EXECUTAREA SILITA A CONTRACTULUI DE LEASING


Intrebarea este daca pentru punerea in executare silita a contractului de leasing, este necesara sau nu investirea cu formula executorie a contractului?
Personal, pe cale de excepţie, am invocat nulitatea oricărei forme de executare începute împotriva debitoarei si fidejusorilor în absenţa învestirii cu formula executorie a titlului în baza căruia s-a pornit această executare silită. Argumentarea o detaliez în cele ce urmează:
Astfel, am arătat că, într-adevăr, în conformitate cu dispoziţiile art.374 alin.(1) din Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat prin art. I pct.15 din Legea nr. 459/2006, „Hotărârea judecătoreasca sau alt titlu se executa numai daca este investit cu formula executorie prevăzuta de art. 269 alin.(1), afara de încheierile executorii, de hotărârile executorii provizoriu si de alte hotarari sau înscrisuri prevăzute de lege, care se executa fara formula executorie”.
Corelativ, in art. 376 alin.(1) din acelaşi cod, s-a reglementat că „Se investesc cu formula executorie prevazuta de art. 269 alin.(1), hotararile care au ramas definitive ori au devenit irevocabile, precum si orice alte hotarari sau inscrisuri, pentru ca acestea sa devina executorii, in cazurile anume prevazute de lege”.
Alin.1 al art. 374 a fost modificat în partea lui introductivă, prin înlocuirea formulării „nici o hotarare judecatoreasca nu se va putea executa daca nu este investita cu formula executorie „, cu noua formulare „hotararea judecatoreasca sau alt titlu se executa numai daca este investit cu formula executorie (?)”, precum şi în partea lui finală, prin introducerea între titlurile executorii ce se execută fără învestirea cu formula executorie şi a unor înscrisuri prevăzute de lege, altele decât încheierile executorii, hotărârile executorii provizoriu şi alte hotărâri prevăzute de lege.
Se poate observa deci, că noul text are semnificaţia de a preciza că formalitatea învestirii cu formulă executorie este necesară pentru orice titlu care se pune în executare, indiferent că este vorba de o hotărâre judecătorească sau alt înscris constatator al creanţei.
Dar, aşa cum s-a prevăzut prin însăşi dispoziţiile art. 374 alin.(1) din Codul de procedură civilă, de la această regulă au fost stabilite anumite excepţii, care se referă la încheierile executorii, hotărârile executorii provizoriu, precum şi la alte hotărâri ori înscrisuri determinate de lege.
Art. 374^1 din Codul de procedură civilă, introdus prin art.1 pct.16 din Legea nr. 459/2006, care prevede că „inscrisurile carora legea le recunoaste caracterul de titlu executoriu sunt puse in executare fara investirea cu formula executorie”, este un text normativ complementar dispoziţiilor alin.1 al art. 374, din analiza coroborată a celor două norme rezultând că sunt exceptate de la obligativitatea învestirii cu formulă executorie, inclusiv, acele hotărâri sau înscrisuri, prevăzute de lege, cu privire la care legiuitorul a voit să se pună în executare fără vreo formalitate, lucru menţionat în mod expres, astfel cum este cazul, spre exemplu, al hotărârilor judecătoreşti date în primă instanţă şi al celor irevocabile cu privire la procesele şi cererile în materie comercială (art. 720^8 si art. 720^9 din Codul de procedură civilă); titlurile executorii prevăzute de art. 41 din O.U.G. nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicată; titlurile constatatoare ale creanţelor Oficiului de Recuperare a Creanţelor Bancare, conform art. 16 alin. (2) din Legea nr. 333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecinţelor încetării răscumpărării de unităţi de fond de către Fondul Naţional de investiţii şi altele.
Totodată, prin normele enunţate, legiuitorul a precizat expres că hotărârile sau înscrisurile la care se referă ipoteza lor au caracter de titlu executoriu, fiind puse în executare fără învestirea cu formulă executorie.
Or, art. 374^1 din Codul de procedura civila are în vedere tocmai acest tip de hotărâri sau înscrisuri care sunt puse în executare în virtutea caracterului lor executoriu conferit de lege, indiferent de menţiunea uzitată de legiuitor „executorii de drept?, ?fără efectuarea altor formalităţi? ori ?fără învestirea lor cu formula executorie”.
În mod evident, excepţiile de la regula învestirii cu formula executorie prevăzută de art. 269 din Codul de procedură civilă, trebuie să-şi găsească aplicabilitatea numai la ipotezele la care se referă, neputând fi extinse şi la alte ipoteze sau cazuri, conform principiului „exceptio est strictissimae interpretationis”. Intr-adevăr, deşi legea conferă contractelor de leasing caracter de titlu executoriu, nu le exceptează de la necesitatea învestirii cu formula executorie înainte de a fi puse în executare.
Cu titlu exemplificativ, în susţinerea argumentaţiei noastre, am amintit (pentru similitudine) art. 30 alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, astfel cum a fost modificat de Legea nr. 255/2004 (publicată în M.Of. nr. 559 din 23 iunie 2004), care are următoarea redactare: (3) Contractul de asistenta juridică, legal încheiat, este titlu executoriu. Investirea cu formula executorie este de competenta judecătoriei în a carei raza teritorială se afla sediul profesional al avocatului.
Aşadar, prin Legea nr. 51/1995 nu i se recunoaşte contractului de asistenţă juridică un caracter executoriu (fără altă formalitate), ci doar natura de înscris care constituie titlu executoriu şi care poate deveni executoriu (susceptibil de punere în executare efectivă) numai prin învestirea lui cu formula executorie.
În mod similar, şi în acelaşi sens, prin Decizia nr. 4 din 19 ianuarie 2009, publicată în Monitorul Oficial nr. 381 din 4 iunie 2009, pronunţată în recursul în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 374^1 din Codul de procedură civilă, raportat la art. 61 din Legea nr. 58/1934 si art. 53 din Legea nr. 59/1934, Înalta Curte de Casaţie si Justiţie – Secţiile Unite, a statuat că interpretarea dispoziţiilor legale menţionate trebuie să se facă în sensul că biletul la ordin, cambia şi cecul se învestesc cu formulă executorie pentru a fi puse în executare (deşi legea le conferă şi lor caracterul de titluri executorii).
Apreciem că aceeaşi trebuie să fie soluţia şi în cazul contractelor de leasing financiar şi al garanţiilor reale şi personale reglementate de O.G. nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, contracte şi garanţii pe care , deşi le conferă caracterul de titluri executorii (prin art. 8) , legea nu le exceptează printr-o dispoziţie expresă de la necesitatea învestirii cu formula executorie.

Separat de aceasta, am rezerve asupra opiniei exprimate in articolul de mai sus, conform careia, in cazul contractelor de leasing incheiate de persoanele juridice, acestea nu se bucura de un statut similar, de consumator.
Imi intemeiez aceasta opinie pe prevederile art. 51 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, care dispune că: ?(1) TOATE OPERAŢIUNILE DE CREDIT ŞI GARANŢIE ALE INSTITUŢIEI FINANCIARE NEBANCARE TREBUIE SĂ SE DESFĂŞOARE CU RESPECTAREA PREVEDERILOR LEGALE REFERITOARE LA PROTECŢIA CONSUMATORULUI şi să fie consemnate în documente contractuale din care să rezulte clar toţi termenii şi toate condiţiile respectivelor tranzacţii. Aceste documente trebuie păstrate de instituţia financiară nebancară şi puse la dispoziţia personalului împuternicit al Băncii Naţionale a României, la cererea acestuia.
(2) Documentele contractuale trebuie să fie redactate astfel încât să permită clienţilor înţelegerea tuturor termenilor şi condiţiilor contractuale, în special a prestaţiilor la care aceştia se obligă potrivit contractului încheiat. Instituţiile financiare nebancare nu pot pretinde clientului dobânzi, penalităţi, comisioane ori alte costuri şi speze, dacă plata acestora nu este stipulată în contract.
Asadar, legea nu face distinctie intre persoanele utilizatoare ale unui contract de leasing, daca sunt fizice sau juridice, motiv pentru care, in opinia mea, legislatia privitoare la protectia consumatorului isi extinde aplicabilitatea in cazul acestui tip de contracte si la persoanele juridice.

Reclame
Published in: on martie 17, 2010 at 5:41 PM  Comments (4)  
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

The URI to TrackBack this entry is: https://avocata.wordpress.com/2010/03/17/executarea-silita-a-contractului-de-leasing/trackback/

RSS feed for comments on this post.

4 comentariiLasă un comentariu

  1. In unitatea service pe care o reprezint a fost adus, de catre utilizator, spre reparatie un autoturism apartinand unei societati Leasing. Astazi am fost anuntat ca societatea de leasing va veni cu executorul judecatoresc sa ridice autoturismul deoarece utilizatorul nu a achitat ratele scadente. Sunt eu obligat sa predau autoturimul societatii de leasing in lipsa utilizatorului?

    • Da,sinteti obligat,daca o sa vi se prezinte o hotarire judecatoreasca definitiva si irevocabila investita cu formula executorie.Se incheie proces verbal de primire -receptie a bunului cu executorul,semnat si stampilat de ambele parti,d-voastra si executorul.

  2. Foarte bun articolul.

  3. S-a admis contestatia la executare? Eu sunt in aceeasi situatie .Am predat autoturismul firmei de leasing iar ea a cerut incuviintarea executarii silite pentru ratele restante fara a investi contractul cu titlul executoriu


Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: