 250.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculata de la data stabilita prin decizie, pentru a-i determina sa furnizeze informatiile care le-au fost cerute în baza art. 41 sau sa se supuna controlului prevazut la art. 42-44 din lege.
Decizia va fi emisa, conform art. 60 alin. (3) din lege, de catre o comisie din cadrul Consiliului Concurentei sau, dupa caz, de catre adjunctul sefului Oficiului Concurentei.
(3) În conformitate cu prevederile art. 57 din lege, individualizarea sanctiunilor prevazute la alin. (2) se va face tinând seama de gravitatea faptei, de cifra de afaceri si de cota de piata detinuta de contravenient, gradat pe trepte.
(4) Deciziile emise vor fi comunicate partilor în cauza de catre Secretariatul Consiliului Concurentei sau, dupa caz, al Oficiului Concurentei.
(5) Împotriva deciziilor luate de catre o comisie din cadrul Consiliului Concurentei sau de catre adjunctul sefului Oficiului Concurentei se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la presedintele Consiliului Concurentei, respectiv la seful Oficiului Concurentei, care se vor pronunta, prin decizie motivata, în termen de 30 de zile de la înregistrarea plângerii.
(6) Deciziile presedintelui Consiliului Concurentei, respectiv ale sefului Oficiului Concurentei, luate în conditiile alin. (5), pot fi atacate în fata Sectiei de contencios administrativ a Curtii Supreme de Justitie, în termen de 15 zile de la primirea comunicarii.
(7) Conform art. 45 din lege, la solicitarea Consiliului Concurentei, respectiv a Oficiului Concurentei, organele administratiei publice centrale si locale sau, dupa caz, alte institutii si autoritati publice sunt obligate sa permita accesul personalului de investigatie la documentele, datele si informatiile detinute de acestea.

ARTICOLUL 9
Investigatia propriu-zisa la fata locului
(1) Procedura stabilita prin prezentul articol se aplica în caz de încalcare a prevederilor legii, investigata din oficiu de catre Consiliul Concurentei sau de Oficiul Concurentei, pentru care pornirea investigatiei s-a hotarât în urma autosesizarii, în baza art. 40 lit. a) din lege, în cazul plângerilor examinate conform art. 46 alin. (1), pentru care s-a dispus pornirea investigatiei, în cazul cererilor de dispensa ale agentilor economici sau ale asociatiilor de agenti economici interesati, în baza art. 40 lit. c) din lege, precum si în cazurile cererilor autoritatilor, organelor si organizatiilor mentionate la art. 30 lit. a)-f) din lege, conform art. 40 lit. d) din lege.
(2) Personalul de control de specialitate, abilitat în baza art. 42 alin. (1) din lege, poate sa efectueze anchete, poate, conform art. 42 alin. (2) din lege, sa solicite declaratii sau orice documente necesare pentru îndeplinirea misiunii, sa sigileze, sa ridice registre, acte financiar-contabile si comerciale sau alte evidente, eliberând persoanei supuse investigatiei copii de pe originale, ori sa obtina copii, pastrând originalele; de asemenea, este autorizat sa faca inspectii inopinate, al caror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, si sa primeasca, la convocare sau la fata locului, informatii si justificari.
(3) Refuzul de a se supune unui control constituie contraventie, care, conform art. 55 lit. e) din lege, se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 100.000.000 lei.
Totodata, conform art. 59 alin. (1) lit. b) din lege, în cazurile de refuz de a se supune oricarui control prevazut la art. 42-44 din lege, Consiliul Concurentei, respectiv Oficiul Concurentei, poate obliga, prin decizie, pe agentii economici sau asociatiile de agenti economici la plata unor amenzi cominatorii în suma de pâna la 250.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculata de la data stabilita prin decizie.
(4) Furnizarea de documente, înregistrari si evidente într-o forma incompleta în timpul investigatiilor desfasurate conform alin. (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000.000 lei la 100.000.000 lei, conform art. 55 lit. d) din lege.
(5) Perchezitia în baza autorizarii judiciare date prin ordonanta presedintelui tribunalului se desfasoara în conditiile de procedura stipulate în art. 42 alin. (3), în art. 43 si în art. 44 alin. (3), (4), (5) si (6) din lege si cu respectarea art. 44 alin. (8) si (9) din lege.
(6) În caz de constatare a savârsirii infractiunii prevazute la art. 63 alin. (1) din lege, actiunea penala se pune în miscare la sesizarea Consiliului Concurentei sau, dupa caz, a Oficiului Concurentei.

ARTICOLUL 10
Raportul asupra investigatiei
(1) Raportorul, desemnat conform prevederilor art. 6 alin. (5) din prezentul regulament, întocmeste raportul asupra investigatiei, în care va consemna:
a.numele si adresele partilor implicate;
b.prevederile din lege, considerate a fi fost încalcate de catre agentii economici implicati;
c.faptele, elementele si consideratiile pe baza carora se apreciaza ca s-a comis încalcarea prevederilor legii;
d.masurile si, dupa caz, sanctiunile propuse.
(2) Raportul asupra investigatiei va fi comunicat partilor în cauza, cu solicitarea ca, pâna la o anumita data, acestea sa comunice Consiliului Concurentei, respectiv Oficiului Concurentei, observatiile lor, în scris.
(3) Termenul pentru comunicarea observatiilor de catre partile implicate va fi stabilit de la caz la caz, avându-se în vedere complexitatea cazului, si nu va fi mai scurt de o luna de la data primirii raportului asupra investigatiei. În baza deciziei Consiliului Concurentei, respectiv a Oficiului Concurentei, acest termen poate fi prelungit o singura data si pentru cel mult 30 de zile, la cererea partii care invoca motive întemeiate, având în vedere împrejurarile speciale în care se afla.
(4) Raportorul desemnat va preda Consiliului Concurentei raportul asupra investigatiei, cuprinzând si observatiile partilor, masurile si sanctiunile propuse, împreuna cu dosarul complet al cazului.
(5) Rapoartele întocmite de Oficiul Concurentei trebuie sa poarte viza sefului Oficiului Concurentei.
(6) Raportorul va prezenta si va sustine, la data fixata, raportul în plenul Consiliului Concurentei, care va decide asupra masurilor ce urmeaza a fi luate;

ARTICOLUL 11
Audierea
(1) Orice procedura de investigatie, conform art. 48 din lege, cuprinde audierea agentilor economici, participanti la întelegerea, decizia de asociere ori practica concertata sau la concentrarea economica, investigata. Audierea este dispusa de catre presedintele Consiliului Concurentei.
(2) Cu minimum 30 de zile înainte de data fixata pentru audiere, o copie de pe raportul asupra investigatiei va fi transmisa, spre luare la cunostinta, persoanelor a caror audiere a fost dispusa, împreuna cu citatiile pentru audiere.
(3) Presedintele Consiliului Concurentei poate admite audierea autorului unei plângeri sau reclamatii, la cererea acestuia, precum si a oricarei persoane fizice sau juridice care declara ca detine date si informatii relevante pentru stabilirea adevarului în cauza investigata.
(4) Persoanelor a caror audiere a fost admisa, conform alin. (2), li se va trimite, cu cel putin doua saptamâni înainte de data fixata pentru audiere, o copie de pe raportul asupra investigatiei, cuprinzând elementele prevazute la art. 10 alin. (1) din prezentul regulament, numai la cerere si daca presedintele Consiliului Concurentei apreciaza ca este util în interesul investigatiei, împreuna cu citatiile pentru audiere.
(5) În citatiile pentru audiere se vor preciza:
a.data fixata pentru audiere;
b.posibilitatea si conditiile în care poate fi consultat dosarul cauzei, la sediul Consiliului Concurentei;
c.faptul ca neprezentarea sau renuntarea la audiere, precum si refuzul oricarei depozitii, conform art. 48 alin. (3) din lege, nu constituie impedimente pentru continuarea procedurii de investigatie în cazul respectiv.
(6) Înainte de audiere, la cererea scrisa a partilor, respectiv a persoanelor citate, conform prevederilor art. 49 alin. (2) si (3) din lege, presedintele Consiliului Concurentei poate permite consultarea dosarului la Secretariatul Consiliului Concurentei si obtinerea, contra cost, de copii si extrase de pe actele procedurii de investigatie.
(7) Documentele, datele si informatiile din dosarul cauzei, care prezinta caracter de secret de stat ori sunt confidentiale, nu sunt accesibile pentru consultare ori obtinere de copii sau de extrase decât prin decizie semnata de presedintele Consiliului Concurentei.
(8) Persoanele care au consultat dosarul cauzei vor fi înregistrate într-un registru special, cu toate datele de identificare si de localizare a acestora si cu semnatura autografa.
(9) Agentii economici citati vor fi reprezentati la audiere de catre reprezentantii lor legali sau de catre persoanele împuternicite special în acest scop. Audierile vor fi facute în plenul Consiliului Concurentei.
(10) Audierea persoanelor citate va fi facuta separat sau în prezenta altor parti citate, caz în care se va acorda atentia cuvenita pastrarii secretului de afaceri al agentilor economici implicati.
(11) Depozitiile sau declaratiile persoanelor audiate vor fi consemnate în scris si vor fi semnate de persoanele respective sau vor fi înregistrate pe banda magnetica.

ARTICOLUL 12
Luarea deciziilor
(1) În conformitate cu prevederile art. 50 lit. a) si în baza atributiei prevazute la art. 27 lit. a) din lege, dupa audierile dispuse si, daca este cazul, admise si dupa examinarea observatiilor partilor asupra raportului de investigatie, Consiliul Concurentei poate decide dupa cum urmeaza:
a.sa ordone încetarea practicilor anticoncurentiale constatate, sa formuleze recomandari, sa impuna partilor conditii speciale si alte obligatii, sa aplice agentilor economici amenzi în conditiile prevazute la cap. VI din lege, în cazul unei investigatii dispuse din oficiu sau la sesizare, privind încalcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege;
b.sa emita o decizie motivata de acordare sau de refuz de dispensa, pentru întelegerea, decizia de asociere ori practica concertata, în cazul unei cereri, conform prevederilor art. 5 alin. (4) din lege.
(2) În cazurile în care agentii economici sau asociatiile de agenti economici se fac vinovati de încalcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau, dupa caz, ale art. 6 din lege, Consiliul Concurentei va emite o decizie prin care ordona încetarea practicilor anticoncurentiale constatate, putând, totodata, prin aceasta decizie sa formuleze recomandari si sa impuna partilor implicate conditii speciale si alte obligatii.
Decizia va preciza termenul în care partile sunt obligate sa se conformeze hotarârii si masurilor dispuse.
(3) Contraventiile reprezentând încalcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege, conform art. 56 lit. a) din lege, se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 250.000.000 lei, iar pentru agentii economici cu o cifra de afaceri de peste 2.500.000.000 lei în anul financiar anterior celui în care s-a încalcat legea, cu amenda în suma de pâna la 10% din cifra de afaceri respectiva.
(4) Individualizarea sanctiunii se face tinând seama de gravitatea faptei si de consecintele sale asupra concurentei, dupa criteriul cifrei de afaceri a contravenientului si al cotei de piata detinute de acesta, gradat pe transe. Sanctiunea se aplica prin decizie emisa de comisia Consiliului Concurentei, desemnata pentru cazul în speta, respectiv de adjunctul sefului Oficiului Concurentei.
(5) În cazul în care agentii economici implicati nu au adus la îndeplinire o decizie emisa conform alin. (2), în termenul indicat, agentii economici sau asociatiile de agenti economici în cauza pot fi obligati la plata unei amenzi cominatorii în suma de pâna la 750.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, prin decizie emisa de o comisie din cadrul Consiliului Concurentei, respectiv de adjunctul sefului Oficiului Concurentei, conform art. 59 alin. (2) lit. a) din lege.
(6) Conform art. 59 alin. (3) din lege, în baza deciziei comisiei din cadrul Consiliului Concurentei, respectiv a adjunctului sefului Oficiului Concurentei, profiturile suplimentare realizate de agentii economici ca urmare a încalcarii prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege, vor fi confiscate si varsate la bugetul de stat.
(7) Deciziile emise conform alin. (1), (2), (3), (5) si (6) vor fi comunicate fara întârziere partilor în cauza, prin secretarul general al Consiliului Concurentei, si vor putea fi publicate în Monitorul Oficial al României, pe cheltuiala contravenientului sau a solicitantului, dupa caz. La publicarea deciziilor se va tine seama de interesele legitime ale agentilor economici în cauza, astfel încât secretul profesional sa nu fie divulgat.
(8) Împotriva deciziilor luate conform alin. (3), (5) si (6), se poate face plângere, în termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei, la presedintele Consiliului Concurentei, respectiv la seful Oficiului Concurentei, care se vor pronunta prin decizie motivata, în termen de 30 de zile de la înregistrarea plângerii.
(9) Deciziile presedintelui Consiliului Concurentei, respectiv ale sefului Oficiului Concurentei, luate conform alin. (8), pot fi atacate în fata Sectiei de contencios administrativ a Curtii Supreme de Justitie, în termen de 15 zile de la primirea comunicarii.
(10) Deciziile luate de Consiliul Concurentei conform alin. (1) pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicare. Presedintele instantei poate ordona, la cerere, suspendarea executarii deciziei atacate.
(11) Conform art. 7 din lege, daca, prin masurile luate si prin sanctiunile aplicate de Consiliul Concurentei unui agent economic care abuzeaza de pozitia sa dominanta, nu se obtine restabilirea situatiei si prevenirea repetarii abuzului, Consiliul Concurentei, pentru motiv de afectare grava a unui interes public major, poate cere curtii de apel în a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul principal al agentului economic în cauza sa ordone masurile adecvate pentru lichidarea pozitiei dominante pe piata a acestuia.

ARTICOLUL 13
Procedura de întocmire si de înaintare a cererilor pentru certificarea prealabila a neinterventiei Consiliului Concurentei, în conditiile art. 3 din prezentul regulament, precum si a cererilor de dispensa, potrivit art. 5 alin. (2) si în baza art. 5 alin. (4) si (6) din lege
(1) Cererea se întocmeste în forma prezentata în anexa la prezentul regulament si va fi intitulata, dupa caz, cerere pentru certificarea prealabila a neinterventiei sau cerere pentru dispensa. Se recomanda agentilor economici sa consulte compartimentul de specialitate al Consiliului Concurentei înainte de întocmirea cererii pentru certificarea neinterventiei sau pentru dispensa.
(2) Cererilor pentru certificarea prealabila a neinterventiei, privind întelegerile, deciziile de asociere ori practicile concertate, intervenite dupa data intrarii în vigoare a legii, li se aplica, mutatis mutandis, procedura prevazuta la art. 2 alin. (1) din prezentul regulament.
(3) Cererile, împreuna cu documentele precizate în formular, semnate de reprezentantii legali ai agentilor economici sau ai asociatiilor de agenti economici în cauza, vor fi înaintate Consiliului Concurentei în cinci exemplare, prin posta, recomandat sau prin curier. Consiliul Concurentei va înregistra primirea cererilor într-un registru special de evidenta.
(4) Cererile pentru certificarea prealablia a neinterventiei si cererile de dispensa devin efective la data primirii lor de catre Consiliul Concurentei, atunci când acestea sunt corecte si complete, cu consecintele prevazute la art. 15 din prezentul regulament.
(5) Daca se constata ca informatiile cuprinse în cerere si/sau documentele aferente sunt incomplete si/sau inexacte, Consiliul Concurentei va informa neîntârziat, în scris, partile care au înaintat cererea si va fixa un termen de cel mult doua saptamâni pentru completarea informatiilor de catre partile în cauza. În aceste cazuri, cererea devine efectiva la data primirii de catre Consiliul Concurentei a completarii informatiilor, astfel încât cererea sa devina corecta si completa. Daca autorii nu corecteaza si nu completeaza informatiile conform solicitarii si pâna la expirarea termenului stabilit de Consiliul Concurentei, cererea respectiva va fi considerata inacceptabila si va putea fi respinsa de Consiliul Concurentei; agentii economici vor fi informati, în scris, fara întârziere.
(6) În examinarea de fond a cazului, Consiliul Concurentei se bazeaza pe informatiile cuprinse în cerere si pe documentele aferente, putând sa solicite si informatii suplimentare, în baza prevederilor art. 41 din lege; solicitarea acestor informatii de la agentii economici se va face conform prevederilor art. 8 din prezentul regulament.

ARTICOLUL 14
Procedura de examinare a cererilor, de investigare si de emitere a deciziilor
(1) În cazul cererilor de certificare prealabila a neinterventiei, în urma examinarii informatiilor din cerere si a eventualelor informatii solicitate suplimentar, Consiliul Concurentei va hotarî, dupa caz:
a.certificarea neinterventiei sale, atunci când constata ca întelegerea, decizia de asociere sau practica concertata ori pozitia dominanta nu intra sub incidenta prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege;
b.încadrarea întelegerii, deciziei de asociere sau practicii concertate ori pozitiei dominante în cauza, ca intrând sub incidenta prevederilor art. 5 alin. (1), respectiv ale art. 6, din lege.
(2) Calificarea conform lit. a) sau b) va fi comunicata în scris, de îndata, partilor care au înaintat cererea.
(3) În examinarea cazurilor de acordare de dispensa conform prevederilor art. 5 alin. (2) din lege, Consiliul Concurentei se va baza pe informatiile furnizate prin cerere si pe eventualele informatii solicitate suplimentar, în conditiile prevazute la art. 8 din prezentul regulament.
Atunci când din examinarea preliminara a cererii rezulta posibilitatea acordarii exceptarii, se va proceda dupa cum urmeaza:
a.se va publica, pe cheltuiala partii interesate în obtinerea dispensei, rezumatul cererii si vor fi invitati tertii sa-si prezinte punctul de vedere, într-un termen limita de 30 de zile de la publicare. Tertii vor transmite în scris Consiliului Concurentei observatiile lor în termenul stabilit prin anunt. În anuntul publicat se va acorda atentia cuvenita pastrarii secretului de afaceri al agentilor economici în cauza;
b.raportorul desemnat cu investigarea cazului va completa raportul cu concluziile rezultate din comentariile tertilor si, în cazul în care acestea sunt favorabile, în functie si de rezultatul audierilor, Consiliul Concurentei va putea emite decizia de acordare a dispensei;
c.daca din observatiile prezentate de terti rezulta rezerve serioase în privinta acordarii dispensei, raportorul va continua procedura de investigatie, conform art. 9, 10, 11 si 12 din prezentul regulament;
d.în baza art. 50 lit. b) din lege, dupa audierile dispuse si, daca este cazul, admise, dupa examinarea observatiilor partilor asupra raportului de investigatie, Consiliul Concurentei va emite o decizie motivata de acordare sau de refuz de dispensa, pentru întelegerea, decizia de asociere ori practica concertata în cauza.
(4) Deciziile de acordare a dispenselor pentru întelegeri, decizii de asociere ori practici concertate vor specifica data de la care se aplica, durata pentru care este acordata dispensa, precum si eventualele conditii si obligatii ce trebuie respectate de catre beneficiari.
(5) Dispensa acordata prin decizie poate fi reînnoita, la cerere, daca sunt satisfacute în continuare conditiile necesare, si poate fi revocata, daca circumstantele în care a fost acordata s-au modificat.
(6) Decizia de acordare a dispensiei este nula, daca a fost acordata pe baza unor informatii inexacte, furnizate cu scopul inducerii în eroare.
(7) În deciziile de acordare a dispensei se va mentiona taxa de dispensa, care va fi platita de beneficiar, conform art. 33 din lege.
(8) Comunicarea deciziei catre autorii cererii va fi facuta, fara întârziere, de catre secretarul general al Consiliului Concurentei si va putea fi publicata, pe cheltuiala solicitantului, în Monitorul Oficial al României. La publicarea deciziilor se va tine seama de interesele legitime ale agentilor economici în cauza, astfel încât secretul profesional sa nu fie divulgat.
Deciziile pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la comunicare. Presedintele instantei poate ordona, la cerere, suspendarea executarii deciziei atacate.
ARTICOLUL 15
Neaplicarea de amenzi
Nu vor fi aplicate amenzi pentru încalcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din lege agentilor economici si asociatiilor de agenti economici, în perioada cuprinsa între data când cererea pentru certificarea prealabila a neinterventiei, respectiv cererea pentru dispensa la Consiliul Concurentei, devine efectiva si data emiterii deciziei de catre Consiliul Concurentei, pentru activitatile si actiunile acoperite prin cerere.

ARTICOLUL 16
Intrarea în vigoare
Prezentul regulament intra în vigoare, prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, la data publicarii în Monitorul Oficial al României a ordinului de aprobare.

Anunțuri

The URI to TrackBack this entry is: https://avocata.wordpress.com/2009/09/06/regulament-privind-practicile-anticoncurentiale/trackback/

RSS feed for comments on this post.

2 comentariiLasă un comentariu

 1. O firma noua pe piata vinde produse mai ieftin de pretul de achizitie sau la pretul de achizitie. Ce pot face in acest sens?
  Multumesc anticipat

  • Firma respectiva foloseste o politica de dumping (din limba engleză: to dump) .
   Dumping-ul descrie vânzarea unor produse sub preţul de producţie, de multe ori cu scopul de a elimina alţi concurenţi de pe piaţă.
   Dumping-ul este o formă de concurenţă neloială, şi este ilegal în multe economii de piaţă.
   Legislaţia Uniunii Europene prevede: Dumping-ul este o practica neloiala ce se poate întâlni în cadrul relaţiilor comerciale externe ale Comunităţii Europene.
   Gasiti informatii in articolele despre concurenta neloiala.


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: